ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน สองพี่น้อง

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630469 72022001 1072630469 บ่อสุพรรณวิทยา บ่อสุพรรณ
630467 72022002 1072630467 สองพี่น้องวิทยา บางตาเถร
630470 72022006 1072630470 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 บางตาเถร
630471 72022007 1072630471 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สองพี่น้อง
630468 72022011 1072630468 บางลี่วิทยา สองพี่น้อง