ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน สามชุก

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630473 72032003 1072630473 ทุ่งแฝกพิทยาคม วังลึก
630474 72032005 1072630474 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 หนองสะเดา
630472 72032009 1072630472 สามชุกรัตนโภคาราม สามชุก