ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2562

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3,348 3,503 6,851 187
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3,038 3,419 6,457 185
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3,216 3,471 6,687 181
รวมทั้งหมด 9,602 10,393 19,995 553
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,977 2,843 4,820 137
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,687 2,474 4,161 135
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,544 2,304 3,848 132
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,575 8,253 13,828 433

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 15,177 18,646 33,823 986