ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นางสาว ปรียาภรณ์ น้ำค้าง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย สุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย โยธิน พูลกำลัง ชาย กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปัณฐิสา ช่อมะม่วง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วรรณา วรรธนะบูรณ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย สิทธิพงศ์ พรหมรส ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง จุรีย์ พัฒผล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เศรษฐศาสตร์
นางสาว นฤมล ศิริพันธ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว กัญญาภัค แก้วตาสาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง เพยาว์ ตนดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สมจินตนา เหมือนเอี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อภันตรี วังสงค์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นางสาว พัชราวรรณ เจริญพันธุ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ธานี ปริปุรณะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว นุชสรา กิจพิทักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย กฤษดา นิยมทอง ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย พิเชษฐ ผาสุข ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุชาดา ศีลาเจริญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อุบลวดี อดิเรกตระการ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สมชาย โรจน์ประเสริฐสุด ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาย โพ บุตรแสงดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย ปรีชา ทองงาม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง ชุติมา เที่ยงบางหลวง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง นิตยา ปริปุรณะ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง กันยารัตน์ ดุษณีย์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
นาง สมบูรณ์ ทองงาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว จารุภรณ์ กิจโสภณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย พินัยรัตน์ สุขวิลัย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง อาภรณ์ กุลพรเพ็ญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย วันชัย วงษ์จันทร์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย นิรันดร์ สุขเรือน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ส่งเสริมการเกษตร
นาย ขวัญชัย นุ่มอ่อน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุวารีย์ ยี่ภู่ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง บังอร ลิ้มทองคำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
นาง ชุติมา ลิ้มลมัย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาง เนตรนภา เกียรติสมกิจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง อุษา อนันต์วิไลเลขา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว ปัญจพร มาพลาย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ปัญญา บุญเติมเต็ม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย อนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อรุโณทัย ขันทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว อรพรรณ ดวงแข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ผุสชา ทิพเนตร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง ลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สายพาน ทองจันทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยาและการแนะแนว
นาย ไพโรจน์ บุญช่วย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง ทัศนีย์ ม่วงน้อย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาง ดวงใจ ผาสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง คารม โพธิ์ศรี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ
นาย พินัย โพธิ์ศรี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วรวดี อินทร์กอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว อัจฉราพร กลิ่นเกษร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิจัย
นาย ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง กัญญา แก้วแกมเสือ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วรนุช ออเพชร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย อำนาจ ปุ้งโพธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ประเสริฐ กิติชัยชาญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง นันท์ณภัส กันพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ยศพงค์ ทรงเพียรธรรม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง พนิสา ทรงเพียรธรรม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง อรุณี สะอาดดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว พรสุดา แสงธรรมนาถ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ไพทูรย์ พูลเกิด ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทิพมาศ ดนตรีพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ปกรณ์วิท กล้าหาญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ศุภวรรณ ช่อผกา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วาสนา เพชรรัตน์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นาง ปิยนันท์ ตั้่งกองทรัพย์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ชมภูนุช คงทัด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ชนิกานต์ ศรีทองสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภูมิศาสตร์
นางสาว รวินท์นิภา โชติประภารัตม์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย กรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ปัถย์สรัล กระธน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว วรญา ไพรินทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ปิติภูมิ น้ำแก้ว ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศรีอมรา พลายระหาญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ธนพร มากระจัน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ครรชิต น้ำใจดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุมาพร ดอนอินผล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว กฤติกา พลูสุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พิทยา จ้อยศรีเกตุ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พรกมล ช้างเผือก หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย จักรพงษ์ แซ่หลี่ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว มาลัย เชียงวิราฑา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว รุ่งนภา ชุ่มชื่น หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว รุ่งนภา เทียนสว่าง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อนุกูล ปิโย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาย กฤษณ์ การะเกตุ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง นงเยาว์ วระกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย จารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุนันทา อ่อนเปี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ศรายุทธ บริวาส หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว เฉลิมศรี โป่งรักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ปรีดา เปรมชัยศรี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ปัณณพร จันชัยภูมิ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชัยวัฒน์ ทองสุกใส ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง บุษกร กานต์กำพล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พิจักษณานี ตุนา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิจัย
นางสาว อมฤตรส ทับทิมเล็ก หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กรรธิมา บุญยาชัย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง เครือวัลย์ ประสานชีพ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศกุนี ศรีเหรา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
นาย ธนเวท ธูสรานนท์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อรรถพล มีชะนะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธมลวรรณ บุญเกิด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฤทัยพร กิจเบญจะ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาญี่ปุ่น
นางสาว ปรียานุช บัวผัน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มยุเรศ เป็นมูล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วรรณฤดี ปานดำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมชาย เทียนไชย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว มาลี เชียงวิราฑา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ธดากรณ์ กลิ่นหอม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุมนทรา ใจดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ มนุษยวิทยา สังคมวิทยา
นางสาว วิจิตรพร สระทองแหม็น หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ธเนศ บริสุทธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว มะลิ เกตุรักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐศาสตร์
นางสาว ศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย เบญจรงค์ ศรีโพดก ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเกษตร
นาง ธันยมัย วงศ์ทับแก้ว หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย สิรวัชร นุกูลธรรม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ปรัชญาวลี มาลัยนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว พรพิมล นามวงศา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นาย นิทัศน์ จันทขาว ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ณัฐชา พิกุลทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ณริญยากรณ์ ภูธำรง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว รุ่งนภา วีระพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ จิตวิทยาและการแนะแนว
นาย นที หนูทวน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยาและการแนะแนว
นางสาว สุนิสา เวชกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย รัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว พิริยา สุนทรเนตร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย รณกฤต เอี่ยมเจริญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ภัทรดนัย มณี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีชมภู หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญงาน ภาษาอังกฤษ
นาง พรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ทิพยวรรณ เสร็จกิจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว นิตยา หอมเย็นใจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักประชาสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว ภัทรี พันธุ์แตง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว ศรีสุดา นาคทองอินทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว มินตรา เต่ากล่ำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว สมชนก ยอดเอี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว ธันยารัตน์ ชัยวันดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ธารทิพน์ ทองเชื้อ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย มารุต คนหลัก ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว สร้อยสวรรค์ บัวอุไร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อรสา พุ่มผกา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สมนึก เขตศุภโชติกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วิน สว่างวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อัจฉรา เสนาะพิณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว นิทรา สุริยวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุนทร บางใจดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง รัตชนันท์ อักษรพุทธ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง สมจิตร ปั้นโอ้ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สลิชัย นาคบุญมา ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปิยารัตน์ เผือกนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จุลชีววิทยา
นางสาว สุมาลี พยอมพันธุ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สามารถ รอดจิตตสวัสดิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุธีร์ นาคทองอินทร์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ปิยวิทย์ นากวงษ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เจนจิรา หนูทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อรอุมา ขันโส หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุนิสา เรือนเพ็ชร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย โยธิน อิ่มหิรัญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย พงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สมพิศ เผือกนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เนตร์ชุกร หอมไม่วาย หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กรชศา เพชรปภาสิน หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ชาย สงวนหญิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ชมัยพร แก้วปานกัน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง กัลยาณี จิตร์วิริยะ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง น้ำค้าง แอสมจิตต์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาง ฐาปนีย์ พลเสน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย นรินทร์ รักนุ้ย ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาง ศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ลำดวน บุญรังษี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง บุญสม ศรีศักดา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง บุษบา น้ำค้าง หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาง พรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สันติชัย บุญรักษ์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุภัทรา บุญญสิทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง ทิพยารัตน์ ดนุไทย หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง วรางค์ภัทร์ สุขเรือน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง วัสนันท์ ประจงการ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย ธำรงค์ จันทรอมรพร ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง คนึง ไวยโอรส หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง ทรายทอง ขยันการนาวี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รสมาริน โอสธีรกุล หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาย สมบุญ สกุลกรุณาอารีย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุธีรา วงศ์ชวลิต หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ณาฏญา นวมทิพวัลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ชาย สงวนหญิง ครู เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน
นาง สุพาภรณ์ บุญรักษ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ยุวดี ดอกรังกูล หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง ปทิตตา จันทร์มณี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ยอดชาย ขุนสังวาลย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ธเนศ สมาลาวงษ์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ศุภชาติ อิ่มเกษม ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง ชนธิชา เชิดตระกูล หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปาจรีย์ รัตนวิเชียร หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง กฤติยา เหมรี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ดลลดา สังฆสุวรรณ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธีรพล ขยันการนาวี ชาย สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง มนต์ทิพย์ แก้วเจริญ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุชาติ ผลภาษี ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชรี ชมจันทึก หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นิสา จุลโพธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว ชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นิตยา ช่วงชิต หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาง พรทิพย์ บุญลือ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาง สมพิศ เล็กถวิลวงศ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว วนิดา สวนดอกไม้ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อัญชลี ด้วงต้อย หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สุพรรณณี สกุลพฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย ประยุทธ์ ขำพิจิตร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นพวรรณ วิจิตรบรรจง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ทรงศักดิ์ โชติช่วง ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สหัทยา หอมฟุ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ดารารัตน์ ทองโชติ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัตรา หมอยาดี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกษราภรณ์ สุระ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว มณฑนา รัตนบุรี หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว วรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ณปภัช พลฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุกัญญา แอสมจิตต์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชนินทร์ ชโลธร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พิมพ์รดา เพิ่มพูน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เมธา โกมุกพันธ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนวงศา หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย นายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อรนุช แม้นเทวฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย นพวรรณ ตันติคงพันธ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว น้ำทิพย์ ใจแจ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กัญญาภรณ์ เลื่อยไธสงค์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นาย วุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุหรรษา คงมีชนม์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ธนันญดา ศรีโมรา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สุภาพันธ์ โทณผลิน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว พิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปัญจพร ซังยืนยง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เมทินี พันธุ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เสกสรรค์ นาเอก ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุภาภรณ์ อยู่ประยงค์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว มลฑิรา ศรีศักดา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นางสาว ศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ภาวิณี สุวรรณประทีป หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กาญจนา เกิดเอี่ยม หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิริรัตน์ ยอดยิ่ง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นางสาว จิตติมา ดมหอม หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ปรัศนียา เทียนไชย หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สิริลักษณ์ แสงศิลา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย เฉลิมพร แตงโสภา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธัญจิรา ทองมาก หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภจินต์ มีมุข หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง แพร สมใจเพ็ง หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมจรรย์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มาณิการ์ พรหมสุข หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วาสนา อร่ามรัศมี หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พจนา บัวกระสินธุ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว กมลลักษณ์ เพ็งดำ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว โชติกา ศรีคำไทย หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว รำพึง โพธิ์ศรี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชนิษฎา นุ่มอ่อน หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑารัตน์ เข็มเงิน หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑามาศ แป้นแจ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย เขมินท์ อุ่นสิริ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฉัตรกานต์ วัฒนาดิลกชาติกุล หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พนิดา ดอกไม้ศรีจันทร์ หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชุลีพร จันทร์เชียงศรี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฐิตารีย์ เทมี หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุพรรณชาติ แปลงเงิน ชาย สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชญานุตน์ เฮงตระกูล หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย พรรณพงศ์ สมจิตต์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว วิภวานี ชำนาญศิลป์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จิรสุดา เชี่ยวชาญ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง นิลาวรรณ สุวรรณมณี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อานันท์ นกดำ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย จตุพร แป้นคง ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สานัน มุสิกภูมิ ชาย สงวนหญิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย นิพนธ์ อ่วมป่วน ชาย สงวนหญิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ไพศาล วงษ์สาโรจน์ ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อินทิรา เกตุอินทร์ หญิง สงวนหญิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว นิภาพร ยาทิพย์ หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว พรไพลิน ทะนงค์ หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีวิเชียร หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เปรมกมล วิหคทอง หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วิไลวรรณ คงเปีย หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว เสาวรส สุวรรณเพ็ชร์ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นางสาว จุฬารัตน์ เกตุคง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ภัทรานี ชัยศรี หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว พุทธชาด พลเสน หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว ฉัตรสิรี คันธฐากูร หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สารสนเทศศาตร์
นางสาว ศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อภิสิทธิ์ ผาสุโพธิ์ ชาย สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
นางสาว กสิวรรณ วรรณวงษ์ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สถิติประยุกต์
นางสาว ณัฐวดี จันทร์แหยม หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาง อุรศา รามไชย หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สารสนเทศศาตร์
นาย ธนากร บุญสิทธิภพ ชาย สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางสาว วรียา พรหมสาขา ณ สกลนคร หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว สุนิสา สุวรรณคีรี หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นาง มลฤดี ใจมั่น หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว วิลาวรรณ วีระสุวรรณ หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กฤษณา วิรุฬห์พจน์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อริศา พวงดอกไม้ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย สุวัฒน์ เสนาะพิณ ชาย สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว เพทาย สอแอง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ภัควลัลณ์ จันทร์เพ็ญ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ชำเรือง เขียวหวาน หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง วรรณเพ็ญ ใจดี หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ประยงค์ จันทร หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง นพรัตน์ เกตุคง ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อนุ กล่ำอาจ หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ดาวใจ เสนาะพิณ หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุนันท์ แสงทอง หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อ่อน ทองฉ่ำ ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สิบ สร้อยเกสร ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง มาลัย วาดโฉม หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เทียนชัย บุบผาทอง ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ภิณโย แป้นคง ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุทิน แย้มมี หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ประจวบ รักสกุล ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง โสภา ทองอ่อน หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วัชรินทร์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ
นาย สัมพันธ์ ทองโกมล ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมชาย สดศรี ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ระวีวรรณ วีระเทศ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จริญญา นาระกันทา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย สุรัตน์ ชุ่มทอง ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว วัชราพร ฟองจันทร์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชมพูนุท รุ่งสว่าง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขณิศรา ต้นสอน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิชชาพร เจริญยิ่ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สมฤดี แจ้งข่าว หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว วราวรรณ จันซัง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ฉันทนา บุญมาก หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ธนวัฒน์ นาคเอก ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พัชรี น้อยเพ็ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ภัทรพล พุ่มเข็ม ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จิตติมา กิจสังสรรค์กุล หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว เพ็ญพิชชา กิจลาภ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อุบลรัตน์ กรุดมณี หญิง สวนแตงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สวัสดิ์ นิลศร ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาง นาริษา รอดมาลี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ธัญญ์ธิชา ทองเสน หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง ภาวิตา อ่อนอินทร์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สุรีย์พร จึงสง่าสม หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ชลดา เกตุมณี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย สมศักดิ์ ชาติทอง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว กนิษฐา สุวรรณศร หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ โภชนาการชุมชน
นางสาว นาตนภา เอื้อทยา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทิพมณฑา ทนุการ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ศศิธร ธรรมนู หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง สุภาพร กล่ำจีน หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ลดาวัลย์ มาลาวงษ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ขวัญหทัย พิกุลทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วาสนา ทองดี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ฉัตรชนก นิลจินดา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นิตยา สุขสำราญ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อินทิรา หนูเทศ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สมชาย ใจมั่น ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาง กลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย วิรัตน์ ด้วงละไม้ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง เกษราพร บุญญาอรุณเนตร หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ปริยวิศว์ วิลานันท์ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย วศิน ภูฆัง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วศินี แสงบุญเรือง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว กัญชริญา ลิ้มทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ชิติพัทธ์ สวนทอง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว อรวรรณ บาเหร็ม หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สิทธิพร อิ้ดแสง ชาย สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ณิชนันทน์ แผนสมบูรณ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อุดมรัตน์ จันทร์เสวก หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุธิมา สังข์ศิริ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุุนิสา ธีรนนทเศรษฐ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย ทรงยศ สะราคำ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว อารีรัตน์ โตทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ธรรม์ภัสร รักดี หญิง สวนแตงวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว ณัชชา พุทธิมาโน หญิง สวนแตงวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พยอม สระพรหม ชาย สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย หัสธชัย ภุชคนิตย์ ชาย สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ดวงฤทัย หลิน หญิง สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศุภานัน นามใจ หญิง สวนแตงวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเกษตร
นาย ทักษิณ อารยะจารุ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุภานี บุญพรวงศ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง จุฑารัตน์ วัฒนากูล หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ชลฤทัย บุตรแสงดี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง นิลวรรณ โพธิ์ศรี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ปิยะนาฎ นุ่มอ่อน หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย วันชัย ศรีวิพัฒน์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง วิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง อโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ชลอ จำปาศักดิ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง ปิยวรรณ สุดโต หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย มณเฑียร พรหมจรรย์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เกษร ภักดีภักดิ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง มัณฑนา นิลวงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ประเสริฐ พลเสน ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง สุรีย์ รักษี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ชนินทร์ นิลดี ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อมรรัตน์ จำปาเงิน หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย สายัณห์ นิลวงษ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย เจษฎา เรืองวิเศษ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง บุญตา อินทะชัย หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริกุล หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย สุรเดช อนันตสวัสดิ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย กฤชนนท์ จันทร์ขำ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ญาณี เคหะจุ้ย หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปานธนา ทับทองดี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นันทนา สงสุวงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัครดา มากเทพพงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สิริชัย ชูดี ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สุจริต อินทรแปลง ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์อินทร์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุดสาคร จันทา ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อภิศักดิ์ ล้ำเลิศ ชาย ตลิ่งชันวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ประแพน สีสำทอง ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อภิสิทธิ์ ลิ้มทองไพศาล ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ทิพวรรณ เงินงาม หญิง ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย จรัญ สามทอง ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ประคอง ศรีทองคำ ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ศุภฤกษ์ ศรีสังข์งาม ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ณิชชา พลเสน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว สุวัธนา เล็กสมบูรณ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย ประทีป ประทีปทอง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย วิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย วิศรุต ศรีนวล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ปฏิมา ขำเจริญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สนชัย ศรีโมรา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย ณรงค์เดช สุนทรเนตร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง กานต์รวี ชูกิตติกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ญาณิศา มีทองคำ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นวพร น้ำชม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สำเริง พิมพ์พันธุ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว เบญญา สุขาทิพยพันธุ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย นิทัศน์ เอี่ยมสอาด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ธนัช อินทแสน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว มณีรัตน์ พรหมใจรักษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วรรณดี ทิวาวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แสงเดือน เขียวฉอ้อน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว อรุณี อรเอี่ยม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง กาญจนา เทพคุณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง กานต์มณี คงเกื้อ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง พิชญา จริยบุณสุข หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง ประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง รัตนา นวีภาพ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ศิริรัตน์ แพโชติรัตนะกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย ธงชาญ ภูฆัง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ศุภดล ดลโสภณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย วิชา อุ่นวรรณธรรม ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ศนิชา คุ้นประเสริฐ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ธนพัฒน์ มุขโต ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง อภิรดา มุขโต หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว กัญญาพร อุ่นศรี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อริญรดา จับทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สราญจิตร วงษ์ทองดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิจัย
นาย คณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ถิรดา สังข์วรรณะ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย อาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ภธรเดช วสุวีรกร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปานน้อย แพ่งบรรเทา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง บุศรา อิ่มทรัพย์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมพิมล จรเข้ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ทัศนัย บุญลือ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว วาสนา ล้อมวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ปารวัณ รัตนทองคง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เฉลิมยศ ญาดี ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง รุจจิรัช ภักมี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ศศิวิมล นาคสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว รษิกา น้ำใจดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศศิประภา ยาวีระ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา
นาย เอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ณัฐหทัย เรือนทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อรทัย แต่งงาม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว กิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ขนิษฐา ปานชา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อารีรัตน์ แสงสุขดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว วรินทร์ อู่อรุณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว ธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว นิชาภา เดชบุญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปิยะณัฐ บ่อพิมาย ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ครองขวัญ ฉิมณรงค์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เสาวรส พันธ์พืช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย ธนาคาร ธนาวิวัฒัน์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย บุญชู กระฉอดนอก ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง อรริษา พัฒนมาศ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อรุณีย์ พิทักษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นาย ธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อัญณิการ์ ตู้พิจิตร หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพรรณษา พวงวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย จตุพร เคนผาพงษ์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ศศิประภา กาฬภักดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ณภัทธิรา เจริญวิมล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย บัณฑิต ขอสกุล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย อาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว สำเรียง บัวนาค หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย อาทิตย์ เอกลาภ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ณัฐวดี ธาตุดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ผกากรอง เอี่ยมปั้น หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุธามาศ ทวีศรี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สาวิตรี ถีระแก้ว หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ เคมี
นางสาว สร้อยสุณี ม่วงพันธ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กนกกร ไร่คลองครุ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว นฤมล มีมุข หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชญาภา พินิจการ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยาและการแนะแนว
นาย มานพ บาเปีย ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ประดิษฐ์ เปียบุญมี ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง รวีวรรณ จันทร์จริยากุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง นันทยา ดลโสภณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง วัฒนา ถอยวิลัย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง บังอร จำปาเงิน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย รังสันติ์ บุญเทียน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย เทวัญ ศรีพัชรมงคล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง ภัทรวดี บุญเชื้อ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง บุญปลูก เขียนดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว ศันสนีย์ บาเปีย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว สุปวีร์ วิริยวุฒิวงศ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง กันนิกา อนุช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ธันยสร ศรีธัญญา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง คำศรี สร้อยสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว สำเนียง อรุณรุ่ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง เพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาย ยุทธนา อิ่มทรัพย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว สวลี มะยุรา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ธุรกิจการศึกษา
นางสาว อาภาภรณ์ บุญอนันต์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ถนอมศักดิ์ พงษ์ช้างอยู่ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว ธัญญ์ธีมา ทรัพย์อินทร์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การตลาด
นาง สมบูรณ์ เมืองแก้ว หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เนตรนภิส สุขปลั่ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พนิดา สุวรรณเวช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ดารุณี เม็ดฝ้าย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วาสิตา มีทองคำ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง น้ำฝน ดวงใจดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ขวัญชนก พึ่งเจริญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ฉันทนา โมวพรหมานุช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว น้อย ทิมใจทัตร์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ณรัตนันท์ ปุชิตะ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ธนารัตน์ คงแจ่ม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย จำรัส แสงสุวรรณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พิจิตรา พวงมาลัย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ปรีชา ชาวกงจักร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง กัญญาภัทร คำวิภาค หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ชีววิทยา
นางสาว นิศาชล ประทีปทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชนกกมล เนียมวรรณ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว วงษ์ศิริ ชินสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนัทพล คุณาวิศรุต ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ทัศนารินทร์ นกสกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นันท์นริญ พิสิฐรัชต์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นัทชลิดา พุ่มก๋ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว ชุติมา สุคันธตุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ณภัทร นรสิงห์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นันทนัช ปาจิตร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เกรียงไกร ชทิสาจารย์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เชี่ยวชาญ เทพกุศล ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วิโรจน์ ไชยภักดี ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ไพรินทร์ ช้างเขียว หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปิ่นวดี พิพิธ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง เสมอใจ จันละคล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว ฉลอม รุ่งเรือง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว เฉลา เสือแดง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว รัตนา นุ่มคง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย ธนู ดีกล่อม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาย สำเริง บุญมี ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง กัลยา รุจน์พิพัฒน์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง อัมพวรรณ เมฆฉาย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว พรพิมล บุญประเสริฐ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ชมพูนุท อุยานันท์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง กนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง สุขุมาล แก้วจันทร์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุณี ภู่พานิช หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว อารมย์ ปานทอง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ เศรษฐศาสตร์
นาย ชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว สมรักษ์ โสขุมา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สมบูรณ์ ระโหฐาน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย สมศักดิ์ แก้วจันทร์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง รัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สุกัญญา เมฆฉาย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นางสาว ถวรรณ จันทร์ลอย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สมคิด พันธุมิตร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง พิมพ์ชนก ทองบุราณ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ชลิต เชื้อเพชร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สราวุธ เจริญรื่น ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อุบลรัตน์ จันทน์ชัย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาฝรั่งเศส
นางสาว ดวงนภา ทองน่วม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ศุภานัน เอกธีรธรรม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง อมรรัตน์ สายเสน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย นนทะกาล ทองบุราณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว อารี ทองประสม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปิยนาฎ แก้วสวรรค์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว สุภาวดี สุวรรณวิจิตร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว บำรุง สรหงษ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ศุภร พวงมาลี หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วิษณุ ทองคำ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว บงกช เชื้อกุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย สรายุทธ แก่นหอม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ทศพร จันทร์สุวรรณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง กนกวรรณ อู่สุวรรณ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย พชรพล จันทร์สุวรรณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิรินภา คล้ายนาค หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพรรณษา ชูเมฆ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ทัศวรรณ พันธวงวงษ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ทรงพล ม่วงยิ้ม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เตชินี วิทยาปรีชากุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ศุภโชค สาระสันต์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปริตตา ชาญสมร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จิราพร วงจันเพ็ง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปาริฉัตร บุญเทียน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ไพฑูรย์ สายเสน ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาว นิษณา น้ำเพชร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุกานดา เลิศเจริญธรรม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปัทมา เลี้ยงหล่ำ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พชรวรรณ นิติสิริ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปวีณา บุญประดับ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ดารัณ สรรสม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สายใจ กันประชา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นาง ธิราภรณ์ ใจมั่น หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ทรงศักดิ์ เรืองทับ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว ศศิธร คำพิลา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จรรยา จิวเจริญ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัชดา จิตสามารถ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ชวลิต พึ่งเสือ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุพรรษา มาดอนคา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ภาคภูมิ เมฆโพธิ์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย จักรวาล เข็มเงิน ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นาย สรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รังสิยา วุฒิไพบูลย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย กณิกนันต์ สุริยกานต์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อลิษา จันทร์เปล่ง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สมปอง คุ้มสิน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วรัญญา หรุ่มคำ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มารี ชุมฤทธิ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย ธัญญากร ธรรมกาย ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พัชรินทร์ ชื่นอารมย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วีรพนธ์ เหล่าต้น ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว ธนวรรณ โสขุมา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว เกษมณี พึ่งนุสนธ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง อุมาพร ไพฑูรย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กชนิภา ลายพยัคฆ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาง สมาพร มาดี หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง จุฬาลักษณ์ กล้าหาญ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์สุวรรร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สุภณิดา ขาวฟ้า หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว รติพร บุราณเดช หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว เพียงอัมพร ปิ่นทอง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นพดล เชี่ยวชาญ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว อัจฉราภรณ์ อ่อนสอาด หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ศิริวรรณ แสงสว่าง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ เรืองสังข์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ประภาศิริ พูนชัย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ธุรกิจการศึกษา
นางสาว จารุณี ธนสิน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พรรณวดี พิศวง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุวรรณ ปิ่นทอง ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ชาย บ่อกรุวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาย ปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มนัส อ่อนสำลี ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ณัชพล กาฬภักดี ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว ปนดา เพ็งรักษ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ษิชณาก์ สว่างพื้น หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กัญญา จันทรา หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง สมหมาย ศรีสุข หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สุนันทา พันธุมิตร หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว นันทิยา เอกคณาปราชญ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ศศิร์ภร เกาะแก้ว หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษปศร กาฬภักดี หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ก้องภพ ธัญญเจริญ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว อรอุมา นิ่งกลาง หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง เรือนขวัญ พลฤทธิ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย จักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เอกราช พาชัย ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชัยวัฒน์ ภูผา ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ณ พัทลุง ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ธัญญาเรศ จุลปานนท์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ณัฐธิดา สัญชานันท์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว มนัสนันท์ บุญเกิด หญิง บ่อกรุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สรยุตต์ จุลปานนท์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย วิทยา แก้วเปี่ยม ชาย บ่อกรุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาย องอาจ หนูเส็ง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว โชติกา ขาวผ่อง หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ยุภา สุจริตธุระการ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว โสภณา นาคเกษม หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ณัฐวรรณ น้อยนารถ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง นฐดา หนูเส็ง หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธีรวัช ศรีวัฒทานัง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ขวัญชนก มาลากุล หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วัชเรศ วงษ์เฉลียง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ภัทรพล รุ่งคุณาธร ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ สอนรอด หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อัฐภิญญา ขันธุลี หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา
นางสาว กุหลาบ หงษ์ทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปวีณา สว่างศรี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วิมล กาฬภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สิริ อินโพธิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง ประอรศิริ ชวีวัฒน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทิพรัตน์ นุชนารถ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ดวงเดือน รุ่งเรือง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พรรณี บุญฤทธิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สถาพร คล้ายแสง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง บุษกร โสขุมา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อนุพงษ์ ฝาแก้วจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สมหญิง คมขำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ลัดดา เกตุลักษณ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เลิศฤทธิ์ โรจน์สน ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว บุณยนุช อินทร์สสวาท หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ณิชาภัทร เพ่งพินิจ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วสันต์ โพธิ์พันธุ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย จรง สุขเกษม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว โสฬส ทองรอด หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศรีวิภา พูลเพิ่ม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ฉัตรชัย น้ำชม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ฐิติพร หงษ์โต หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ณญาดา กฤษณา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นางสาว ศิริญญา สุดโต หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จันทร์คีลี ปิ่นทศิริ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาง ศิรินภา บัวผ่อง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ภรภัทร สะราคำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ศิวพร กาจันทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อรอิริญา อินต๊ะ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อุษณีย์ อัยรา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นาย พัฒนกร ปานฑสูตร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ญาณภัทร กาจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง เพชรรุ่ง สื่อสวน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย มาโนช โชคดี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ดนตรี
นางสาว ขนิษฐา สิ้นทุกข์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง กิตติมา ฉิมพาลี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ขนิษฐา หอมยามเย็น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง วรัตน์ พิทักษ์วงศ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาย ประพนธ์ เพ็ญศรี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง ธีรนันท์ รูปสูง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง วีณา จันทร์สุวรรณ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง ผาสุข อุบลทัศนีย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย พีระ จันทร์ลอย ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ประนอม จันทร์ลอย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นางสาว พนาพร คงพันธุ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริโชติ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย สุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง บุหงา ชาญประโคน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ปณิธาน จงสมจิตร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย สุริยา สุนทโรทก ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย วิฑูรย์ ผลไพบูลย์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุวรรณี เข็มเพ็ชร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กนกวรรณ โสวรรณรัตน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สมชาย สุธีกุล ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย คำรณ ฉิมพาลี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สุรสิทธิ์ โสวรรณรัตน์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศการศึกษา
นาย อดิศักดิ์ สารประสิทธิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศการศึกษา
นางสาว รภัทภร ระงับทุกข์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นาย สมศักดิ์ สุขสมัย ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ พัฒนาชุมชน
นาย คนอง พิมศร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นันทวัน น้ำชม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ธุรกิจการศึกษา
นาง พรสวรรค์ เพ็ชรัตน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย ณรงค์ คเชนชาติ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง เยาวพา พนาสกุลการ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ชัชวาล พานิชวงษ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ดวงตา จงสมจิตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาฝรั่งเศส
นาง อโนมา เชิดฉัน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ขนิษฐา ยอดคำดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุจิตรา ขันตี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ฟิสิกส์
นางสาว นิศรา วงษ์สุบรรณ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อุสา วันทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จุฑาภร เข็มทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว น้ำอ้อย ชัยศิรินทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย เอกนรินทร์ อิ่มรส ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว บาหยัญ นันทา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง ธันยากร ธัญญเจริญ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว นิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ธเนศ ชะพินทร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว วันวิสาข์ พยัฆซ้อน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย วิวัฒน์ สงวนทรัพย์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อำนวย โพชนัง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว อารีรัตน์ ปั้นปล้อง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมศักดิ์ เณยา ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ทักษอร ฝึกวาจา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย บัลลังก์ แก้วโกสีย์สกุล ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ณัฏฐากมล กันพงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กนกพร มะโนรม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ปทุมวรรณ มหามิตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว นพรัตน์ ขวัญอ่อน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย โอวาท ขอผึ้ง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย พรเทพ มีเวชสม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว เสาวนีย์ วังทองชุก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย มาโนช ตัญยงค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นาย ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วไลลักษณ์ ปานกล่ำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วิปัศยา เยี่ยวยา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย รุ่งรดิศ ธนาเมธากรณ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เมธาวดี วันทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ปฏิบัติการ ชีววิทยา
นางสาว กิติยา สามสี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เอกรัตน์ นกแก้ว ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว วิมลรัตน์ เทพสถิตย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว รัสนี บัวนาค หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วีรวรรณ อยู่ชมวงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธีรพงศ์ ภู่สำอางค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนจันทร์ เหลืองสถิตย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว โสจิตรัตน์ พนาวันสุทธิศาล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชนม์นิภา ช่างทำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นาย วัชรพงษ์ ธรรมวิชิต ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมเกียรติ แก้วคำหอม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง ธัญญพรรธน์ รักแสงเจริญเดช หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นวรัตน์ ฉิมพงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ดุสิตา ชลมาก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศรัญญา แร่เพชร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุริยา กิจลิขิต ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จันทร์ธิดา คำกุ้ง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ประภัสสร ปิ่นขำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ภีชาวิชญ์ ยางงาม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา
นางสาว ณัฐกานต์ กฤษวงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เสาวลักษณ์ พูลเพิ่ม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อธิญา แตงทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กิตติ์ดนัย เคลือแก้ว ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นาย บุญส่ง สัญจร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย อดิศักดิ์ จันทบัตร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นันทิชา กิจศิลป์ชัย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปรีดาวรรณ นัทธีทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภิรญา พิมใจใส หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว นรารัตน์ หงษ์สกุล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันทร์จิรา จันทะโสตถิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ภัทราพร ใจยั่งยืน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุพิชฌาย์ ชูครีจันทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ฐิติมา กาฬภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว แพรวนภา วักไธสง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พัลลภ เพ็ชรรุ่ง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นางสาว วรางคณา สะราคำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อัญชลี ปทุมานนท์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา
นางสาว จุไรรัตน์ วัชราไทย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนากร บัญชานิธการ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สาคร วงษ์ศรีจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สัญญา อินทพันธุ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วิลาวรรณ เพ็งอุ่น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ทินกร สุขสวัสดิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว กนกกาญจน์ มาลี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สมศรี เส็งหลวง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิเชษฐ์ จันทะสุ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง จีราภรณ์ แพนพันธุ์อ้วน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย นันทพงษ์พันธ์ ผลวารินทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ขนิษฐา วงศ์ศรีไทย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว จตุพร มณีวงค์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว สุชาดา ช่างสลัก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นุชนาฏ ทองโล้น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ธฤต จันทร์สุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว อัศนีย์ ธัญญเจริญ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง เรวดี สอดศรี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภูมิศาสตร์
นางสาว สายฝน บาลนคร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นิศากร เพชรฤทธิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ครองขวัญ รูปสูง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง เพียงใจ สุกาวาส หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สรพงษ์ จงเจริญ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สิทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุรชัย มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย คุณากร กันยานะ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุพรรณษา นาคศรีโภชน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ภูริชยา สืบโถพงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว สุพัตรา สุวรรณศิริ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง เรณู สรหงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วรวลัญซ์ คำเที่ยง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิวมาศ ศิลปหัสดี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย สุวิตร เพ็งสุข ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จินดา พรหมโชติ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สมพร เพิ่มพูล ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย จรัสรวี พรมทองดี ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง ปณิศา เพ็งสุข หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ชลธิชา เสือนิล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชลธิชา บุญวงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เรณู ตันติจรูญโรจน์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ศิริรัตน์ แตงนิ่ม หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นาถระพี ศรีสุข หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย นิรุตต์ ธัญญเจริญ ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย กรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว เนาวรัตน์ ทองมาก หญิง ด่านช้างวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปพิชญา เกษร หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว มณเฑียร คุนาวงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัสร์กาญจน์ การสาลี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อรุโณทัย ภูฆัง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ธันวดี พฤกษชาติ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เสมอใจ หมวดผา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รัตนาพร จันทร์เรือง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ถนอมสิน ศรีอริยะกุล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว พรพิมล ทองสุก หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พรรณิภา สุขแสน หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กุสุมา พาดี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ศกุณตลา ปานสกุล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อัปสร ชัยเภรี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ทักษพร ทิพยานนท์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย บุญดี อ่อนคำสี ชาย ด่านช้างวิทยา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด ชาย ด่านช้างวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ชาตโยดม เณรจาที ชาย ด่านช้างวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ฐิติมา สวาสนา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง วรรณพัทร ซื่อตรง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุคนธ์ ตีรวัฒนประภา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พรพรรณ มณีอินทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ชมภูนุช รอดเชียงล้ำ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว เมธินี ทองสุกใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว เฉลิมวรรณ โชคดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ภูมินทร์ สุวรรณสูร ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ฟิสิกส์
นางสาว ชัชฎา ทองคำใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย เอกลักษณ์ บุญลือ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ประมาณ อวนมิน ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง เกสร สุนทรเนตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จันทิมา นามโชติ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สุพรรษา พันธุ์ศิริ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พรพิมล ยังฉิม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง สิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ปัญญา เกตุรัตน์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง อรุณี พุ่มวงษ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เพลินตา น้ำใจดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง จันทนี สามสังข์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาย สมยศ รอดโฉมฉิน ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง วรรณภรณ์ บุญประสารฤทธิ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาง ชณัฏฐา ทองคำเจริญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง รักษ์รตี ภิรมย์ภู่ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง นพภัสสรณ์ เลิศเขมทัต หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ชาญวุฒิ ราศีนวล ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาย โสฬส เอมบัณฑิตย์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว กนกวรรณ จงสุกใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นาง ณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวพร อังกุลดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว มาลี นามอ่อน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฏฐิกา หลอดแก้ว หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง พิณวดี บัวแดง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ศิรินภา จิตติชานนท์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย วสันต์ สุนทรพงษ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สายรุ้ง ดอกลำภู หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สิรินดา สัมพันธ์ุจิตต์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย สมศักดิ์ พระแท่น ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย เทิดพงศ์ พิกุลทอง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาย สุรชัย แก้วหอมคำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ยุพา พิทักษ์วงศ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว อธิปีย์ญาณ์ ศรีนิล หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง มยุรี ก่ำมอญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พรพรรณภสร ศรีจำพัน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย โกวิท มุสิกะ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พฤษชาติ กล้าหาญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย วสุรัตน์ รอดโรคา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว ภาวิณี สุนทรเนตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อรสุรางค์ ปานทรัพย์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อุดม พรทิพย์ศิริกุล ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย กษิณ สุวรรณประทีป ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว ศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ชาญชัย สีเสือ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ดนตรี
นางสาว นาถยา สุขโข หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สิรีรัตน์ จำปาสัก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ณราชัย เมฆวิไลพันธุ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชาญณรงค์ แสงพันตา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว กชพร บริสุทธิ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พุทธรักษา อุ่นวิจิตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย นฤพล ศรีทอง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว รัศพร พุฒจีบ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุจินดา โพธิ์น้อย ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง เนาวรัตน์ จรัสศรี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ฐิติมา กล้าหาญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย อนุวัตร อู่อรุณ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พิชามนญ์ ผิวอ่อนดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อำพร แซ่เจีย หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กนกวรรณ ศรีศักดา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ภภัสสร มูลบรรจง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว สลิลา ลงวุฒิ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง อรสา ศรีเหรา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย จาตุรงค์ เจริญนำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ปิยวัฒน์ วงษ์พวง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย ชานนท์ นาคะนิวิษฐ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย กฤตยชญ์ เฉลิมมีประเสริฐ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กษมา ด่านชาญชัย หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ธีรภัทร สุดโต ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นางสาว จันทร์นภา จวงถาวร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นางสาว วริฏฐา พูลสุวรรณ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ยุพาพรรณ บุญปลูก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว กนกกาญจน์ สุขอุดม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณิชากร ชโลธร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ทัศนีย์ กาญจนประกิจ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พรชัย ทองแก้ว ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นาย ชัยยุทธ สุขหาญ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ประทุม น้ำใจดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ศตวรรษ สมเชื้อ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว อัญชลี เพ็ชรอ่อน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว ติลนา กล่อมนัทธี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาง ณฐมน ศรีงาม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ธิดารัตน์ สมจันทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธีรเจษ ศรมณี ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อภิวัฒน์ สรวยล้ำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มณีรัตน์ คงคาหลวง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิจิตรา วงษ์ศรีเผือก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง กนกนุช ชาติทอง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย เชาวลิต วงษ์จินดา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว หทัยทิพย์ กรจันทร์ดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นางสาว ศิริรัตน์ สอนศรี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นิพัฒน์ แสงดาว ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาญี่ปุ่น
นางสาว จันทรจิรา สอดสี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปวีณวันทนีย์ ทรัพย์อยู่ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พิมพ์นภัส โรจนพันธุ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วรรณภัสสร เมฆวิไลพันธุ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุชาดา สุวรรณหงส์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว อโนชา สิงห์ทอง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ภาคภูมิ ขันธควร ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วรรณนิษา โสมะภีร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว จุฑามาศ มหัทธนานนท์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง ภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อนันต์ เทพแก้ว ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง น้ำอ้อย พุ่มเข็ม หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศรีสุข ชีวสุขานนท์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศการศึกษา
นาย ประกอบ บุญศรีวงษ์ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง รู้จิต ดวงจันทร์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาย พิทักษ์ สุดโต ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วรัจฉรา คงสุกใส หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย กนกพล ชลาภิรมย์ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นางสาว กนกพลอย ลิโมภาสิทธิ์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นาย สุรัตน์ จูมที ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นางสาว ยศวดี พันธ์พืช หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นางสาว ศศิร์อร โพธิ์ศรีทอง หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง รัชตา ชื่นใจฉ่ำ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ศุภฤกษ์ ทัศนสุวรรณ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สถาน จงสมจิตต์ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ลำพึง วารีรัตน์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทิพย์วรรณ น้อยอุทัย หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุรีย์พร ศรีประยงค์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นันทนา สมิงไพร หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ชื่นฤทัย นิยมทอง หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จันทนา ขุนพินิจ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง วรรณภา วิพัฒน์ครุฑ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สมพร อินทร์สุริวงค์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สหพัฒน เพ็งเรือง ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาว ณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สายสุณีย์ หงษ์โต หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ปริญช์ สมาลาวงษ์ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กาญจนา มิ่งโมรา หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วุฒิชัย สวัสดี ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย รังษี วิบูลย์อรรถกร ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุนทรี มณีรัตน์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สมถวิล กลิ่นกุหลาบ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ไพศรี วิบูลย์อรรถกร หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ชีววิทยา
นาย เชล พรหมศรี ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นาง รวงทอง นาควงษ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พรพรรณ เอมสมบุญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย เอื้อน ชูวงษ์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง พัสวี บุญโสภาค หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง วิภาวรรณ เกตุมณี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว ศิริรัตน์ กระจาดทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุวารี จีนหมิ่น หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กัณพิชญ์ชา ม่วงงาม หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ชยพล กุมารสิทธิ์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นางสาว ปิยะรัตน์ หลั่นเจริญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชำนาญ แก้วกำเนิด ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย นัฐพล เรือนทอง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง ศกุนตลา แหวนทองคำ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย นุกูล แจ้งสว่าง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย รชตะ แก้วสวรรค์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นางสาว สมฤทัย ชื่นใจฉ่ำ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อำภา กลิ่นพยอม หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นารี พิมพ์พา หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สรพงศ์ จันทา ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย สุขสันต์ ศรีสุวรรณ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธีรนุช ปานทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศศิกานต์ กุลดี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นาย ธนภัทร เทพสถิตย์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว กรรณิการ์ ร่มพิมาย หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นางสาว ธิดารัตน์ นิ่มนุช หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กัลยรัตน์ จิรธนาโรจน์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เอกชัย ปราบเสร็จ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณิชากร ม่วงประสิทธิ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กฤติกา รัตนโพธิ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เอนก ทีเหล็ก ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ณัฐปคัลภ์ ชาติกูล ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย กิตติศักดิ์ ลือบรรเลง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชรี แก้วแกมทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว อมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว เกสรา บุสดี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว กานต์พิชชา ชูวงษ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา
นางสาว กนกอร กล้าหาญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุทธิ ฟักเงิน ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุนทร สามสี ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย นิคม มะกรูดอินทร์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อัจราพร เกิดในแก้ว หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สถาพร กล้าหาญ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สุนทร มูลธรรม ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว วลัย ตันติวิชญ์โกศล หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย รามิล เรืองวิเศษ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณรงค์ ชูศรีชัย ชาย สรวงสุทธาวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อารีรัตน์ คุ้มเดช หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย พัลลภ ยอดไม้งาม ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง รัตนา วรรณพุฒ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย กิติพร โพธิ์พุ่ม ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นางสาว กัญญานิมิตร มะกรูดอินทร์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง วีรนุช เก่งธัญกรรม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ทิพากร ปาระบับ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศรินณา พลายละหาญ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว กนิฐา พลอยงาม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐธิดา หอมสวาสดิ์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทับทิม แสงอินทร์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ปราโมทย์ เอมมา ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วศณิฐฐ์ฌา เล็กล้อม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว สุประวีณ์ ชีวสุขานนท์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นารายณ์ ทับบุรี ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย วศิน ชูชาติ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว นลินนิภา โพธิ์ทอง หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อัฐมรรค สังข์วรรณะ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สุเมธ ทวีไทย ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย จักราวุฒิ สิริทรัพย์ทวี ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นาตยา ปิณฑศิริ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อัฐชัย หวานฉ่ำ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กฤษณา อุ่นเมือง หญิง สรวงสุทธาวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วริตา ธรรมาวุฒิ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ