ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2562 0 0 19,995 13,828 33,823
2/2562 0 0 19,688 13,610 33,298
1/2563 0 0 19,396 14,417 33,813
2/2563 0 0 19,396 14,417 33,813
1/2564 0 0 19,776 15,473 35,249
2/2564 0 0 19,769 15,391 35,160