ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน ศรีประจันต์

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630463 72012005 1072630463 สรวงสุทธาวิทยา ปลายนา
630464 72012006 1072630464 วังหว้าราษฎร์สามัคคี วังหว้า
630462 72012008 1072630462 ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ศรีประจันต์