ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน อู่ทอง

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630476 72022003 1072630476 อู่ทองศึกษาลัย อู่ทอง
630477 72022004 1072630477 สระยายโสมวิทยา สระยายโสม
630478 72022005 1072630478 ดอนคาวิทยา ดอนคา
630475 72022010 1072630475 อู่ทอง อู่ทอง