ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน บางปลาม้า

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630460 72012004 1072630460 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 มะขามล้ม
630459 72012009 1072630459 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) โคกคราม
630461 72012011 1072630461 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ บางใหญ่