ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นางสาว ปรียาภรณ์ น้ำค้าง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญพิเศษ ปริญญาโท
นาย โยธิน พูลกำลัง ชาย กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัณฐิสา ช่อมะม่วง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณา วรรธนะบูรณ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สิทธิพงศ์ พรหมรส ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุรีย์ พัฒผล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล ศิริพันธ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาภัค แก้วตาสาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพยาว์ ตนดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมจินตนา เหมือนเอี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภันตรี วังสงค์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชราวรรณ เจริญพันธุ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ธานี ปริปุรณะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นุชสรา กิจพิทักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษดา นิยมทอง ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย พิเชษฐ ผาสุข ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชาดา ศีลาเจริญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุบลวดี อดิเรกตระการ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย โรจน์ประเสริฐสุด ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย โพ บุตรแสงดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ทองงาม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา เที่ยงบางหลวง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิตยา ปริปุรณะ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กันยารัตน์ ดุษณีย์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมบูรณ์ ทองงาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารุภรณ์ กิจโสภณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พินัยรัตน์ สุขวิลัย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ กุลพรเพ็ญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย วงษ์จันทร์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิรันดร์ สุขเรือน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย นุ่มอ่อน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวารีย์ ยี่ภู่ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บังอร ลิ้มทองคำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชุติมา ลิ้มลมัย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เนตรนภา เกียรติสมกิจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุษา อนันต์วิไลเลขา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญจพร มาพลาย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปัญญา บุญเติมเต็ม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุโณทัย ขันทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรพรรณ ดวงแข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ผุสชา ทิพเนตร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายพาน ทองจันทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ บุญช่วย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ ม่วงน้อย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงใจ ผาสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง คารม โพธิ์ศรี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พินัย โพธิ์ศรี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรวดี อินทร์กอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉราพร กลิ่นเกษร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญญา แก้วแกมเสือ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรนุช ออเพชร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ปุ้งโพธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประเสริฐ กิติชัยชาญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันท์ณภัส กันพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ยศพงค์ ทรงเพียรธรรม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พนิสา ทรงเพียรธรรม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณี สะอาดดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรสุดา แสงธรรมนาถ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ไพทูรย์ พูลเกิด ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพมาศ ดนตรีพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ปกรณ์วิท กล้าหาญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศุภวรรณ ช่อผกา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา เพชรรัตน์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิยนันท์ ตั้่งกองทรัพย์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชมภูนุช คงทัด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิกานต์ ศรีทองสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวินท์นิภา โชติประภารัตม์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปัถย์สรัล กระธน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรญา ไพรินทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิติภูมิ น้ำแก้ว ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรีอมรา พลายระหาญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนพร มากระจัน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ครรชิต น้ำใจดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาพร ดอนอินผล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กฤติกา พลูสุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทยา จ้อยศรีเกตุ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรกมล ช้างเผือก หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จักรพงษ์ แซ่หลี่ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มาลัย เชียงวิราฑา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา ชุ่มชื่น หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งนภา เทียนสว่าง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุกูล ปิโย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กฤษณ์ การะเกตุ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงเยาว์ วระกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนันทา อ่อนเปี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรายุทธ บริวาส หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เฉลิมศรี โป่งรักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปรีดา เปรมชัยศรี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปัณณพร จันชัยภูมิ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ ทองสุกใส ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บุษกร กานต์กำพล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิจักษณานี ตุนา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อมฤตรส ทับทิมเล็ก หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรธิมา บุญยาชัย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เครือวัลย์ ประสานชีพ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศกุนี ศรีเหรา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนเวท ธูสรานนท์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพล มีชะนะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธมลวรรณ บุญเกิด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฤทัยพร กิจเบญจะ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียานุช บัวผัน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุเรศ เป็นมูล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณฤดี ปานดำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย เทียนไชย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มาลี เชียงวิราฑา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธดากรณ์ กลิ่นหอม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมนทรา ใจดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรพร สระทองแหม็น หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธเนศ บริสุทธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มะลิ เกตุรักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เบญจรงค์ ศรีโพดก ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธันยมัย วงศ์ทับแก้ว หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิรวัชร นุกูลธรรม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรัชญาวลี มาลัยนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล นามวงศา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิทัศน์ จันทขาว ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชา พิกุลทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณริญยากรณ์ ภูธำรง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา วีระพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นที หนูทวน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา เวชกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิริยา สุนทรเนตร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รณกฤต เอี่ยมเจริญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภัทรดนัย มณี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีชมภู หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพยวรรณ เสร็จกิจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นิตยา หอมเย็นใจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักประชาสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรี พันธุ์แตง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสุดา นาคทองอินทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา เต่ากล่ำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมชนก ยอดเอี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยารัตน์ ชัยวันดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธารทิพน์ ทองเชื้อ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มารุต คนหลัก ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยสวรรค์ บัวอุไร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อรสา พุ่มผกา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สมนึก เขตศุภโชติกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วิน สว่างวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อัจฉรา เสนาะพิณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นิทรา สุริยวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุนทร บางใจดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รัตชนันท์ อักษรพุทธ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สมจิตร ปั้นโอ้ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สลิชัย นาคบุญมา ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปิยารัตน์ เผือกนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี พยอมพันธุ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สามารถ รอดจิตตสวัสดิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุธีร์ นาคทองอินทร์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปิยวิทย์ นากวงษ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เจนจิรา หนูทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา ขันโส หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา เรือนเพ็ชร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โยธิน อิ่มหิรัญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพิศ เผือกนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง เนตร์ชุกร หอมไม่วาย หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรชศา เพชรปภาสิน หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ชาย สงวนหญิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชมัยพร แก้วปานกัน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัลยาณี จิตร์วิริยะ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง น้ำค้าง แอสมจิตต์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ฐาปนีย์ พลเสน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นรินทร์ รักนุ้ย ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ลำดวน บุญรังษี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญสม ศรีศักดา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง บุษบา น้ำค้าง หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สันติชัย บุญรักษ์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภัทรา บุญญสิทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพยารัตน์ ดนุไทย หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรางค์ภัทร์ สุขเรือน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วัสนันท์ ประจงการ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธำรงค์ จันทรอมรพร ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง คนึง ไวยโอรส หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทรายทอง ขยันการนาวี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รสมาริน โอสธีรกุล หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบุญ สกุลกรุณาอารีย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุธีรา วงศ์ชวลิต หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณาฏญา นวมทิพวัลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ชาย สงวนหญิง ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นาง สุพาภรณ์ บุญรักษ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ยุวดี ดอกรังกูล หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปทิตตา จันทร์มณี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยอดชาย ขุนสังวาลย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธเนศ สมาลาวงษ์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภชาติ อิ่มเกษม ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชนธิชา เชิดตระกูล หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปาจรีย์ รัตนวิเชียร หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤติยา เหมรี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดลลดา สังฆสุวรรณ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรพล ขยันการนาวี ชาย สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มนต์ทิพย์ แก้วเจริญ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ ผลภาษี ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ชมจันทึก หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสา จุลโพธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ช่วงชิต หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ บุญลือ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมพิศ เล็กถวิลวงศ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา สวนดอกไม้ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ด้วงต้อย หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณณี สกุลพฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประยุทธ์ ขำพิจิตร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ วิจิตรบรรจง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทรงศักดิ์ โชติช่วง ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สหัทยา หอมฟุ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ ทองโชติ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา หมอยาดี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษราภรณ์ สุระ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑนา รัตนบุรี หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณปภัช พลฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แอสมจิตต์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนินทร์ ชโลธร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์รดา เพิ่มพูน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธา โกมุกพันธ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนวงศา หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรนุช แม้นเทวฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพวรรณ ตันติคงพันธ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำทิพย์ ใจแจ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาภรณ์ เลื่อยไธสงค์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุหรรษา คงมีชนม์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธนันญดา ศรีโมรา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพันธ์ โทณผลิน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญจพร ซังยืนยง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมทินี พันธุ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เสกสรรค์ นาเอก ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ อยู่ประยงค์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลฑิรา ศรีศักดา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี สุวรรณประทีป หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา เกิดเอี่ยม หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ ยอดยิ่ง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา ดมหอม หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปรัศนียา เทียนไชย หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ แสงศิลา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมพร แตงโสภา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญจิรา ทองมาก หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภจินต์ มีมุข หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แพร สมใจเพ็ง หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมจรรย์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาณิการ์ พรหมสุข หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา อร่ามรัศมี หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจนา บัวกระสินธุ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กมลลักษณ์ เพ็งดำ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ศรีคำไทย หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รำพึง โพธิ์ศรี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิษฎา นุ่มอ่อน หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ เข็มเงิน หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ แป้นแจ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เขมินท์ อุ่นสิริ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตรกานต์ วัฒนาดิลกชาติกุล หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา ดอกไม้ศรีจันทร์ หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุลีพร จันทร์เชียงศรี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตารีย์ เทมี หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพรรณชาติ แปลงเงิน ชาย สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานุตน์ เฮงตระกูล หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรรณพงศ์ สมจิตต์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภวานี ชำนาญศิลป์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรสุดา เชี่ยวชาญ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิลาวรรณ สุวรรณมณี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานันท์ นกดำ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุพร แป้นคง ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สานัน มุสิกภูมิ ชาย สงวนหญิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย นิพนธ์ อ่วมป่วน ชาย สงวนหญิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ไพศาล วงษ์สาโรจน์ ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อินทิรา เกตุอินทร์ หญิง สงวนหญิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิภาพร ยาทิพย์ หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรไพลิน ทะนงค์ หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีวิเชียร หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปรมกมล วิหคทอง หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลวรรณ คงเปีย หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวรส สุวรรณเพ็ชร์ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬารัตน์ เกตุคง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรานี ชัยศรี หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธชาด พลเสน หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตรสิรี คันธฐากูร หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิสิทธิ์ ผาสุโพธิ์ ชาย สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กสิวรรณ วรรณวงษ์ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวดี จันทร์แหยม หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุรศา รามไชย หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บุญสิทธิภพ ชาย สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรียา พรหมสาขา ณ สกลนคร หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา สุวรรณคีรี หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลฤดี ใจมั่น หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวรรณ วีระสุวรรณ หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา วิรุฬห์พจน์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริศา พวงดอกไม้ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ เสนาะพิณ ชาย สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพทาย สอแอง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัควลัลณ์ จันทร์เพ็ญ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชำเรือง เขียวหวาน หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วรรณเพ็ญ ใจดี หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ประยงค์ จันทร หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง นพรัตน์ เกตุคง ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อนุ กล่ำอาจ หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาวใจ เสนาะพิณ หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สุนันท์ แสงทอง หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อ่อน ทองฉ่ำ ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สิบ สร้อยเกสร ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง มาลัย วาดโฉม หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เทียนชัย บุบผาทอง ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ภิณโย แป้นคง ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สุทิน แย้มมี หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ประจวบ รักสกุล ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง โสภา ทองอ่อน หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วัชรินทร์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สัมพันธ์ ทองโกมล ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมชาย สดศรี ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระวีวรรณ วีระเทศ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา นาระกันทา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ ชุ่มทอง ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วัชราพร ฟองจันทร์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุท รุ่งสว่าง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ขณิศรา ต้นสอน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาพร เจริญยิ่ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี แจ้งข่าว หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราวรรณ จันซัง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉันทนา บุญมาก หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ นาคเอก ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรี น้อยเพ็ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล พุ่มเข็ม ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา กิจสังสรรค์กุล หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิชชา กิจลาภ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลรัตน์ กรุดมณี หญิง สวนแตงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ นิลศร ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นาริษา รอดมาลี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธัญญ์ธิชา ทองเสน หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภาวิตา อ่อนอินทร์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์พร จึงสง่าสม หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชลดา เกตุมณี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ชาติทอง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา สุวรรณศร หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นาตนภา เอื้อทยา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพมณฑา ทนุการ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิธร ธรรมนู หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร กล่ำจีน หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลดาวัลย์ มาลาวงษ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญหทัย พิกุลทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว วาสนา ทองดี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉัตรชนก นิลจินดา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิตยา สุขสำราญ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อินทิรา หนูเทศ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ใจมั่น ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรัตน์ ด้วงละไม้ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกษราพร บุญญาอรุณเนตร หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปริยวิศว์ วิลานันท์ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วศิน ภูฆัง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วศินี แสงบุญเรือง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญชริญา ลิ้มทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิติพัทธ์ สวนทอง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ บาเหร็ม หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพร อิ้ดแสง ชาย สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชนันทน์ แผนสมบูรณ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุดมรัตน์ จันทร์เสวก หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิมา สังข์ศิริ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุุนิสา ธีรนนทเศรษฐ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงยศ สะราคำ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ โตทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธรรม์ภัสร รักดี หญิง สวนแตงวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา พุทธิมาโน หญิง สวนแตงวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พยอม สระพรหม ชาย สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย หัสธชัย ภุชคนิตย์ ชาย สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ดวงฤทัย หลิน หญิง สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ศุภานัน นามใจ หญิง สวนแตงวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทักษิณ อารยะจารุ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุภานี บุญพรวงศ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ วัฒนากูล หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชลฤทัย บุตรแสงดี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิลวรรณ โพธิ์ศรี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยะนาฎ นุ่มอ่อน หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย ศรีวิพัฒน์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลอ จำปาศักดิ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ สุดโต หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มณเฑียร พรหมจรรย์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษร ภักดีภักดิ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มัณฑนา นิลวงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ พลเสน ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์ รักษี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนินทร์ นิลดี ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อมรรัตน์ จำปาเงิน หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายัณห์ นิลวงษ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา เรืองวิเศษ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญตา อินทะชัย หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริกุล หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุรเดช อนันตสวัสดิ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาย กฤชนนท์ จันทร์ขำ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณี เคหะจุ้ย หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปานธนา ทับทองดี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทนา สงสุวงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัครดา มากเทพพงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สิริชัย ชูดี ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจริต อินทรแปลง ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์อินทร์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดสาคร จันทา ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อภิศักดิ์ ล้ำเลิศ ชาย ตลิ่งชันวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประแพน สีสำทอง ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อภิสิทธิ์ ลิ้มทองไพศาล ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ทิพวรรณ เงินงาม หญิง ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย จรัญ สามทอง ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ประคอง ศรีทองคำ ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ศุภฤกษ์ ศรีสังข์งาม ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชชา พลเสน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวัธนา เล็กสมบูรณ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประทีป ประทีปทอง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิศรุต ศรีนวล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปฏิมา ขำเจริญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สนชัย ศรีโมรา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์เดช สุนทรเนตร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานต์รวี ชูกิตติกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ญาณิศา มีทองคำ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวพร น้ำชม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำเริง พิมพ์พันธุ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญญา สุขาทิพยพันธุ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิทัศน์ เอี่ยมสอาด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนัช อินทแสน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ พรหมใจรักษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณดี ทิวาวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน เขียวฉอ้อน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณี อรเอี่ยม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา เทพคุณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานต์มณี คงเกื้อ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชญา จริยบุณสุข หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา นวีภาพ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ศิริรัตน์ แพโชติรัตนะกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงชาญ ภูฆัง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภดล ดลโสภณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชา อุ่นวรรณธรรม ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศนิชา คุ้นประเสริฐ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนพัฒน์ มุขโต ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อภิรดา มุขโต หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาพร อุ่นศรี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อริญรดา จับทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สราญจิตร วงษ์ทองดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย คณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ถิรดา สังข์วรรณะ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภธรเดช วสุวีรกร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปานน้อย แพ่งบรรเทา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุศรา อิ่มทรัพย์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิมพิมล จรเข้ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัศนัย บุญลือ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ล้อมวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปารวัณ รัตนทองคง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมยศ ญาดี ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รุจจิรัช ภักมี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิวิมล นาคสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รษิกา น้ำใจดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิประภา ยาวีระ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐหทัย เรือนทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรทัย แต่งงาม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา ปานชา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อารีรัตน์ แสงสุขดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรินทร์ อู่อรุณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิชาภา เดชบุญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะณัฐ บ่อพิมาย ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ครองขวัญ ฉิมณรงค์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวรส พันธ์พืช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาคาร ธนาวิวัฒัน์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญชู กระฉอดนอก ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรริษา พัฒนมาศ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรุณีย์ พิทักษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อัญณิการ์ ตู้พิจิตร หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณษา พวงวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จตุพร เคนผาพงษ์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิประภา กาฬภักดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัทธิรา เจริญวิมล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต ขอสกุล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สำเรียง บัวนาค หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ เอกลาภ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวดี ธาตุดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผกากรอง เอี่ยมปั้น หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธามาศ ทวีศรี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาวิตรี ถีระแก้ว หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยสุณี ม่วงพันธ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกร ไร่คลองครุ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล มีมุข หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชญาภา พินิจการ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานพ บาเปีย ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ประดิษฐ์ เปียบุญมี ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รวีวรรณ จันทร์จริยากุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทยา ดลโสภณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัฒนา ถอยวิลัย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร จำปาเงิน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รังสันติ์ บุญเทียน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เทวัญ ศรีพัชรมงคล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรวดี บุญเชื้อ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญปลูก เขียนดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ บาเปีย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปวีร์ วิริยวุฒิวงศ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กันนิกา อนุช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธันยสร ศรีธัญญา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คำศรี สร้อยสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สำเนียง อรุณรุ่ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา อิ่มทรัพย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สวลี มะยุรา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาภรณ์ บุญอนันต์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถนอมศักดิ์ พงษ์ช้างอยู่ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญ์ธีมา ทรัพย์อินทร์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมบูรณ์ เมืองแก้ว หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เนตรนภิส สุขปลั่ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา สุวรรณเวช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารุณี เม็ดฝ้าย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสิตา มีทองคำ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำฝน ดวงใจดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญชนก พึ่งเจริญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ฉันทนา โมวพรหมานุช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว น้อย ทิมใจทัตร์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ณรัตนันท์ ปุชิตะ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ธนารัตน์ คงแจ่ม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย จำรัส แสงสุวรรณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พิจิตรา พวงมาลัย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ปรีชา ชาวกงจักร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง กัญญาภัทร คำวิภาค หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิศาชล ประทีปทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนกกมล เนียมวรรณ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงษ์ศิริ ชินสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนัทพล คุณาวิศรุต ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัศนารินทร์ นกสกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นริญ พิสิฐรัชต์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัทชลิดา พุ่มก๋ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา สุคันธตุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณภัทร นรสิงห์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นันทนัช ปาจิตร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร ชทิสาจารย์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชี่ยวชาญ เทพกุศล ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิโรจน์ ไชยภักดี ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไพรินทร์ ช้างเขียว หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปิ่นวดี พิพิธ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสมอใจ จันละคล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉลอม รุ่งเรือง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เฉลา เสือแดง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา นุ่มคง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนู ดีกล่อม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สำเริง บุญมี ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยา รุจน์พิพัฒน์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพวรรณ เมฆฉาย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรพิมล บุญประเสริฐ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุท อุยานันท์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุขุมาล แก้วจันทร์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุณี ภู่พานิช หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อารมย์ ปานทอง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมรักษ์ โสขุมา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมบูรณ์ ระโหฐาน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ แก้วจันทร์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา เมฆฉาย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ถวรรณ จันทร์ลอย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมคิด พันธุมิตร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ชนก ทองบุราณ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลิต เชื้อเพชร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สราวุธ เจริญรื่น ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุบลรัตน์ จันทน์ชัย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงนภา ทองน่วม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภานัน เอกธีรธรรม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อมรรัตน์ สายเสน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นนทะกาล ทองบุราณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อารี ทองประสม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปิยนาฎ แก้วสวรรค์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุภาวดี สุวรรณวิจิตร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บำรุง สรหงษ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภร พวงมาลี หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ ทองคำ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บงกช เชื้อกุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรายุทธ แก่นหอม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร จันทร์สุวรรณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ อู่สุวรรณ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พชรพล จันทร์สุวรรณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา คล้ายนาค หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณษา ชูเมฆ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศวรรณ พันธวงวงษ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทรงพล ม่วงยิ้ม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เตชินี วิทยาปรีชากุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภโชค สาระสันต์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริตตา ชาญสมร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร วงจันเพ็ง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปาริฉัตร บุญเทียน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ สายเสน ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิษณา น้ำเพชร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา เลิศเจริญธรรม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา เลี้ยงหล่ำ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พชรวรรณ นิติสิริ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา บุญประดับ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารัณ สรรสม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายใจ กันประชา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธิราภรณ์ ใจมั่น หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงศักดิ์ เรืองทับ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร คำพิลา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา จิวเจริญ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดา จิตสามารถ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชวลิต พึ่งเสือ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา มาดอนคา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ เมฆโพธิ์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรวาล เข็มเงิน ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รังสิยา วุฒิไพบูลย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กณิกนันต์ สุริยกานต์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อลิษา จันทร์เปล่ง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง คุ้มสิน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญญา หรุ่มคำ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มารี ชุมฤทธิ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัญญากร ธรรมกาย ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ชื่นอารมย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรพนธ์ เหล่าต้น ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนวรรณ โสขุมา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกษมณี พึ่งนุสนธ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุมาพร ไพฑูรย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กชนิภา ลายพยัคฆ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมาพร มาดี หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฬาลักษณ์ กล้าหาญ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์สุวรรร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภณิดา ขาวฟ้า หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติพร บุราณเดช หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียงอัมพร ปิ่นทอง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล เชี่ยวชาญ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ อ่อนสอาด หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ แสงสว่าง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ เรืองสังข์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประภาศิริ พูนชัย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุณี ธนสิน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณวดี พิศวง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณ ปิ่นทอง ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ชาย บ่อกรุวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนัส อ่อนสำลี ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัชพล กาฬภักดี ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ปนดา เพ็งรักษ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ษิชณาก์ สว่างพื้น หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญา จันทรา หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมหมาย ศรีสุข หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันทา พันธุมิตร หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิยา เอกคณาปราชญ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิร์ภร เกาะแก้ว หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษปศร กาฬภักดี หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ก้องภพ ธัญญเจริญ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา นิ่งกลาง หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง เรือนขวัญ พลฤทธิ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกราช พาชัย ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ ภูผา ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ณ พัทลุง ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญาเรศ จุลปานนท์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา สัญชานันท์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสนันท์ บุญเกิด หญิง บ่อกรุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สรยุตต์ จุลปานนท์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา แก้วเปี่ยม ชาย บ่อกรุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย องอาจ หนูเส็ง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว โชติกา ขาวผ่อง หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุภา สุจริตธุระการ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว โสภณา นาคเกษม หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวรรณ น้อยนารถ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นฐดา หนูเส็ง หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรวัช ศรีวัฒทานัง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญชนก มาลากุล หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชเรศ วงษ์เฉลียง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล รุ่งคุณาธร ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ สอนรอด หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัฐภิญญา ขันธุลี หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุหลาบ หงษ์ทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ปวีณา สว่างศรี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิมล กาฬภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สิริ อินโพธิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประอรศิริ ชวีวัฒน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพรัตน์ นุชนารถ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงเดือน รุ่งเรือง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรรณี บุญฤทธิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สถาพร คล้ายแสง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุษกร โสขุมา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อนุพงษ์ ฝาแก้วจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สมหญิง คมขำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา เกตุลักษณ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เลิศฤทธิ์ โรจน์สน ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุณยนุช อินทร์สสวาท หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณิชาภัทร เพ่งพินิจ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ โพธิ์พันธุ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จรง สุขเกษม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โสฬส ทองรอด หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรีวิภา พูลเพิ่ม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ฉัตรชัย น้ำชม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติพร หงษ์โต หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ณญาดา กฤษณา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริญญา สุดโต หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จันทร์คีลี ปิ่นทศิริ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิรินภา บัวผ่อง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภรภัทร สะราคำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิวพร กาจันทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง อรอิริญา อินต๊ะ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ อัยรา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พัฒนกร ปานฑสูตร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ญาณภัทร กาจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพชรรุ่ง สื่อสวน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย มาโนช โชคดี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา สิ้นทุกข์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กิตติมา ฉิมพาลี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา หอมยามเย็น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรัตน์ พิทักษ์วงศ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประพนธ์ เพ็ญศรี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธีรนันท์ รูปสูง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วีณา จันทร์สุวรรณ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ผาสุข อุบลทัศนีย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พีระ จันทร์ลอย ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม จันทร์ลอย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พนาพร คงพันธุ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริโชติ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุหงา ชาญประโคน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน จงสมจิตร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุริยา สุนทโรทก ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิฑูรย์ ผลไพบูลย์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณี เข็มเพ็ชร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนกวรรณ โสวรรณรัตน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมชาย สุธีกุล ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย คำรณ ฉิมพาลี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรสิทธิ์ โสวรรณรัตน์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ สารประสิทธิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รภัทภร ระงับทุกข์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ สุขสมัย ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คนอง พิมศร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทวัน น้ำชม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรสวรรค์ เพ็ชรัตน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ คเชนชาติ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เยาวพา พนาสกุลการ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาล พานิชวงษ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงตา จงสมจิตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อโนมา เชิดฉัน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา ยอดคำดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ขันตี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิศรา วงษ์สุบรรณ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อุสา วันทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาภร เข็มทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว น้ำอ้อย ชัยศิรินทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เอกนรินทร์ อิ่มรส ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บาหยัญ นันทา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธันยากร ธัญญเจริญ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธเนศ ชะพินทร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ พยัฆซ้อน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิวัฒน์ สงวนทรัพย์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อำนวย โพชนัง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ ปั้นปล้อง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ เณยา ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษอร ฝึกวาจา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บัลลังก์ แก้วโกสีย์สกุล ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐากมล กันพงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กนกพร มะโนรม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมวรรณ มหามิตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ ขวัญอ่อน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โอวาท ขอผึ้ง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรเทพ มีเวชสม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนีย์ วังทองชุก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช ตัญยงค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วไลลักษณ์ ปานกล่ำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิปัศยา เยี่ยวยา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รุ่งรดิศ ธนาเมธากรณ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมธาวดี วันทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว กิติยา สามสี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกรัตน์ นกแก้ว ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลรัตน์ เทพสถิตย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รัสนี บัวนาค หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วีรวรรณ อยู่ชมวงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงศ์ ภู่สำอางค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนจันทร์ เหลืองสถิตย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสจิตรัตน์ พนาวันสุทธิศาล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภา ช่างทำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพงษ์ ธรรมวิชิต ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมเกียรติ แก้วคำหอม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญพรรธน์ รักแสงเจริญเดช หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นวรัตน์ ฉิมพงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดุสิตา ชลมาก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา แร่เพชร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยา กิจลิขิต ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์ธิดา คำกุ้ง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร ปิ่นขำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภีชาวิชญ์ ยางงาม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณัฐกานต์ กฤษวงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ พูลเพิ่ม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อธิญา แตงทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย กิตติ์ดนัย เคลือแก้ว ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญส่ง สัญจร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ จันทบัตร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิชา กิจศิลป์ชัย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรีดาวรรณ นัทธีทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิรญา พิมใจใส หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นรารัตน์ หงษ์สกุล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา จันทะโสตถิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร ใจยั่งยืน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌาย์ ชูครีจันทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา กาฬภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวนภา วักไธสง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัลลภ เพ็ชรรุ่ง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา สะราคำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ปทุมานนท์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุไรรัตน์ วัชราไทย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บัญชานิธการ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สาคร วงษ์ศรีจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สัญญา อินทพันธุ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิลาวรรณ เพ็งอุ่น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกร สุขสวัสดิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ มาลี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมศรี เส็งหลวง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชษฐ์ จันทะสุ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จีราภรณ์ แพนพันธุ์อ้วน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นันทพงษ์พันธ์ ผลวารินทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา วงศ์ศรีไทย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร มณีวงค์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา ช่างสลัก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชนาฏ ทองโล้น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธฤต จันทร์สุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัศนีย์ ธัญญเจริญ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรวดี สอดศรี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน บาลนคร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นิศากร เพชรฤทธิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ครองขวัญ รูปสูง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพียงใจ สุกาวาส หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สรพงษ์ จงเจริญ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สิทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุรชัย มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย คุณากร กันยานะ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุพรรณษา นาคศรีโภชน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภูริชยา สืบโถพงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา สุวรรณศิริ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณู สรหงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรวลัญซ์ คำเที่ยง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิวมาศ ศิลปหัสดี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุวิตร เพ็งสุข ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จินดา พรหมโชติ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมพร เพิ่มพูล ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จรัสรวี พรมทองดี ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ปณิศา เพ็งสุข หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา เสือนิล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา บุญวงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เรณู ตันติจรูญโรจน์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ แตงนิ่ม หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นาถระพี ศรีสุข หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นิรุตต์ ธัญญเจริญ ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เนาวรัตน์ ทองมาก หญิง ด่านช้างวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปพิชญา เกษร หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มณเฑียร คุนาวงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัสร์กาญจน์ การสาลี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุโณทัย ภูฆัง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธันวดี พฤกษชาติ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสมอใจ หมวดผา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาพร จันทร์เรือง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ถนอมสิน ศรีอริยะกุล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล ทองสุก หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา สุขแสน หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา พาดี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศกุณตลา ปานสกุล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัปสร ชัยเภรี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทักษพร ทิพยานนท์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญดี อ่อนคำสี ชาย ด่านช้างวิทยา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด ชาย ด่านช้างวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตโยดม เณรจาที ชาย ด่านช้างวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา สวาสนา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วรรณพัทร ซื่อตรง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง สุคนธ์ ตีรวัฒนประภา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณ มณีอินทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชมภูนุช รอดเชียงล้ำ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เมธินี ทองสุกใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เฉลิมวรรณ โชคดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภูมินทร์ สุวรรณสูร ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชัชฎา ทองคำใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกลักษณ์ บุญลือ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประมาณ อวนมิน ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกสร สุนทรเนตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จันทิมา นามโชติ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุพรรษา พันธุ์ศิริ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรพิมล ยังฉิม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง สิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปัญญา เกตุรัตน์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรุณี พุ่มวงษ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพลินตา น้ำใจดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทนี สามสังข์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมยศ รอดโฉมฉิน ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรณภรณ์ บุญประสารฤทธิ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชณัฏฐา ทองคำเจริญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รักษ์รตี ภิรมย์ภู่ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นพภัสสรณ์ เลิศเขมทัต หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชาญวุฒิ ราศีนวล ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสฬส เอมบัณฑิตย์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จงสุกใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุวพร อังกุลดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มาลี นามอ่อน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐิกา หลอดแก้ว หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิณวดี บัวแดง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิรินภา จิตติชานนท์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วสันต์ สุนทรพงษ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สายรุ้ง ดอกลำภู หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิรินดา สัมพันธ์ุจิตต์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ พระแท่น ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เทิดพงศ์ พิกุลทอง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย แก้วหอมคำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ยุพา พิทักษ์วงศ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อธิปีย์ญาณ์ ศรีนิล หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มยุรี ก่ำมอญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณภสร ศรีจำพัน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกวิท มุสิกะ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พฤษชาติ กล้าหาญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วสุรัตน์ รอดโรคา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี สุนทรเนตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรสุรางค์ ปานทรัพย์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุดม พรทิพย์ศิริกุล ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กษิณ สุวรรณประทีป ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย สีเสือ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นาถยา สุขโข หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิรีรัตน์ จำปาสัก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณราชัย เมฆวิไลพันธุ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญณรงค์ แสงพันตา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพร บริสุทธิ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธรักษา อุ่นวิจิตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นฤพล ศรีทอง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัศพร พุฒจีบ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจินดา โพธิ์น้อย ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ จรัสศรี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฐิติมา กล้าหาญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อนุวัตร อู่อรุณ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามนญ์ ผิวอ่อนดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำพร แซ่เจีย หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ศรีศักดา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภภัสสร มูลบรรจง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สลิลา ลงวุฒิ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรสา ศรีเหรา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จาตุรงค์ เจริญนำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปิยวัฒน์ วงษ์พวง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชานนท์ นาคะนิวิษฐ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤตยชญ์ เฉลิมมีประเสริฐ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กษมา ด่านชาญชัย หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธีรภัทร สุดโต ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์นภา จวงถาวร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วริฏฐา พูลสุวรรณ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาพรรณ บุญปลูก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ สุขอุดม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร ชโลธร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ กาญจนประกิจ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ทองแก้ว ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยยุทธ สุขหาญ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประทุม น้ำใจดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศตวรรษ สมเชื้อ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี เพ็ชรอ่อน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ติลนา กล่อมนัทธี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณฐมน ศรีงาม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธิดารัตน์ สมจันทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรเจษ ศรมณี ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิวัฒน์ สรวยล้ำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ คงคาหลวง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา วงษ์ศรีเผือก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกนุช ชาติทอง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต วงษ์จินดา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว หทัยทิพย์ กรจันทร์ดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ สอนศรี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพัฒน์ แสงดาว ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรจิรา สอดสี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณวันทนีย์ ทรัพย์อยู่ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์นภัส โรจนพันธุ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง วรรณภัสสร เมฆวิไลพันธุ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สุวรรณหงส์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อโนชา สิงห์ทอง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ ขันธควร ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิษา โสมะภีร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จุฑามาศ มหัทธนานนท์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนันต์ เทพแก้ว ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำอ้อย พุ่มเข็ม หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรีสุข ชีวสุขานนท์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประกอบ บุญศรีวงษ์ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รู้จิต ดวงจันทร์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์ สุดโต ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรัจฉรา คงสุกใส หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กนกพล ชลาภิรมย์ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพลอย ลิโมภาสิทธิ์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรัตน์ จูมที ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ยศวดี พันธ์พืช หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิร์อร โพธิ์ศรีทอง หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชตา ชื่นใจฉ่ำ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ศุภฤกษ์ ทัศนสุวรรณ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถาน จงสมจิตต์ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำพึง วารีรัตน์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพย์วรรณ น้อยอุทัย หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรีย์พร ศรีประยงค์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทนา สมิงไพร หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชื่นฤทัย นิยมทอง หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จันทนา ขุนพินิจ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา วิพัฒน์ครุฑ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร อินทร์สุริวงค์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สหพัฒน เพ็งเรือง ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายสุณีย์ หงษ์โต หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปริญช์ สมาลาวงษ์ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา มิ่งโมรา หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย สวัสดี ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รังษี วิบูลย์อรรถกร ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนทรี มณีรัตน์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมถวิล กลิ่นกุหลาบ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพศรี วิบูลย์อรรถกร หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชล พรหมศรี ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รวงทอง นาควงษ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรพรรณ เอมสมบุญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอื้อน ชูวงษ์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัสวี บุญโสภาค หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ เกตุมณี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริรัตน์ กระจาดทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวารี จีนหมิ่น หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณพิชญ์ชา ม่วงงาม หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชยพล กุมารสิทธิ์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะรัตน์ หลั่นเจริญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชำนาญ แก้วกำเนิด ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นัฐพล เรือนทอง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง ศกุนตลา แหวนทองคำ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นุกูล แจ้งสว่าง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รชตะ แก้วสวรรค์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมฤทัย ชื่นใจฉ่ำ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำภา กลิ่นพยอม หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารี พิมพ์พา หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรพงศ์ จันทา ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ ศรีสุวรรณ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรนุช ปานทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิกานต์ กุลดี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนภัทร เทพสถิตย์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ร่มพิมาย หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ นิ่มนุช หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัลยรัตน์ จิรธนาโรจน์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย ปราบเสร็จ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร ม่วงประสิทธิ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤติกา รัตนโพธิ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอนก ทีเหล็ก ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐปคัลภ์ ชาติกูล ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติศักดิ์ ลือบรรเลง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรี แก้วแกมทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสรา บุสดี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์พิชชา ชูวงษ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกอร กล้าหาญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิ ฟักเงิน ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุนทร สามสี ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม มะกรูดอินทร์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อัจราพร เกิดในแก้ว หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถาพร กล้าหาญ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนทร มูลธรรม ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัย ตันติวิชญ์โกศล หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย รามิล เรืองวิเศษ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ ชูศรีชัย ชาย สรวงสุทธาวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว อารีรัตน์ คุ้มเดช หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พัลลภ ยอดไม้งาม ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา วรรณพุฒ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิติพร โพธิ์พุ่ม ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญานิมิตร มะกรูดอินทร์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วีรนุช เก่งธัญกรรม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทิพากร ปาระบับ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรินณา พลายละหาญ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนิฐา พลอยงาม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา หอมสวาสดิ์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทับทิม แสงอินทร์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปราโมทย์ เอมมา ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วศณิฐฐ์ฌา เล็กล้อม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุประวีณ์ ชีวสุขานนท์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นารายณ์ ทับบุรี ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วศิน ชูชาติ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นลินนิภา โพธิ์ทอง หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัฐมรรค สังข์วรรณะ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ ทวีไทย ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักราวุฒิ สิริทรัพย์ทวี ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา ปิณฑศิริ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัฐชัย หวานฉ่ำ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา อุ่นเมือง หญิง สรวงสุทธาวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วริตา ธรรมาวุฒิ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์พิมพ์ บุญราศี หญิง สรวงสุทธาวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรเทา คุ้มฉายา ชาย วังหว้าราษฎร์สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนันทา มีชนะ หญิง วังหว้าราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันทา ท่าฉลาด หญิง วังหว้าราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ ชาย วังหว้าราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ มีชาวนา หญิง วังหว้ารา