ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
72012001 ตลิ่งชันวิทยา Talingchanwittaya School นายทักษิณ อารยะจารุ เมืองสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตนเรศวร มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย kannasootsuksalai นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เมืองสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตนเรศวร มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012003 สงวนหญิง sa-nguan ying นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร เมืองสุพรรณบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 hansasuchitwittaya2 นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ บางปลาม้า สหวิทยาเขตนเรศวร มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012005 สรวงสุทธาวิทยา suangsutthawitthsya นายณรงค์ ชูศรีชัย ศรีประจันต์ สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี wangwaratsamakkhi นายบรรเทา คุ้มฉายา ศรีประจันต์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี kanchanapisekwittayalai suphanburi นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ เมืองสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตนเรศวร มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข) Sriprachan (Methipramuk) นายรังษี วิบูลย์อรรถกร ศรีประจันต์ สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) Bangplamasoongsumarnphadungwit นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา บางปลาม้า สหวิทยาเขตนเรศวร มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012010 สวนแตงวิทยา Suan Taeng Vittaya นางอุบลรัตน์ กรุดมณี เมืองสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตนเรศวร มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ Bangmaemairatrartrangsarit นายสถาน จงสมจิตต์ บางปลาม้า สหวิทยาเขตนเรศวร มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022001 บ่อสุพรรณวิทยา Borsuphanwittaya สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร สองพี่น้อง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022002 สองพี่น้องวิทยา songphinongwitthaya - สองพี่น้อง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022003 อู่ทองศึกษาลัย Uthongsuksalai นายธวัช กรุดมณี อู่ทอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022004 สระยายโสมวิทยา srayaisomwittaya school นางพรลักษณ์ สุพงศ์ อู่ทอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022005 ดอนคาวิทยา Donkhawittaya นายคมสัน ธรรมนู อู่ทอง ทวารวดี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 Banharnjamsaiwittaya 5 นายนพดล คำเรียง สองพี่น้อง ทวารวดี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา nongwanpriengwittaya นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ สองพี่น้อง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา Srakrachomsoponpittaya นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ดอนเจดีย์ สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 banharnjamsaiwittaya school 1 นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ดอนเจดีย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022010 อู่ทอง u-thong นางสาวพิกุล ้เฉิดฉวีวรรณ อู่ทอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72022011 บางลี่วิทยา bangliwitthaya นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี สองพี่น้อง ทวารวดี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 Banhanjamsaiwittaya3 นางสาวฐิติพร หงษ์โต ด่านช้าง สมาคมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032002 บ่อกรุวิทยา bokruwittaya นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ เดิมบางนางบวช มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม Thungfaekphitthayakhom School - สามชุก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา thungkleekhockchangwittaya นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล เดิมบางนางบวช พุเตย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 Banharnjamsaiwittaya 6 School นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง สามชุก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 Banharnjamsaiwittaya 7 school นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง เดิมบางนางบวช - มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032007 หนองหญ้าไซวิทยา NONGYASAIWITTHAYA นายขจรวุฒิ สว่างศรี หนองหญ้าไซ สหวิทยาเขตพุเตย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย Thammachotesuksalai School นายวิโรจน์ ไชยภักดี เดิมบางนางบวช สหวิทยาเขตพุเตย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032009 สามชุกรัตนโภคาราม Samchukratanapokaram นายพิทยา แก้วทิพย์ สามชุก สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
72032010 ด่านช้างวิทยา Danchangwittaya School นางเรณู สรหงษ์ ด่านช้าง สหวิทยาเขตพุเตย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย