ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน เดิมบางนางบวช

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630454 72032002 1072630454 บ่อกรุวิทยา บ่อกรุ
630455 72032004 1072630455 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา โคกช้าง
630456 72032006 1072630456 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช
630453 72032008 1072630453 ธรรมโชติศึกษาลัย เขาพระ