ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน เมืองสุพรรณบุรี

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630450 72012001 1072630450 ตลิ่งชันวิทยา ตลิ่งชัน
630447 72012002 1072630447 กรรณสูตศึกษาลัย รั้วใหญ่
630448 72012003 1072630448 สงวนหญิง ท่าพี่เลี้ยง
630451 72012007 1072630451 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ไผ่ขวาง
630449 72012010 1072630449 สวนแตงวิทยา สวนแตง