ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.57
ภาษาอังกฤษ 32.96
คณิตศาสตร์ 26.33
วิทยาศาสตร์ 30.70
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.46
ภาษาอังกฤษ 30.41
คณิตศาสตร์ 24.83
วิทยาศาสตร์ 29.09