ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นางสาว ปรียาภรณ์ น้ำค้าง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ
นาย โยธิน พูลกำลัง ชาย กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปัณฐิสา ช่อมะม่วง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรรณา วรรธนะบูรณ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สิทธิพงศ์ พรหมรส ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จุรีย์ พัฒผล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นฤมล ศิริพันธ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กัญญาภัค แก้วตาสาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เพยาว์ ตนดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมจินตนา เหมือนเอี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อภันตรี วังสงค์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชราวรรณ เจริญพันธุ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธานี ปริปุรณะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นุชสรา กิจพิทักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษดา นิยมทอง ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิเชษฐ ผาสุข ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชาดา ศีลาเจริญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุบลวดี อดิเรกตระการ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมชาย โรจน์ประเสริฐสุด ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โพ บุตรแสงดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา ทองงาม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชุติมา เที่ยงบางหลวง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา ปริปุรณะ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กันยารัตน์ ดุษณีย์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมบูรณ์ ทองงาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารุภรณ์ กิจโสภณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พินัยรัตน์ สุขวิลัย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อาภรณ์ กุลพรเพ็ญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วันชัย วงษ์จันทร์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิรันดร์ สุขเรือน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ขวัญชัย นุ่มอ่อน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุวารีย์ ยี่ภู่ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บังอร ลิ้มทองคำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชุติมา ลิ้มลมัย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เนตรนภา เกียรติสมกิจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุษา อนันต์วิไลเลขา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปัญจพร มาพลาย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ปัญญา บุญเติมเต็ม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรุโณทัย ขันทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรพรรณ ดวงแข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ผุสชา ทิพเนตร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สายพาน ทองจันทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพโรจน์ บุญช่วย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทัศนีย์ ม่วงน้อย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงใจ ผาสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง คารม โพธิ์ศรี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พินัย โพธิ์ศรี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรวดี อินทร์กอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัจฉราพร กลิ่นเกษร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัญญา แก้วแกมเสือ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรนุช ออเพชร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อำนาจ ปุ้งโพธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประเสริฐ กิติชัยชาญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันท์ณภัส กันพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ยศพงค์ ทรงเพียรธรรม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พนิสา ทรงเพียรธรรม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรุณี สะอาดดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรสุดา แสงธรรมนาถ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพทูรย์ พูลเกิด ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพมาศ ดนตรีพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปกรณ์วิท กล้าหาญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภวรรณ ช่อผกา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วาสนา เพชรรัตน์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปิยนันท์ ตั้่งกองทรัพย์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชมภูนุช คงทัด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชนิกานต์ ศรีทองสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รวินท์นิภา โชติประภารัตม์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปัถย์สรัล กระธน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรญา ไพรินทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปิติภูมิ น้ำแก้ว ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศรีอมรา พลายระหาญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนพร มากระจัน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ครรชิต น้ำใจดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมาพร ดอนอินผล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กฤติกา พลูสุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิทยา จ้อยศรีเกตุ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรกมล ช้างเผือก หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จักรพงษ์ แซ่หลี่ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มาลัย เชียงวิราฑา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งนภา ชุ่มชื่น หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งนภา เทียนสว่าง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุกูล ปิโย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กฤษณ์ การะเกตุ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นงเยาว์ วระกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุนันทา อ่อนเปี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรายุทธ บริวาส หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เฉลิมศรี โป่งรักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรีดา เปรมชัยศรี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัณณพร จันชัยภูมิ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยวัฒน์ ทองสุกใส ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุษกร กานต์กำพล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิจักษณานี ตุนา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อมฤตรส ทับทิมเล็ก หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรธิมา บุญยาชัย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เครือวัลย์ ประสานชีพ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศกุนี ศรีเหรา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนเวท ธูสรานนท์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถพล มีชะนะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธมลวรรณ บุญเกิด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฤทัยพร กิจเบญจะ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรียานุช บัวผัน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มยุเรศ เป็นมูล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณฤดี ปานดำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย เทียนไชย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มาลี เชียงวิราฑา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธดากรณ์ กลิ่นหอม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมนทรา ใจดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิจิตรพร สระทองแหม็น หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธเนศ บริสุทธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มะลิ เกตุรักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เบญจรงค์ ศรีโพดก ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธันยมัย วงศ์ทับแก้ว หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิรวัชร นุกูลธรรม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรัชญาวลี มาลัยนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพิมล นามวงศา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิทัศน์ จันทขาว ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐชา พิกุลทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ณริญยากรณ์ ภูธำรง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งนภา วีระพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นที หนูทวน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา เวชกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิริยา สุนทรเนตร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รณกฤต เอี่ยมเจริญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภัทรดนัย มณี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีชมภู หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญงาน ชำนาญงาน
นาง พรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ทิพยวรรณ เสร็จกิจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา หอมเย็นใจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักประชาสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรี พันธุ์แตง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรีสุดา นาคทองอินทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มินตรา เต่ากล่ำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมชนก ยอดเอี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันยารัตน์ ชัยวันดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธารทิพน์ ทองเชื้อ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มารุต คนหลัก ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สร้อยสวรรค์ บัวอุไร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรสา พุ่มผกา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมนึก เขตศุภโชติกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิน สว่างวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัจฉรา เสนาะพิณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิทรา สุริยวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุนทร บางใจดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตชนันท์ อักษรพุทธ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมจิตร ปั้นโอ้ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สลิชัย นาคบุญมา ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยารัตน์ เผือกนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมาลี พยอมพันธุ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สามารถ รอดจิตตสวัสดิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุธีร์ นาคทองอินทร์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปิยวิทย์ นากวงษ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจนจิรา หนูทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรอุมา ขันโส หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา เรือนเพ็ชร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โยธิน อิ่มหิรัญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพิศ เผือกนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เนตร์ชุกร หอมไม่วาย หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กรชศา เพชรปภาสิน หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ชาย สงวนหญิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชมัยพร แก้วปานกัน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กัลยาณี จิตร์วิริยะ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง น้ำค้าง แอสมจิตต์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฐาปนีย์ พลเสน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นรินทร์ รักนุ้ย ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ลำดวน บุญรังษี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญสม ศรีศักดา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุษบา น้ำค้าง หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สันติชัย บุญรักษ์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภัทรา บุญญสิทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพยารัตน์ ดนุไทย หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรางค์ภัทร์ สุขเรือน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัสนันท์ ประจงการ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธำรงค์ จันทรอมรพร ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง คนึง ไวยโอรส หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทรายทอง ขยันการนาวี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รสมาริน โอสธีรกุล หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมบุญ สกุลกรุณาอารีย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุธีรา วงศ์ชวลิต หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ณาฏญา นวมทิพวัลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ชาย สงวนหญิง ครู เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
นาง สุพาภรณ์ บุญรักษ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ยุวดี ดอกรังกูล หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปทิตตา จันทร์มณี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ยอดชาย ขุนสังวาลย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธเนศ สมาลาวงษ์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศุภชาติ อิ่มเกษม ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชนธิชา เชิดตระกูล หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปาจรีย์ รัตนวิเชียร หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กฤติยา เหมรี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดลลดา สังฆสุวรรณ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธีรพล ขยันการนาวี ชาย สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มนต์ทิพย์ แก้วเจริญ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุชาติ ผลภาษี ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชรี ชมจันทึก หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิสา จุลโพธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา ช่วงชิต หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรทิพย์ บุญลือ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมพิศ เล็กถวิลวงศ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา สวนดอกไม้ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี ด้วงต้อย หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพรรณณี สกุลพฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประยุทธ์ ขำพิจิตร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพวรรณ วิจิตรบรรจง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทรงศักดิ์ โชติช่วง ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สหัทยา หอมฟุ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดารารัตน์ ทองโชติ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา หมอยาดี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกษราภรณ์ สุระ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มณฑนา รัตนบุรี หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณปภัช พลฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุกัญญา แอสมจิตต์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชนินทร์ ชโลธร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมพ์รดา เพิ่มพูน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เมธา โกมุกพันธ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนวงศา หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรนุช แม้นเทวฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นพวรรณ ตันติคงพันธ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำทิพย์ ใจแจ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญาภรณ์ เลื่อยไธสงค์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุหรรษา คงมีชนม์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนันญดา ศรีโมรา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาพันธ์ โทณผลิน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัญจพร ซังยืนยง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมทินี พันธุ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสกสรรค์ นาเอก ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาภรณ์ อยู่ประยงค์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มลฑิรา ศรีศักดา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภาวิณี สุวรรณประทีป หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา เกิดเอี่ยม หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริรัตน์ ยอดยิ่ง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตติมา ดมหอม หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปรัศนียา เทียนไชย หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สิริลักษณ์ แสงศิลา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมพร แตงโสภา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญจิรา ทองมาก หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภจินต์ มีมุข หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง แพร สมใจเพ็ง หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมจรรย์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มาณิการ์ พรหมสุข หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา อร่ามรัศมี หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พจนา บัวกระสินธุ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กมลลักษณ์ เพ็งดำ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โชติกา ศรีคำไทย หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รำพึง โพธิ์ศรี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิษฎา นุ่มอ่อน หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑารัตน์ เข็มเงิน หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ แป้นแจ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เขมินท์ อุ่นสิริ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฉัตรกานต์ วัฒนาดิลกชาติกุล หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิดา ดอกไม้ศรีจันทร์ หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุลีพร จันทร์เชียงศรี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิตารีย์ เทมี หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุพรรณชาติ แปลงเงิน ชาย สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญานุตน์ เฮงตระกูล หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรรณพงศ์ สมจิตต์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภวานี ชำนาญศิลป์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรสุดา เชี่ยวชาญ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิลาวรรณ สุวรรณมณี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อานันท์ นกดำ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จตุพร แป้นคง ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สานัน มุสิกภูมิ ชาย สงวนหญิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิพนธ์ อ่วมป่วน ชาย สงวนหญิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพศาล วงษ์สาโรจน์ ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อินทิรา เกตุอินทร์ หญิง สงวนหญิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิภาพร ยาทิพย์ หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรไพลิน ทะนงค์ หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีวิเชียร หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เปรมกมล วิหคทอง หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิไลวรรณ คงเปีย หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวรส สุวรรณเพ็ชร์ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฬารัตน์ เกตุคง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรานี ชัยศรี หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พุทธชาด พลเสน หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฉัตรสิรี คันธฐากูร หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิสิทธิ์ ผาสุโพธิ์ ชาย สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กสิวรรณ วรรณวงษ์ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐวดี จันทร์แหยม หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุรศา รามไชย หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนากร บุญสิทธิภพ ชาย สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรียา พรหมสาขา ณ สกลนคร หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา สุวรรณคีรี หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มลฤดี ใจมั่น หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิลาวรรณ วีระสุวรรณ หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กฤษณา วิรุฬห์พจน์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อริศา พวงดอกไม้ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวัฒน์ เสนาะพิณ ชาย สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพทาย สอแอง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัควลัลณ์ จันทร์เพ็ญ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชำเรือง เขียวหวาน หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณเพ็ญ ใจดี หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประยงค์ จันทร หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นพรัตน์ เกตุคง ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อนุ กล่ำอาจ หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดาวใจ เสนาะพิณ หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุนันท์ แสงทอง หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อ่อน ทองฉ่ำ ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิบ สร้อยเกสร ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มาลัย วาดโฉม หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เทียนชัย บุบผาทอง ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภิณโย แป้นคง ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุทิน แย้มมี หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประจวบ รักสกุล ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง โสภา ทองอ่อน หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชรินทร์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สัมพันธ์ ทองโกมล ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย สดศรี ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ระวีวรรณ วีระเทศ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จริญญา นาระกันทา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรัตน์ ชุ่มทอง ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัชราพร ฟองจันทร์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชมพูนุท รุ่งสว่าง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขณิศรา ต้นสอน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชชาพร เจริญยิ่ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤดี แจ้งข่าว หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราวรรณ จันซัง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฉันทนา บุญมาก หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนวัฒน์ นาคเอก ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรี น้อยเพ็ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภัทรพล พุ่มเข็ม ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตติมา กิจสังสรรค์กุล หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญพิชชา กิจลาภ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุบลรัตน์ กรุดมณี หญิง สวนแตงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สวัสดิ์ นิลศร ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นาริษา รอดมาลี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธัญญ์ธิชา ทองเสน หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภาวิตา อ่อนอินทร์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีย์พร จึงสง่าสม หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชลดา เกตุมณี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมศักดิ์ ชาติทอง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนิษฐา สุวรรณศร หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นาตนภา เอื้อทยา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพมณฑา ทนุการ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศศิธร ธรรมนู หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพร กล่ำจีน หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลดาวัลย์ มาลาวงษ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขวัญหทัย พิกุลทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วาสนา ทองดี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฉัตรชนก นิลจินดา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา สุขสำราญ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อินทิรา หนูเทศ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมชาย ใจมั่น ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิรัตน์ ด้วงละไม้ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เกษราพร บุญญาอรุณเนตร หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ปริยวิศว์ วิลานันท์ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วศิน ภูฆัง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วศินี แสงบุญเรือง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญชริญา ลิ้มทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชิติพัทธ์ สวนทอง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรวรรณ บาเหร็ม หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิทธิพร อิ้ดแสง ชาย สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิชนันทน์ แผนสมบูรณ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุดมรัตน์ จันทร์เสวก หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธิมา สังข์ศิริ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุุนิสา ธีรนนทเศรษฐ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทรงยศ สะราคำ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารีรัตน์ โตทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธรรม์ภัสร รักดี หญิง สวนแตงวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัชชา พุทธิมาโน หญิง สวนแตงวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พยอม สระพรหม ชาย สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย หัสธชัย ภุชคนิตย์ ชาย สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงฤทัย หลิน หญิง สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภานัน นามใจ หญิง สวนแตงวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทักษิณ อารยะจารุ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภานี บุญพรวงศ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฑารัตน์ วัฒนากูล หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชลฤทัย บุตรแสงดี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิลวรรณ โพธิ์ศรี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปิยะนาฎ นุ่มอ่อน หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วันชัย ศรีวิพัฒน์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชลอ จำปาศักดิ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปิยวรรณ สุดโต หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มณเฑียร พรหมจรรย์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกษร ภักดีภักดิ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มัณฑนา นิลวงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประเสริฐ พลเสน ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีย์ รักษี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชนินทร์ นิลดี ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อมรรัตน์ จำปาเงิน หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สายัณห์ นิลวงษ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เจษฎา เรืองวิเศษ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญตา อินทะชัย หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริกุล หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุรเดช อนันตสวัสดิ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กฤชนนท์ จันทร์ขำ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ญาณี เคหะจุ้ย หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปานธนา ทับทองดี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นันทนา สงสุวงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัครดา มากเทพพงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สิริชัย ชูดี ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุจริต อินทรแปลง ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์อินทร์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุดสาคร จันทา ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิศักดิ์ ล้ำเลิศ ชาย ตลิ่งชันวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประแพน สีสำทอง ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิสิทธิ์ ลิ้มทองไพศาล ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพวรรณ เงินงาม หญิง ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จรัญ สามทอง ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประคอง ศรีทองคำ ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภฤกษ์ ศรีสังข์งาม ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิชชา พลเสน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวัธนา เล็กสมบูรณ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประทีป ประทีปทอง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วิศรุต ศรีนวล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปฏิมา ขำเจริญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สนชัย ศรีโมรา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์เดช สุนทรเนตร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กานต์รวี ชูกิตติกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ญาณิศา มีทองคำ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นวพร น้ำชม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สำเริง พิมพ์พันธุ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบญญา สุขาทิพยพันธุ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิทัศน์ เอี่ยมสอาด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนัช อินทแสน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มณีรัตน์ พรหมใจรักษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณดี ทิวาวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว แสงเดือน เขียวฉอ้อน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรุณี อรเอี่ยม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนา เทพคุณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กานต์มณี คงเกื้อ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิชญา จริยบุณสุข หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนา นวีภาพ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริรัตน์ แพโชติรัตนะกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธงชาญ ภูฆัง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศุภดล ดลโสภณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิชา อุ่นวรรณธรรม ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศนิชา คุ้นประเสริฐ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนพัฒน์ มุขโต ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อภิรดา มุขโต หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กัญญาพร อุ่นศรี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อริญรดา จับทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สราญจิตร วงษ์ทองดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย คณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ถิรดา สังข์วรรณะ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภธรเดช วสุวีรกร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปานน้อย แพ่งบรรเทา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุศรา อิ่มทรัพย์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิมพิมล จรเข้ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทัศนัย บุญลือ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา ล้อมวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปารวัณ รัตนทองคง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมยศ ญาดี ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รุจจิรัช ภักมี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศศิวิมล นาคสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รษิกา น้ำใจดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศศิประภา ยาวีระ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐหทัย เรือนทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรทัย แต่งงาม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขนิษฐา ปานชา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารีรัตน์ แสงสุขดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรินทร์ อู่อรุณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิชาภา เดชบุญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปิยะณัฐ บ่อพิมาย ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ครองขวัญ ฉิมณรงค์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวรส พันธ์พืช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนาคาร ธนาวิวัฒัน์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญชู กระฉอดนอก ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรริษา พัฒนมาศ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรุณีย์ พิทักษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัญณิการ์ ตู้พิจิตร หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุพรรณษา พวงวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จตุพร เคนผาพงษ์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิประภา กาฬภักดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณภัทธิรา เจริญวิมล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัณฑิต ขอสกุล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สำเรียง บัวนาค หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อาทิตย์ เอกลาภ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐวดี ธาตุดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ผกากรอง เอี่ยมปั้น หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุธามาศ ทวีศรี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สาวิตรี ถีระแก้ว หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สร้อยสุณี ม่วงพันธ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกกร ไร่คลองครุ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤมล มีมุข หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชญาภา พินิจการ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มานพ บาเปีย ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประดิษฐ์ เปียบุญมี ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รวีวรรณ จันทร์จริยากุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทยา ดลโสภณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัฒนา ถอยวิลัย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บังอร จำปาเงิน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รังสันติ์ บุญเทียน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เทวัญ ศรีพัชรมงคล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทรวดี บุญเชื้อ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญปลูก เขียนดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศันสนีย์ บาเปีย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุปวีร์ วิริยวุฒิวงศ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กันนิกา อนุช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธันยสร ศรีธัญญา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง คำศรี สร้อยสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สำเนียง อรุณรุ่ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ยุทธนา อิ่มทรัพย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สวลี มะยุรา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อาภาภรณ์ บุญอนันต์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ถนอมศักดิ์ พงษ์ช้างอยู่ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญ์ธีมา ทรัพย์อินทร์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมบูรณ์ เมืองแก้ว หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เนตรนภิส สุขปลั่ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิดา สุวรรณเวช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดารุณี เม็ดฝ้าย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสิตา มีทองคำ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง น้ำฝน ดวงใจดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญชนก พึ่งเจริญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฉันทนา โมวพรหมานุช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้อย ทิมใจทัตร์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณรัตนันท์ ปุชิตะ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนารัตน์ คงแจ่ม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จำรัส แสงสุวรรณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิจิตรา พวงมาลัย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปรีชา ชาวกงจักร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กัญญาภัทร คำวิภาค หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นิศาชล ประทีปทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนกกมล เนียมวรรณ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วงษ์ศิริ ชินสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนัทพล คุณาวิศรุต ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ทัศนารินทร์ นกสกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันท์นริญ พิสิฐรัชต์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัทชลิดา พุ่มก๋ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุติมา สุคันธตุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณภัทร นรสิงห์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นันทนัช ปาจิตร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกรียงไกร ชทิสาจารย์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชี่ยวชาญ เทพกุศล ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิโรจน์ ไชยภักดี ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ไพรินทร์ ช้างเขียว หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปิ่นวดี พิพิธ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสมอใจ จันละคล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฉลอม รุ่งเรือง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เฉลา เสือแดง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัตนา นุ่มคง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธนู ดีกล่อม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สำเริง บุญมี ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยา รุจน์พิพัฒน์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพวรรณ เมฆฉาย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรพิมล บุญประเสริฐ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชมพูนุท อุยานันท์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุขุมาล แก้วจันทร์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุณี ภู่พานิช หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อารมย์ ปานทอง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมรักษ์ โสขุมา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมบูรณ์ ระโหฐาน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมศักดิ์ แก้วจันทร์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา เมฆฉาย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ถวรรณ จันทร์ลอย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมคิด พันธุมิตร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิมพ์ชนก ทองบุราณ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชลิต เชื้อเพชร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สราวุธ เจริญรื่น ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อุบลรัตน์ จันทน์ชัย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ดวงนภา ทองน่วม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศุภานัน เอกธีรธรรม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อมรรัตน์ สายเสน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นนทะกาล ทองบุราณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อารี ทองประสม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปิยนาฎ แก้วสวรรค์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภาวดี สุวรรณวิจิตร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บำรุง สรหงษ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศุภร พวงมาลี หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิษณุ ทองคำ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บงกช เชื้อกุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรายุทธ แก่นหอม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทศพร จันทร์สุวรรณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกวรรณ อู่สุวรรณ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พชรพล จันทร์สุวรรณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิรินภา คล้ายนาค หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุพรรณษา ชูเมฆ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทัศวรรณ พันธวงวงษ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทรงพล ม่วงยิ้ม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เตชินี วิทยาปรีชากุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภโชค สาระสันต์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปริตตา ชาญสมร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพร วงจันเพ็ง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปาริฉัตร บุญเทียน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพฑูรย์ สายเสน ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิษณา น้ำเพชร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกานดา เลิศเจริญธรรม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัทมา เลี้ยงหล่ำ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พชรวรรณ นิติสิริ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา บุญประดับ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดารัณ สรรสม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายใจ กันประชา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธิราภรณ์ ใจมั่น หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทรงศักดิ์ เรืองทับ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร คำพิลา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จรรยา จิวเจริญ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดา จิตสามารถ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชวลิต พึ่งเสือ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพรรษา มาดอนคา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภาคภูมิ เมฆโพธิ์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรวาล เข็มเงิน ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รังสิยา วุฒิไพบูลย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กณิกนันต์ สุริยกานต์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อลิษา จันทร์เปล่ง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมปอง คุ้มสิน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรัญญา หรุ่มคำ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มารี ชุมฤทธิ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธัญญากร ธรรมกาย ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ ชื่นอารมย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีรพนธ์ เหล่าต้น ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนวรรณ โสขุมา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เกษมณี พึ่งนุสนธ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุมาพร ไพฑูรย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กชนิภา ลายพยัคฆ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมาพร มาดี หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จุฬาลักษณ์ กล้าหาญ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์สุวรรร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภณิดา ขาวฟ้า หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รติพร บุราณเดช หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพียงอัมพร ปิ่นทอง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นพดล เชี่ยวชาญ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉราภรณ์ อ่อนสอาด หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวรรณ แสงสว่าง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจวรรณ เรืองสังข์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประภาศิริ พูนชัย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จารุณี ธนสิน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรรณวดี พิศวง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวรรณ ปิ่นทอง ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ชาย บ่อกรุวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนัส อ่อนสำลี ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณัชพล กาฬภักดี ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปนดา เพ็งรักษ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ษิชณาก์ สว่างพื้น หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญญา จันทรา หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมหมาย ศรีสุข หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนันทา พันธุมิตร หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นันทิยา เอกคณาปราชญ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศศิร์ภร เกาะแก้ว หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษปศร กาฬภักดี หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ก้องภพ ธัญญเจริญ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรอุมา นิ่งกลาง หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง เรือนขวัญ พลฤทธิ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกราช พาชัย ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยวัฒน์ ภูผา ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ณ พัทลุง ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญญาเรศ จุลปานนท์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธิดา สัญชานันท์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มนัสนันท์ บุญเกิด หญิง บ่อกรุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรยุตต์ จุลปานนท์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิทยา แก้วเปี่ยม ชาย บ่อกรุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย องอาจ หนูเส็ง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว โชติกา ขาวผ่อง หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุภา สุจริตธุระการ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว โสภณา นาคเกษม หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฐวรรณ น้อยนารถ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นฐดา หนูเส็ง หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธีรวัช ศรีวัฒทานัง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญชนก มาลากุล หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชเรศ วงษ์เฉลียง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภัทรพล รุ่งคุณาธร ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ สอนรอด หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัฐภิญญา ขันธุลี หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุหลาบ หงษ์ทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปวีณา สว่างศรี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิมล กาฬภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สิริ อินโพธิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประอรศิริ ชวีวัฒน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพรัตน์ นุชนารถ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงเดือน รุ่งเรือง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรรณี บุญฤทธิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สถาพร คล้ายแสง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุษกร โสขุมา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุพงษ์ ฝาแก้วจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมหญิง คมขำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลัดดา เกตุลักษณ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เลิศฤทธิ์ โรจน์สน ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุณยนุช อินทร์สสวาท หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิชาภัทร เพ่งพินิจ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วสันต์ โพธิ์พันธุ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จรง สุขเกษม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว โสฬส ทองรอด หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศรีวิภา พูลเพิ่ม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉัตรชัย น้ำชม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฐิติพร หงษ์โต หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณญาดา กฤษณา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิริญญา สุดโต หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จันทร์คีลี ปิ่นทศิริ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศิรินภา บัวผ่อง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภรภัทร สะราคำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศิวพร กาจันทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรอิริญา อินต๊ะ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุษณีย์ อัยรา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัฒนกร ปานฑสูตร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ญาณภัทร กาจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เพชรรุ่ง สื่อสวน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย มาโนช โชคดี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ขนิษฐา สิ้นทุกข์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กิตติมา ฉิมพาลี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขนิษฐา หอมยามเย็น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรัตน์ พิทักษ์วงศ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประพนธ์ เพ็ญศรี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธีรนันท์ รูปสูง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วีณา จันทร์สุวรรณ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ผาสุข อุบลทัศนีย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พีระ จันทร์ลอย ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประนอม จันทร์ลอย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พนาพร คงพันธุ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริโชติ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุหงา ชาญประโคน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปณิธาน จงสมจิตร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุริยา สุนทโรทก ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิฑูรย์ ผลไพบูลย์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณี เข็มเพ็ชร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กนกวรรณ โสวรรณรัตน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมชาย สุธีกุล ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย คำรณ ฉิมพาลี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรสิทธิ์ โสวรรณรัตน์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อดิศักดิ์ สารประสิทธิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รภัทภร ระงับทุกข์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมศักดิ์ สุขสมัย ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย คนอง พิมศร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทวัน น้ำชม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรสวรรค์ เพ็ชรัตน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ คเชนชาติ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เยาวพา พนาสกุลการ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัชวาล พานิชวงษ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงตา จงสมจิตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อโนมา เชิดฉัน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขนิษฐา ยอดคำดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุจิตรา ขันตี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นิศรา วงษ์สุบรรณ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อุสา วันทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฑาภร เข็มทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว น้ำอ้อย ชัยศิรินทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เอกนรินทร์ อิ่มรส ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว บาหยัญ นันทา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธันยากร ธัญญเจริญ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธเนศ ชะพินทร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วันวิสาข์ พยัฆซ้อน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิวัฒน์ สงวนทรัพย์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อำนวย โพชนัง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารีรัตน์ ปั้นปล้อง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ เณยา ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทักษอร ฝึกวาจา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บัลลังก์ แก้วโกสีย์สกุล ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฏฐากมล กันพงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กนกพร มะโนรม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปทุมวรรณ มหามิตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพรัตน์ ขวัญอ่อน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โอวาท ขอผึ้ง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรเทพ มีเวชสม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวนีย์ วังทองชุก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มาโนช ตัญยงค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วไลลักษณ์ ปานกล่ำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิปัศยา เยี่ยวยา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย รุ่งรดิศ ธนาเมธากรณ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมธาวดี วันทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นางสาว กิติยา สามสี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกรัตน์ นกแก้ว ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิมลรัตน์ เทพสถิตย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัสนี บัวนาค หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วีรวรรณ อยู่ชมวงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรพงศ์ ภู่สำอางค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนจันทร์ เหลืองสถิตย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โสจิตรัตน์ พนาวันสุทธิศาล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนม์นิภา ช่างทำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชรพงษ์ ธรรมวิชิต ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมเกียรติ แก้วคำหอม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญญพรรธน์ รักแสงเจริญเดช หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นวรัตน์ ฉิมพงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดุสิตา ชลมาก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรัญญา แร่เพชร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุริยา กิจลิขิต ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์ธิดา คำกุ้ง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภัสสร ปิ่นขำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภีชาวิชญ์ ยางงาม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐกานต์ กฤษวงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ พูลเพิ่ม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อธิญา แตงทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติ์ดนัย เคลือแก้ว ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญส่ง สัญจร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิศักดิ์ จันทบัตร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทิชา กิจศิลป์ชัย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรีดาวรรณ นัทธีทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภิรญา พิมใจใส หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นรารัตน์ หงษ์สกุล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์จิรา จันทะโสตถิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทราพร ใจยั่งยืน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพิชฌาย์ ชูครีจันทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติมา กาฬภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แพรวนภา วักไธสง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัลลภ เพ็ชรรุ่ง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรางคณา สะราคำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี ปทุมานนท์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุไรรัตน์ วัชราไทย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนากร บัญชานิธการ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สาคร วงษ์ศรีจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สัญญา อินทพันธุ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิลาวรรณ เพ็งอุ่น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทินกร สุขสวัสดิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกกาญจน์ มาลี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมศรี เส็งหลวง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิเชษฐ์ จันทะสุ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จีราภรณ์ แพนพันธุ์อ้วน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นันทพงษ์พันธ์ ผลวารินทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขนิษฐา วงศ์ศรีไทย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จตุพร มณีวงค์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาดา ช่างสลัก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุชนาฏ ทองโล้น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธฤต จันทร์สุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัศนีย์ ธัญญเจริญ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เรวดี สอดศรี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายฝน บาลนคร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิศากร เพชรฤทธิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ครองขวัญ รูปสูง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เพียงใจ สุกาวาส หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรพงษ์ จงเจริญ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรชัย มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คุณากร กันยานะ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพรรณษา นาคศรีโภชน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภูริชยา สืบโถพงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา สุวรรณศิริ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เรณู สรหงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรวลัญซ์ คำเที่ยง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิวมาศ ศิลปหัสดี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุวิตร เพ็งสุข ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จินดา พรหมโชติ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมพร เพิ่มพูล ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จรัสรวี พรมทองดี ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปณิศา เพ็งสุข หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชลธิชา เสือนิล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชลธิชา บุญวงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เรณู ตันติจรูญโรจน์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริรัตน์ แตงนิ่ม หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นาถระพี ศรีสุข หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นิรุตต์ ธัญญเจริญ ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เนาวรัตน์ ทองมาก หญิง ด่านช้างวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปพิชญา เกษร หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มณเฑียร คุนาวงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัสร์กาญจน์ การสาลี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรุโณทัย ภูฆัง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันวดี พฤกษชาติ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสมอใจ หมวดผา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนาพร จันทร์เรือง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ถนอมสิน ศรีอริยะกุล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพิมล ทองสุก หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณิภา สุขแสน หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุสุมา พาดี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศกุณตลา ปานสกุล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัปสร ชัยเภรี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทักษพร ทิพยานนท์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญดี อ่อนคำสี ชาย ด่านช้างวิทยา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด ชาย ด่านช้างวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาตโยดม เณรจาที ชาย ด่านช้างวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติมา สวาสนา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณพัทร ซื่อตรง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุคนธ์ ตีรวัฒนประภา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรพรรณ มณีอินทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชมภูนุช รอดเชียงล้ำ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เมธินี ทองสุกใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เฉลิมวรรณ โชคดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ภูมินทร์ สุวรรณสูร ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชัชฎา ทองคำใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เอกลักษณ์ บุญลือ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประมาณ อวนมิน ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกสร สุนทรเนตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จันทิมา นามโชติ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุพรรษา พันธุ์ศิริ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พรพิมล ยังฉิม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปัญญา เกตุรัตน์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรุณี พุ่มวงษ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพลินตา น้ำใจดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทนี สามสังข์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมยศ รอดโฉมฉิน ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรรณภรณ์ บุญประสารฤทธิ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชณัฏฐา ทองคำเจริญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รักษ์รตี ภิรมย์ภู่ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นพภัสสรณ์ เลิศเขมทัต หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชาญวุฒิ ราศีนวล ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โสฬส เอมบัณฑิตย์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกวรรณ จงสุกใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุวพร อังกุลดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มาลี นามอ่อน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฏฐิกา หลอดแก้ว หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พิณวดี บัวแดง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิรินภา จิตติชานนท์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วสันต์ สุนทรพงษ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สายรุ้ง ดอกลำภู หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สิรินดา สัมพันธ์ุจิตต์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมศักดิ์ พระแท่น ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เทิดพงศ์ พิกุลทอง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุรชัย แก้วหอมคำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ยุพา พิทักษ์วงศ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อธิปีย์ญาณ์ ศรีนิล หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มยุรี ก่ำมอญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพรรณภสร ศรีจำพัน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โกวิท มุสิกะ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พฤษชาติ กล้าหาญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วสุรัตน์ รอดโรคา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภาวิณี สุนทรเนตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรสุรางค์ ปานทรัพย์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุดม พรทิพย์ศิริกุล ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กษิณ สุวรรณประทีป ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาญชัย สีเสือ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นาถยา สุขโข หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิรีรัตน์ จำปาสัก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณราชัย เมฆวิไลพันธุ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาญณรงค์ แสงพันตา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชพร บริสุทธิ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พุทธรักษา อุ่นวิจิตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นฤพล ศรีทอง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัศพร พุฒจีบ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุจินดา โพธิ์น้อย ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เนาวรัตน์ จรัสศรี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐิติมา กล้าหาญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อนุวัตร อู่อรุณ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชามนญ์ ผิวอ่อนดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อำพร แซ่เจีย หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ ศรีศักดา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภภัสสร มูลบรรจง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สลิลา ลงวุฒิ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรสา ศรีเหรา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จาตุรงค์ เจริญนำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปิยวัฒน์ วงษ์พวง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชานนท์ นาคะนิวิษฐ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤตยชญ์ เฉลิมมีประเสริฐ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กษมา ด่านชาญชัย หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรภัทร สุดโต ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์นภา จวงถาวร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วริฏฐา พูลสุวรรณ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยุพาพรรณ บุญปลูก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกกาญจน์ สุขอุดม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิชากร ชโลธร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทัศนีย์ กาญจนประกิจ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรชัย ทองแก้ว ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยยุทธ สุขหาญ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประทุม น้ำใจดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศตวรรษ สมเชื้อ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี เพ็ชรอ่อน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ติลนา กล่อมนัทธี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณฐมน ศรีงาม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธิดารัตน์ สมจันทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรเจษ ศรมณี ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิวัฒน์ สรวยล้ำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณีรัตน์ คงคาหลวง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิจิตรา วงษ์ศรีเผือก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกนุช ชาติทอง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เชาวลิต วงษ์จินดา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว หทัยทิพย์ กรจันทร์ดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริรัตน์ สอนศรี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิพัฒน์ แสงดาว ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทรจิรา สอดสี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณวันทนีย์ ทรัพย์อยู่ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์นภัส โรจนพันธุ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณภัสสร เมฆวิไลพันธุ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาดา สุวรรณหงส์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อโนชา สิงห์ทอง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภาคภูมิ ขันธควร ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณนิษา โสมะภีร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ มหัทธนานนท์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อนันต์ เทพแก้ว ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง น้ำอ้อย พุ่มเข็ม หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศรีสุข ชีวสุขานนท์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประกอบ บุญศรีวงษ์ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รู้จิต ดวงจันทร์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิทักษ์ สุดโต ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรัจฉรา คงสุกใส หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กนกพล ชลาภิรมย์ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกพลอย ลิโมภาสิทธิ์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรัตน์ จูมที ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยศวดี พันธ์พืช หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิร์อร โพธิ์ศรีทอง หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัชตา ชื่นใจฉ่ำ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภฤกษ์ ทัศนสุวรรณ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สถาน จงสมจิตต์ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำพึง วารีรัตน์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพย์วรรณ น้อยอุทัย หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีย์พร ศรีประยงค์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทนา สมิงไพร หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชื่นฤทัย นิยมทอง หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จันทนา ขุนพินิจ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณภา วิพัฒน์ครุฑ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมพร อินทร์สุริวงค์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สหพัฒน เพ็งเรือง ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สายสุณีย์ หงษ์โต หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปริญช์ สมาลาวงษ์ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กาญจนา มิ่งโมรา หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วุฒิชัย สวัสดี ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย รังษี วิบูลย์อรรถกร ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนทรี มณีรัตน์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมถวิล กลิ่นกุหลาบ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพศรี วิบูลย์อรรถกร หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เชล พรหมศรี ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รวงทอง นาควงษ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรพรรณ เอมสมบุญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เอื้อน ชูวงษ์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พัสวี บุญโสภาค หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิภาวรรณ เกตุมณี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริรัตน์ กระจาดทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวารี จีนหมิ่น หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัณพิชญ์ชา ม่วงงาม หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชยพล กุมารสิทธิ์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะรัตน์ หลั่นเจริญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชำนาญ แก้วกำเนิด ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นัฐพล เรือนทอง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร.ต.หญิง ศกุนตลา แหวนทองคำ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นุกูล แจ้งสว่าง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รชตะ แก้วสวรรค์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤทัย ชื่นใจฉ่ำ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อำภา กลิ่นพยอม หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นารี พิมพ์พา หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรพงศ์ จันทา ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุขสันต์ ศรีสุวรรณ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธีรนุช ปานทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิกานต์ กุลดี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนภัทร เทพสถิตย์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ ร่มพิมาย หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ นิ่มนุช หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัลยรัตน์ จิรธนาโรจน์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกชัย ปราบเสร็จ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิชากร ม่วงประสิทธิ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กฤติกา รัตนโพธิ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอนก ทีเหล็ก ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐปคัลภ์ ชาติกูล ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติศักดิ์ ลือบรรเลง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรี แก้วแกมทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกสรา บุสดี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กานต์พิชชา ชูวงษ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกอร กล้าหาญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทธิ ฟักเงิน ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุนทร สามสี ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิคม มะกรูดอินทร์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัจราพร เกิดในแก้ว หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สถาพร กล้าหาญ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุนทร มูลธรรม ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วลัย ตันติวิชญ์โกศล หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รามิล เรืองวิเศษ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ ชูศรีชัย ชาย สรวงสุทธาวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อารีรัตน์ คุ้มเดช หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พัลลภ ยอดไม้งาม ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนา วรรณพุฒ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กิติพร โพธิ์พุ่ม ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญญานิมิตร มะกรูดอินทร์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วีรนุช เก่งธัญกรรม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทิพากร ปาระบับ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรินณา พลายละหาญ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิ