ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.89
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.06
ภาษาอังกฤษ 24.85
คณิตศาสตร์ 20.90
วิทยาศาสตร์ 26.61