ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2563

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3,122 3,425 6,547 187
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3,184 3,465 6,649 186
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,855 3,345 6,200 186
รวมทั้งหมด 9,161 10,235 19,396 559
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,979 2,920 4,899 141
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,812 2,698 4,510 137
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,633 2,408 4,041 136
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,810 8,607 14,417 446

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 14,971 18,842 33,813 1,005