ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นางสาว ปรียาภรณ์ น้ำค้าง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง พัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญพิเศษ -
นาย โยธิน พูลกำลัง ชาย กรรณสูตศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว ปัณฐิสา ช่อมะม่วง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง วรรณา วรรธนะบูรณ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สิทธิพงศ์ พรหมรส ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง จุรีย์ พัฒผล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นฤมล ศิริพันธ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว กัญญาภัค แก้วตาสาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง เพยาว์ ตนดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สมจินตนา เหมือนเอี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อภันตรี วังสงค์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว พัชราวรรณ เจริญพันธุ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ธานี ปริปุรณะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นุชสรา กิจพิทักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย กฤษดา นิยมทอง ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย พิเชษฐ ผาสุข ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย เอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุชาดา ศีลาเจริญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง อุบลวดี อดิเรกตระการ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมชาย โรจน์ประเสริฐสุด ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย โพ บุตรแสงดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ปรีชา ทองงาม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ชุติมา เที่ยงบางหลวง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง นิตยา ปริปุรณะ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง กันยารัตน์ ดุษณีย์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สมบูรณ์ ทองงาม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว จารุภรณ์ กิจโสภณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย พินัยรัตน์ สุขวิลัย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง อาภรณ์ กุลพรเพ็ญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย วันชัย วงษ์จันทร์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย นิรันดร์ สุขเรือน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย ขวัญชัย นุ่มอ่อน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวารีย์ ยี่ภู่ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง บังอร ลิ้มทองคำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง นภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ชุติมา ลิ้มลมัย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เนตรนภา เกียรติสมกิจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อุษา อนันต์วิไลเลขา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปัญจพร มาพลาย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ปัญญา บุญเติมเต็ม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย อนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อรุโณทัย ขันทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว อรพรรณ ดวงแข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ผุสชา ทิพเนตร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สายพาน ทองจันทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ไพโรจน์ บุญช่วย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ทัศนีย์ ม่วงน้อย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ดวงใจ ผาสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง คารม โพธิ์ศรี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย พินัย โพธิ์ศรี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง วรวดี อินทร์กอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อัจฉราพร กลิ่นเกษร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง กัญญา แก้วแกมเสือ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วรนุช ออเพชร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อำนาจ ปุ้งโพธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย วิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ประเสริฐ กิติชัยชาญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นันท์ณภัส กันพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ยศพงค์ ทรงเพียรธรรม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง พนิสา ทรงเพียรธรรม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อรุณี สะอาดดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว พรสุดา แสงธรรมนาถ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ไพทูรย์ พูลเกิด ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทิพมาศ ดนตรีพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ปกรณ์วิท กล้าหาญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศุภวรรณ ช่อผกา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วาสนา เพชรรัตน์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ปิยนันท์ ตั้่งกองทรัพย์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชมภูนุช คงทัด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ชนิกานต์ ศรีทองสุข หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว รวินท์นิภา โชติประภารัตม์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย กรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ปัถย์สรัล กระธน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วรญา ไพรินทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ปิติภูมิ น้ำแก้ว ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ศรีอมรา พลายระหาญ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ธนพร มากระจัน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ครรชิต น้ำใจดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุมาพร ดอนอินผล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กฤติกา พลูสุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พิทยา จ้อยศรีเกตุ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พรกมล ช้างเผือก หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย จักรพงษ์ แซ่หลี่ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มาลัย เชียงวิราฑา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว รุ่งนภา ชุ่มชื่น หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รุ่งนภา เทียนสว่าง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อนุกูล ปิโย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย กฤษณ์ การะเกตุ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นงเยาว์ วระกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย จารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุนันทา อ่อนเปี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ศรายุทธ บริวาส หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เฉลิมศรี โป่งรักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปรีดา เปรมชัยศรี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปัณณพร จันชัยภูมิ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ชัยวัฒน์ ทองสุกใส ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง บุษกร กานต์กำพล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พิจักษณานี ตุนา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อมฤตรส ทับทิมเล็ก หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กรรธิมา บุญยาชัย หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง เครือวัลย์ ประสานชีพ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศกุนี ศรีเหรา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธนเวท ธูสรานนท์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อรรถพล มีชะนะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ธมลวรรณ บุญเกิด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฤทัยพร กิจเบญจะ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปรียานุช บัวผัน หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มยุเรศ เป็นมูล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วรรณฤดี ปานดำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมชาย เทียนไชย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว มาลี เชียงวิราฑา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ธดากรณ์ กลิ่นหอม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุมนทรา ใจดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วิจิตรพร สระทองแหม็น หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ธเนศ บริสุทธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว มะลิ เกตุรักษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย เบญจรงค์ ศรีโพดก ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ธันยมัย วงศ์ทับแก้ว หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย สิรวัชร นุกูลธรรม ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปรัชญาวลี มาลัยนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พรพิมล นามวงศา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย นิทัศน์ จันทขาว ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ณัฐชา พิกุลทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ณริญยากรณ์ ภูธำรง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว รุ่งนภา วีระพงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย นที หนูทวน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว สุนิสา เวชกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย รัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว พิริยา สุนทรเนตร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย รณกฤต เอี่ยมเจริญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ภัทรดนัย มณี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีชมภู หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญงาน ภาษาต่างประเทศ
นาง พรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ทิพยวรรณ เสร็จกิจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิตยา หอมเย็นใจ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักประชาสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัทรี พันธุ์แตง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศรีสุดา นาคทองอินทร์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มินตรา เต่ากล่ำ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมชนก ยอดเอี่ยม หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ธันยารัตน์ ชัยวันดี หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ธารทิพน์ ทองเชื้อ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย มารุต คนหลัก ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สร้อยสวรรค์ บัวอุไร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อรสา พุ่มผกา หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมนึก เขตศุภโชติกุล หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วิน สว่างวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อัจฉรา เสนาะพิณ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิทรา สุริยวงษ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุนทร บางใจดี ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รัตชนันท์ อักษรพุทธ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมจิตร ปั้นโอ้ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สลิชัย นาคบุญมา ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปิยารัตน์ เผือกนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุมาลี พยอมพันธุ์ หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สามารถ รอดจิตตสวัสดิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุธีร์ นาคทองอินทร์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปิยวิทย์ นากวงษ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เจนจิรา หนูทอง หญิง กรรณสูตศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อรอุมา ขันโส หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุนิสา เรือนเพ็ชร หญิง กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย โยธิน อิ่มหิรัญ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง สมพิศ เผือกนาค หญิง กรรณสูตศึกษาลัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ชาย กรรณสูตศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง เนตร์ชุกร หอมไม่วาย หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง กรชศา เพชรปภาสิน หญิง สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ชาย สงวนหญิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชมัยพร แก้วปานกัน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง กัลยาณี จิตร์วิริยะ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง น้ำค้าง แอสมจิตต์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง ฐาปนีย์ พลเสน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย นรินทร์ รักนุ้ย ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ลำดวน บุญรังษี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง บุญสม ศรีศักดา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง บุษบา น้ำค้าง หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง พรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย สันติชัย บุญรักษ์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง สุภัทรา บุญญสิทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ทิพยารัตน์ ดนุไทย หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง วรางค์ภัทร์ สุขเรือน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วัสนันท์ ประจงการ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ธำรงค์ จันทรอมรพร ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง คนึง ไวยโอรส หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ทรายทอง ขยันการนาวี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รสมาริน โอสธีรกุล หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย สมบุญ สกุลกรุณาอารีย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สุธีรา วงศ์ชวลิต หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ณาฏญา นวมทิพวัลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ชาย สงวนหญิง ครู เชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์
นาง สุพาภรณ์ บุญรักษ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ยุวดี ดอกรังกูล หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ปทิตตา จันทร์มณี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ยอดชาย ขุนสังวาลย์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย ธเนศ สมาลาวงษ์ ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ศุภชาติ อิ่มเกษม ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชนธิชา เชิดตระกูล หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ปาจรีย์ รัตนวิเชียร หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง กฤติยา เหมรี หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ดลลดา สังฆสุวรรณ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย ธีรพล ขยันการนาวี ชาย สงวนหญิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง มนต์ทิพย์ แก้วเจริญ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุชาติ ผลภาษี ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา ชาย สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พัชรี ชมจันทึก หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นิสา จุลโพธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นิตยา ช่วงชิต หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง พรทิพย์ บุญลือ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สมพิศ เล็กถวิลวงศ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วนิดา สวนดอกไม้ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อัญชลี ด้วงต้อย หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุพรรณณี สกุลพฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ประยุทธ์ ขำพิจิตร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นพวรรณ วิจิตรบรรจง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ทรงศักดิ์ โชติช่วง ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สหัทยา หอมฟุ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ดารารัตน์ ทองโชติ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัตรา หมอยาดี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกษราภรณ์ สุระ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว มณฑนา รัตนบุรี หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ณปภัช พลฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุกัญญา แอสมจิตต์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชนินทร์ ชโลธร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง พิมพ์รดา เพิ่มพูน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เมธา โกมุกพันธ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนวงศา หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อรนุช แม้นเทวฤทธิ์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นพวรรณ ตันติคงพันธ์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว น้ำทิพย์ ใจแจ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กัญญาภรณ์ เลื่อยไธสงค์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย วุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุหรรษา คงมีชนม์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ธนันญดา ศรีโมรา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง สุภาพันธ์ โทณผลิน หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว พิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปัญจพร ซังยืนยง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เมทินี พันธุ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เสกสรรค์ นาเอก ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุภาภรณ์ อยู่ประยงค์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มลฑิรา ศรีศักดา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ภาวิณี สุวรรณประทีป หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กาญจนา เกิดเอี่ยม หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิริรัตน์ ยอดยิ่ง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว จิตติมา ดมหอม หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ปรัศนียา เทียนไชย หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สิริลักษณ์ แสงศิลา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย เฉลิมพร แตงโสภา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธัญจิรา ทองมาก หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศุภจินต์ มีมุข หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง แพร สมใจเพ็ง หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมจรรย์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มาณิการ์ พรหมสุข หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วาสนา อร่ามรัศมี หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พจนา บัวกระสินธุ์ หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กมลลักษณ์ เพ็งดำ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว โชติกา ศรีคำไทย หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รำพึง โพธิ์ศรี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ชนิษฎา นุ่มอ่อน หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑารัตน์ เข็มเงิน หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑามาศ แป้นแจ้ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย เขมินท์ อุ่นสิริ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฉัตรกานต์ วัฒนาดิลกชาติกุล หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พนิดา ดอกไม้ศรีจันทร์ หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชุลีพร จันทร์เชียงศรี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฐิตารีย์ เทมี หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุพรรณชาติ แปลงเงิน ชาย สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชญานุตน์ เฮงตระกูล หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย พรรณพงศ์ สมจิตต์ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วิภวานี ชำนาญศิลป์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จิรสุดา เชี่ยวชาญ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง นิลาวรรณ สุวรรณมณี หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อานันท์ นกดำ ชาย สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย จตุพร แป้นคง ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สานัน มุสิกภูมิ ชาย สงวนหญิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นิพนธ์ อ่วมป่วน ชาย สงวนหญิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ไพศาล วงษ์สาโรจน์ ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อินทิรา เกตุอินทร์ หญิง สงวนหญิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นิภาพร ยาทิพย์ หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พรไพลิน ทะนงค์ หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีวิเชียร หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เปรมกมล วิหคทอง หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิไลวรรณ คงเปีย หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เสาวรส สุวรรณเพ็ชร์ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว จุฬารัตน์ เกตุคง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัทรานี ชัยศรี หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พุทธชาด พลเสน หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฉัตรสิรี คันธฐากูร หญิง สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อภิสิทธิ์ ผาสุโพธิ์ ชาย สงวนหญิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กสิวรรณ วรรณวงษ์ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัฐวดี จันทร์แหยม หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อุรศา รามไชย หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนากร บุญสิทธิภพ ชาย สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรียา พรหมสาขา ณ สกลนคร หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุนิสา สุวรรณคีรี หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง มลฤดี ใจมั่น หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิลาวรรณ วีระสุวรรณ หญิง สงวนหญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กฤษณา วิรุฬห์พจน์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อริศา พวงดอกไม้ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุวัฒน์ เสนาะพิณ ชาย สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เพทาย สอแอง หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัควลัลณ์ จันทร์เพ็ญ หญิง สงวนหญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชำเรือง เขียวหวาน หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วรรณเพ็ญ ใจดี หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ประยงค์ จันทร หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง นพรัตน์ เกตุคง ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อนุ กล่ำอาจ หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ดาวใจ เสนาะพิณ หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุนันท์ แสงทอง หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อ่อน ทองฉ่ำ ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สิบ สร้อยเกสร ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง มาลัย วาดโฉม หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เทียนชัย บุบผาทอง ชาย สงวนหญิง พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ภิณโย แป้นคง ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุทิน แย้มมี หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประจวบ รักสกุล ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง โสภา ทองอ่อน หญิง สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วัชรินทร์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย สงวนหญิง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สัมพันธ์ ทองโกมล ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมชาย สดศรี ชาย สงวนหญิง ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ระวีวรรณ วีระเทศ หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จริญญา นาระกันทา หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย สุรัตน์ ชุ่มทอง ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วัชราพร ฟองจันทร์ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ชมพูนุท รุ่งสว่าง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขณิศรา ต้นสอน หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิชชาพร เจริญยิ่ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สมฤดี แจ้งข่าว หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วราวรรณ จันซัง หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ฉันทนา บุญมาก หญิง สงวนหญิง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ธนวัฒน์ นาคเอก ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชรี น้อยเพ็ง หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ภัทรพล พุ่มเข็ม ชาย สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว จิตติมา กิจสังสรรค์กุล หญิง สงวนหญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว เพ็ญพิชชา กิจลาภ หญิง สงวนหญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อุบลรัตน์ กรุดมณี หญิง สวนแตงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สวัสดิ์ นิลศร ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง นาริษา รอดมาลี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ธัญญ์ธิชา ทองเสน หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ภาวิตา อ่อนอินทร์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง สุรีย์พร จึงสง่าสม หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ชลดา เกตุมณี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย สมศักดิ์ ชาติทอง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กนิษฐา สุวรรณศร หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นาตนภา เอื้อทยา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทิพมณฑา ทนุการ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ศศิธร ธรรมนู หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สุภาพร กล่ำจีน หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ลดาวัลย์ มาลาวงษ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว ขวัญหทัย พิกุลทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วาสนา ทองดี หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ฉัตรชนก นิลจินดา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง นิตยา สุขสำราญ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อินทิรา หนูเทศ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สมชาย ใจมั่น ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง กลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย วิรัตน์ ด้วงละไม้ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง เกษราพร บุญญาอรุณเนตร หญิง สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ปริยวิศว์ วิลานันท์ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย วศิน ภูฆัง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วศินี แสงบุญเรือง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กัญชริญา ลิ้มทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ชิติพัทธ์ สวนทอง ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อรวรรณ บาเหร็ม หญิง สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สิทธิพร อิ้ดแสง ชาย สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ณิชนันทน์ แผนสมบูรณ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อุดมรัตน์ จันทร์เสวก หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุธิมา สังข์ศิริ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุุนิสา ธีรนนทเศรษฐ์ หญิง สวนแตงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ทรงยศ สะราคำ ชาย สวนแตงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อารีรัตน์ โตทอง หญิง สวนแตงวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ธรรม์ภัสร รักดี หญิง สวนแตงวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ณัชชา พุทธิมาโน หญิง สวนแตงวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย พยอม สระพรหม ชาย สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย หัสธชัย ภุชคนิตย์ ชาย สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ดวงฤทัย หลิน หญิง สวนแตงวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศุภานัน นามใจ หญิง สวนแตงวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ทักษิณ อารยะจารุ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุภานี บุญพรวงศ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง จุฑารัตน์ วัฒนากูล หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ชลฤทัย บุตรแสงดี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นิลวรรณ โพธิ์ศรี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ปิยะนาฎ นุ่มอ่อน หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วันชัย ศรีวิพัฒน์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ชลอ จำปาศักดิ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ปิยวรรณ สุดโต หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย มณเฑียร พรหมจรรย์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง เกษร ภักดีภักดิ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง มัณฑนา นิลวงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ประเสริฐ พลเสน ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สุรีย์ รักษี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชนินทร์ นิลดี ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อมรรัตน์ จำปาเงิน หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย สายัณห์ นิลวงษ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย เจษฎา เรืองวิเศษ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง บุญตา อินทะชัย หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริกุล หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย สุรเดช อนันตสวัสดิ์ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย กฤชนนท์ จันทร์ขำ ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ญาณี เคหะจุ้ย หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว ปานธนา ทับทองดี หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว นันทนา สงสุวงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัครดา มากเทพพงษ์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย สิริชัย ชูดี ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย สุจริต อินทรแปลง ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์อินทร์ หญิง ตลิ่งชันวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สุดสาคร จันทา ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อภิศักดิ์ ล้ำเลิศ ชาย ตลิ่งชันวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ประแพน สีสำทอง ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อภิสิทธิ์ ลิ้มทองไพศาล ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ทิพวรรณ เงินงาม หญิง ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จรัญ สามทอง ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประคอง ศรีทองคำ ชาย ตลิ่งชันวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศุภฤกษ์ ศรีสังข์งาม ชาย ตลิ่งชันวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ณิชชา พลเสน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว สุวัธนา เล็กสมบูรณ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ประทีป ประทีปทอง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย วิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วิศรุต ศรีนวล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ปฏิมา ขำเจริญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สนชัย ศรีโมรา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ณรงค์เดช สุนทรเนตร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กานต์รวี ชูกิตติกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ญาณิศา มีทองคำ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นวพร น้ำชม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สำเริง พิมพ์พันธุ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เบญญา สุขาทิพยพันธุ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย นิทัศน์ เอี่ยมสอาด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ธนัช อินทแสน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว มณีรัตน์ พรหมใจรักษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง วรรณดี ทิวาวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว แสงเดือน เขียวฉอ้อน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อรุณี อรเอี่ยม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กาญจนา เทพคุณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง กานต์มณี คงเกื้อ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง พิชญา จริยบุณสุข หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง รัตนา นวีภาพ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ศิริรัตน์ แพโชติรัตนะกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ธงชาญ ภูฆัง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ศุภดล ดลโสภณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วิชา อุ่นวรรณธรรม ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ศนิชา คุ้นประเสริฐ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธนพัฒน์ มุขโต ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อภิรดา มุขโต หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว กัญญาพร อุ่นศรี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อริญรดา จับทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สราญจิตร วงษ์ทองดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย คณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ถิรดา สังข์วรรณะ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ภธรเดช วสุวีรกร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว ปานน้อย แพ่งบรรเทา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง บุศรา อิ่มทรัพย์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมพิมล จรเข้ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ทัศนัย บุญลือ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วาสนา ล้อมวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ปารวัณ รัตนทองคง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เฉลิมยศ ญาดี ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง รุจจิรัช ภักมี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ศศิวิมล นาคสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รษิกา น้ำใจดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศศิประภา ยาวีระ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย เอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ณัฐหทัย เรือนทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อรทัย แต่งงาม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว กิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ขนิษฐา ปานชา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อารีรัตน์ แสงสุขดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วรินทร์ อู่อรุณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิชาภา เดชบุญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปิยะณัฐ บ่อพิมาย ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ครองขวัญ ฉิมณรงค์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เสาวรส พันธ์พืช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ธนาคาร ธนาวิวัฒัน์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย บุญชู กระฉอดนอก ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง อรริษา พัฒนมาศ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อรุณีย์ พิทักษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อัญณิการ์ ตู้พิจิตร หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุพรรณษา พวงวงษ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย จตุพร เคนผาพงษ์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ศศิประภา กาฬภักดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณภัทธิรา เจริญวิมล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย บัณฑิต ขอสกุล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย อาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สำเรียง บัวนาค หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย อาทิตย์ เอกลาภ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐวดี ธาตุดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ผกากรอง เอี่ยมปั้น หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุธามาศ ทวีศรี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สาวิตรี ถีระแก้ว หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สร้อยสุณี ม่วงพันธ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กนกกร ไร่คลองครุ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นฤมล มีมุข หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ชญาภา พินิจการ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย มานพ บาเปีย ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประดิษฐ์ เปียบุญมี ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รวีวรรณ จันทร์จริยากุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นันทยา ดลโสภณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง วัฒนา ถอยวิลัย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง บังอร จำปาเงิน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย รังสันติ์ บุญเทียน ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เทวัญ ศรีพัชรมงคล ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ภัทรวดี บุญเชื้อ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง บุญปลูก เขียนดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว ศันสนีย์ บาเปีย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว สุปวีร์ วิริยวุฒิวงศ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง กันนิกา อนุช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ธันยสร ศรีธัญญา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง คำศรี สร้อยสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สำเนียง อรุณรุ่ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง เพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย ยุทธนา อิ่มทรัพย์ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว สวลี มะยุรา หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว อาภาภรณ์ บุญอนันต์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ถนอมศักดิ์ พงษ์ช้างอยู่ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ธัญญ์ธีมา ทรัพย์อินทร์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมบูรณ์ เมืองแก้ว หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เนตรนภิส สุขปลั่ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พนิดา สุวรรณเวช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ดารุณี เม็ดฝ้าย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วาสิตา มีทองคำ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง น้ำฝน ดวงใจดี หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ขวัญชนก พึ่งเจริญ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ฉันทนา โมวพรหมานุช หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว น้อย ทิมใจทัตร์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ณรัตนันท์ ปุชิตะ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ธนารัตน์ คงแจ่ม หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จำรัส แสงสุวรรณ ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิจิตรา พวงมาลัย หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ปรีชา ชาวกงจักร ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กัญญาภัทร คำวิภาค หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นิศาชล ประทีปทอง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชนกกมล เนียมวรรณ์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วงษ์ศิริ ชินสุวรรณ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนัทพล คุณาวิศรุต ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ทัศนารินทร์ นกสกุล หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นันท์นริญ พิสิฐรัชต์ หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นัทชลิดา พุ่มก๋ง หญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ชุติมา สุคันธตุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ณภัทร นรสิงห์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นันทนัช ปาจิตร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย เกรียงไกร ชทิสาจารย์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย เชี่ยวชาญ เทพกุศล ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย วิโรจน์ ไชยภักดี ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ไพรินทร์ ช้างเขียว หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ปิ่นวดี พิพิธ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง เสมอใจ จันละคล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฉลอม รุ่งเรือง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เฉลา เสือแดง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนา นุ่มคง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธนู ดีกล่อม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย สำเริง บุญมี ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง กัลยา รุจน์พิพัฒน์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง อัมพวรรณ เมฆฉาย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว พรพิมล บุญประเสริฐ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ชมพูนุท อุยานันท์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง กนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง สุขุมาล แก้วจันทร์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุณี ภู่พานิช หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว อารมย์ ปานทอง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย ชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สมรักษ์ โสขุมา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สมบูรณ์ ระโหฐาน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สมศักดิ์ แก้วจันทร์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง รัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุกัญญา เมฆฉาย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว ถวรรณ จันทร์ลอย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สมคิด พันธุมิตร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง พิมพ์ชนก ทองบุราณ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ชลิต เชื้อเพชร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สราวุธ เจริญรื่น ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อุบลรัตน์ จันทน์ชัย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ดวงนภา ทองน่วม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ศุภานัน เอกธีรธรรม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อมรรัตน์ สายเสน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นนทะกาล ทองบุราณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อารี ทองประสม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ปิยนาฎ แก้วสวรรค์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุภาวดี สุวรรณวิจิตร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว บำรุง สรหงษ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ศุภร พวงมาลี หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วิษณุ ทองคำ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว บงกช เชื้อกุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สรายุทธ แก่นหอม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ทศพร จันทร์สุวรรณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กนกวรรณ อู่สุวรรณ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย พชรพล จันทร์สุวรรณ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศิรินภา คล้ายนาค หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว สุพรรณษา ชูเมฆ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ทัศวรรณ พันธวงวงษ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ทรงพล ม่วงยิ้ม ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เตชินี วิทยาปรีชากุล หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ศุภโชค สาระสันต์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปริตตา ชาญสมร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จิราพร วงจันเพ็ง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปาริฉัตร บุญเทียน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ไพฑูรย์ สายเสน ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว นิษณา น้ำเพชร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุกานดา เลิศเจริญธรรม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปัทมา เลี้ยงหล่ำ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พชรวรรณ นิติสิริ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปวีณา บุญประดับ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ดารัณ สรรสม หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สายใจ กันประชา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ธิราภรณ์ ใจมั่น หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ทรงศักดิ์ เรืองทับ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ศศิธร คำพิลา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จรรยา จิวเจริญ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัชดา จิตสามารถ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ชวลิต พึ่งเสือ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุพรรษา มาดอนคา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ภาคภูมิ เมฆโพธิ์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย จักรวาล เข็มเงิน ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย สรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รังสิยา วุฒิไพบูลย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย กณิกนันต์ สุริยกานต์ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อลิษา จันทร์เปล่ง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สมปอง คุ้มสิน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วรัญญา หรุ่มคำ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มารี ชุมฤทธิ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ธัญญากร ธรรมกาย ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พัชรินทร์ ชื่นอารมย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย วีรพนธ์ เหล่าต้น ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ธนวรรณ โสขุมา หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว เกษมณี พึ่งนุสนธ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อุมาพร ไพฑูรย์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว กชนิภา ลายพยัคฆ์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง สมาพร มาดี หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง จุฬาลักษณ์ กล้าหาญ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์สุวรรร หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุภณิดา ขาวฟ้า หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว รติพร บุราณเดช หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว เพียงอัมพร ปิ่นทอง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย วัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นพดล เชี่ยวชาญ ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อัจฉราภรณ์ อ่อนสอาด หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ศิริวรรณ แสงสว่าง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว เบญจวรรณ เรืองสังข์ หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ประภาศิริ พูนชัย หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว จารุณี ธนสิน หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง พรรณวดี พิศวง หญิง ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุวรรณ ปิ่นทอง ชาย ธรรมโชติศึกษาลัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ชาย บ่อกรุวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย มนัส อ่อนสำลี ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ณัชพล กาฬภักดี ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปนดา เพ็งรักษ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ษิชณาก์ สว่างพื้น หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว กัญญา จันทรา หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง สมหมาย ศรีสุข หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุนันทา พันธุมิตร หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว นันทิยา เอกคณาปราชญ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ศศิร์ภร เกาะแก้ว หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษปศร กาฬภักดี หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ก้องภพ ธัญญเจริญ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว อรอุมา นิ่งกลาง หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต.หญิง เรือนขวัญ พลฤทธิ์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย จักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เอกราช พาชัย ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ชัยวัฒน์ ภูผา ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ณ พัทลุง ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ธัญญาเรศ จุลปานนท์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ณัฐธิดา สัญชานันท์ หญิง บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว มนัสนันท์ บุญเกิด หญิง บ่อกรุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สรยุตต์ จุลปานนท์ ชาย บ่อกรุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วิทยา แก้วเปี่ยม ชาย บ่อกรุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย องอาจ หนูเส็ง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว โชติกา ขาวผ่อง หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ยุภา สุจริตธุระการ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว โสภณา นาคเกษม หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว ณัฐวรรณ น้อยนารถ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นฐดา หนูเส็ง หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ธีรวัช ศรีวัฒทานัง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ขวัญชนก มาลากุล หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย วัชเรศ วงษ์เฉลียง ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ภัทรพล รุ่งคุณาธร ชาย ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุดารัตน์ สอนรอด หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อัฐภิญญา ขันธุลี หญิง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กุหลาบ หงษ์ทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ปวีณา สว่างศรี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วิมล กาฬภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สิริ อินโพธิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ประอรศิริ ชวีวัฒน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทิพรัตน์ นุชนารถ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ดวงเดือน รุ่งเรือง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พรรณี บุญฤทธิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สถาพร คล้ายแสง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง บุษกร โสขุมา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อนุพงษ์ ฝาแก้วจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมหญิง คมขำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ลัดดา เกตุลักษณ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย เลิศฤทธิ์ โรจน์สน ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว บุณยนุช อินทร์สสวาท หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ณิชาภัทร เพ่งพินิจ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย วสันต์ โพธิ์พันธุ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จรง สุขเกษม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว โสฬส ทองรอด หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว ศรีวิภา พูลเพิ่ม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ฉัตรชัย น้ำชม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ฐิติพร หงษ์โต หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ณญาดา กฤษณา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศิริญญา สุดโต หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว จันทร์คีลี ปิ่นทศิริ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง ศิรินภา บัวผ่อง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ภรภัทร สะราคำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ศิวพร กาจันทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อรอิริญา อินต๊ะ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อุษณีย์ อัยรา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย พัฒนกร ปานฑสูตร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ญาณภัทร กาจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เพชรรุ่ง สื่อสวน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย มาโนช โชคดี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ขนิษฐา สิ้นทุกข์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กิตติมา ฉิมพาลี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ขนิษฐา หอมยามเย็น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง วรัตน์ พิทักษ์วงศ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ประพนธ์ เพ็ญศรี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ธีรนันท์ รูปสูง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วีณา จันทร์สุวรรณ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ผาสุข อุบลทัศนีย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย พีระ จันทร์ลอย ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ประนอม จันทร์ลอย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พนาพร คงพันธุ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริโชติ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง บุหงา ชาญประโคน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปณิธาน จงสมจิตร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สุริยา สุนทโรทก ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย วิฑูรย์ ผลไพบูลย์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุวรรณี เข็มเพ็ชร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง กนกวรรณ โสวรรณรัตน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมชาย สุธีกุล ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย คำรณ ฉิมพาลี ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สุรสิทธิ์ โสวรรณรัตน์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อดิศักดิ์ สารประสิทธิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รภัทภร ระงับทุกข์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สมศักดิ์ สุขสมัย ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย คนอง พิมศร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นันทวัน น้ำชม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง พรสวรรค์ เพ็ชรัตน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ณรงค์ คเชนชาติ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง เยาวพา พนาสกุลการ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชัชวาล พานิชวงษ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ดวงตา จงสมจิตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อโนมา เชิดฉัน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ขนิษฐา ยอดคำดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว สุจิตรา ขันตี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นิศรา วงษ์สุบรรณ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อุสา วันทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จุฑาภร เข็มทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำอ้อย ชัยศิรินทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย เอกนรินทร์ อิ่มรส ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว บาหยัญ นันทา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ธันยากร ธัญญเจริญ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ธเนศ ชะพินทร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วันวิสาข์ พยัฆซ้อน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วิวัฒน์ สงวนทรัพย์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อำนวย โพชนัง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อารีรัตน์ ปั้นปล้อง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมศักดิ์ เณยา ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ทักษอร ฝึกวาจา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย บัลลังก์ แก้วโกสีย์สกุล ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ณัฏฐากมล กันพงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กนกพร มะโนรม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ปทุมวรรณ มหามิตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว นพรัตน์ ขวัญอ่อน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย โอวาท ขอผึ้ง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย พรเทพ มีเวชสม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว เสาวนีย์ วังทองชุก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย มาโนช ตัญยงค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วไลลักษณ์ ปานกล่ำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิปัศยา เยี่ยวยา หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย รุ่งรดิศ ธนาเมธากรณ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว เมธาวดี วันทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กิติยา สามสี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เอกรัตน์ นกแก้ว ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วิมลรัตน์ เทพสถิตย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว รัสนี บัวนาค หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วีรวรรณ อยู่ชมวงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธีรพงศ์ ภู่สำอางค์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนจันทร์ เหลืองสถิตย์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว โสจิตรัตน์ พนาวันสุทธิศาล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ชนม์นิภา ช่างทำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย วัชรพงษ์ ธรรมวิชิต ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมเกียรติ แก้วคำหอม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ธัญญพรรธน์ รักแสงเจริญเดช หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นวรัตน์ ฉิมพงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ดุสิตา ชลมาก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศรัญญา แร่เพชร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุริยา กิจลิขิต ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จันทร์ธิดา คำกุ้ง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ประภัสสร ปิ่นขำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ภีชาวิชญ์ ยางงาม ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ณัฐกานต์ กฤษวงษ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เสาวลักษณ์ พูลเพิ่ม หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อธิญา แตงทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กิตติ์ดนัย เคลือแก้ว ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย บุญส่ง สัญจร ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย อดิศักดิ์ จันทบัตร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นันทิชา กิจศิลป์ชัย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปรีดาวรรณ นัทธีทอง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภิรญา พิมใจใส หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว นรารัตน์ หงษ์สกุล หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จันทร์จิรา จันทะโสตถิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ภัทราพร ใจยั่งยืน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุพิชฌาย์ ชูครีจันทร์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ฐิติมา กาฬภักดี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว แพรวนภา วักไธสง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พัลลภ เพ็ชรรุ่ง ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วรางคณา สะราคำ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อัญชลี ปทุมานนท์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว จุไรรัตน์ วัชราไทย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนากร บัญชานิธการ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สาคร วงษ์ศรีจันทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สัญญา อินทพันธุ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิลาวรรณ เพ็งอุ่น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ทินกร สุขสวัสดิ์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กนกกาญจน์ มาลี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สมศรี เส็งหลวง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิเชษฐ์ จันทะสุ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จีราภรณ์ แพนพันธุ์อ้วน หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นันทพงษ์พันธ์ ผลวารินทร์ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ขนิษฐา วงศ์ศรีไทย หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จตุพร มณีวงค์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุชาดา ช่างสลัก หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นุชนาฏ ทองโล้น หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ธฤต จันทร์สุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อัศนีย์ ธัญญเจริญ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง เรวดี สอดศรี หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สายฝน บาลนคร หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิศากร เพชรฤทธิ์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ครองขวัญ รูปสูง หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง เพียงใจ สุกาวาส หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สรพงษ์ จงเจริญ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สิทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุรชัย มากสุวรรณ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย คุณากร กันยานะ ชาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุพรรณษา นาคศรีโภชน์ หญิง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภูริชยา สืบโถพงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุพัตรา สุวรรณศิริ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง เรณู สรหงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว วรวลัญซ์ คำเที่ยง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิวมาศ ศิลปหัสดี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย สุวิตร เพ็งสุข ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จินดา พรหมโชติ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมพร เพิ่มพูล ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย จรัสรวี พรมทองดี ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ปณิศา เพ็งสุข หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ชลธิชา เสือนิล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ชลธิชา บุญวงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง เรณู ตันติจรูญโรจน์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ศิริรัตน์ แตงนิ่ม หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นาถระพี ศรีสุข หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย นิรุตต์ ธัญญเจริญ ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย กรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร ชาย ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว เนาวรัตน์ ทองมาก หญิง ด่านช้างวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ปพิชญา เกษร หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว มณเฑียร คุนาวงษ์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ภัสร์กาญจน์ การสาลี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อรุโณทัย ภูฆัง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ธันวดี พฤกษชาติ หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เสมอใจ หมวดผา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว รัตนาพร จันทร์เรือง หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ถนอมสิน ศรีอริยะกุล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรพิมล ทองสุก หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พรรณิภา สุขแสน หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว กุสุมา พาดี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ศกุณตลา ปานสกุล หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อัปสร ชัยเภรี หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ทักษพร ทิพยานนท์ หญิง ด่านช้างวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย บุญดี อ่อนคำสี ชาย ด่านช้างวิทยา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด ชาย ด่านช้างวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ชาตโยดม เณรจาที ชาย ด่านช้างวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ฐิติมา สวาสนา หญิง ด่านช้างวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วรรณพัทร ซื่อตรง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุคนธ์ ตีรวัฒนประภา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว พรพรรณ มณีอินทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ชมภูนุช รอดเชียงล้ำ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว เมธินี ทองสุกใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว เฉลิมวรรณ โชคดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ภูมินทร์ สุวรรณสูร ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ชัชฎา ทองคำใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย เอกลักษณ์ บุญลือ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ประมาณ อวนมิน ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง เกสร สุนทรเนตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จันทิมา นามโชติ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุพรรษา พันธุ์ศิริ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พรพิมล ยังฉิม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ปัญญา เกตุรัตน์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง อรุณี พุ่มวงษ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เพลินตา น้ำใจดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง จันทนี สามสังข์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย สมยศ รอดโฉมฉิน ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วรรณภรณ์ บุญประสารฤทธิ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ชณัฏฐา ทองคำเจริญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง รักษ์รตี ภิรมย์ภู่ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง นพภัสสรณ์ เลิศเขมทัต หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชาญวุฒิ ราศีนวล ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย โสฬส เอมบัณฑิตย์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว กนกวรรณ จงสุกใส หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวพร อังกุลดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว มาลี นามอ่อน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ณัฏฐิกา หลอดแก้ว หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง พิณวดี บัวแดง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ศิรินภา จิตติชานนท์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย วสันต์ สุนทรพงษ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว สายรุ้ง ดอกลำภู หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สิรินดา สัมพันธ์ุจิตต์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย สมศักดิ์ พระแท่น ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย เทิดพงศ์ พิกุลทอง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย สุรชัย แก้วหอมคำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ยุพา พิทักษ์วงศ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อธิปีย์ญาณ์ ศรีนิล หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง มยุรี ก่ำมอญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรพรรณภสร ศรีจำพัน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย โกวิท มุสิกะ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว พฤษชาติ กล้าหาญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย วสุรัตน์ รอดโรคา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ภาวิณี สุนทรเนตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อรสุรางค์ ปานทรัพย์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อุดม พรทิพย์ศิริกุล ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย กษิณ สุวรรณประทีป ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว ศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ชาญชัย สีเสือ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว นาถยา สุขโข หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สิรีรัตน์ จำปาสัก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ณราชัย เมฆวิไลพันธุ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชาญณรงค์ แสงพันตา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว กชพร บริสุทธิ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พุทธรักษา อุ่นวิจิตร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นฤพล ศรีทอง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รัศพร พุฒจีบ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุจินดา โพธิ์น้อย ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง เนาวรัตน์ จรัสศรี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ฐิติมา กล้าหาญ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อนุวัตร อู่อรุณ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว พิชามนญ์ ผิวอ่อนดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อำพร แซ่เจีย หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว กนกวรรณ ศรีศักดา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ภภัสสร มูลบรรจง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สลิลา ลงวุฒิ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อรสา ศรีเหรา หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย จาตุรงค์ เจริญนำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ปิยวัฒน์ วงษ์พวง ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ชานนท์ นาคะนิวิษฐ์ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย กฤตยชญ์ เฉลิมมีประเสริฐ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กษมา ด่านชาญชัย หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธีรภัทร สุดโต ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จันทร์นภา จวงถาวร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว วริฏฐา พูลสุวรรณ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ยุพาพรรณ บุญปลูก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กนกกาญจน์ สุขอุดม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณิชากร ชโลธร หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ทัศนีย์ กาญจนประกิจ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พรชัย ทองแก้ว ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชัยยุทธ สุขหาญ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ประทุม น้ำใจดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ศตวรรษ สมเชื้อ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อัญชลี เพ็ชรอ่อน หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ติลนา กล่อมนัทธี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง ณฐมน ศรีงาม หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ธิดารัตน์ สมจันทร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธีรเจษ ศรมณี ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อภิวัฒน์ สรวยล้ำ ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มณีรัตน์ คงคาหลวง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิจิตรา วงษ์ศรีเผือก หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง กนกนุช ชาติทอง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย เชาวลิต วงษ์จินดา ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว หทัยทิพย์ กรจันทร์ดี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศิริรัตน์ สอนศรี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นิพัฒน์ แสงดาว ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จันทรจิรา สอดสี หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปวีณวันทนีย์ ทรัพย์อยู่ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิมพ์นภัส โรจนพันธุ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วรรณภัสสร เมฆวิไลพันธุ์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุชาดา สุวรรณหงส์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว อโนชา สิงห์ทอง หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ภาคภูมิ ขันธควร ชาย บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วรรณนิษา โสมะภีร์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จุฑามาศ มหัทธนานนท์ หญิง บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย อนันต์ เทพแก้ว ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง น้ำอ้อย พุ่มเข็ม หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศรีสุข ชีวสุขานนท์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ประกอบ บุญศรีวงษ์ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง รู้จิต ดวงจันทร์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย พิทักษ์ สุดโต ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วรัจฉรา คงสุกใส หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย กนกพล ชลาภิรมย์ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กนกพลอย ลิโมภาสิทธิ์ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุรัตน์ จูมที ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ยศวดี พันธ์พืช หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศศิร์อร โพธิ์ศรีทอง หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รัชตา ชื่นใจฉ่ำ หญิง หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศุภฤกษ์ ทัศนสุวรรณ ชาย หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย สถาน จงสมจิตต์ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลำพึง วารีรัตน์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ทิพย์วรรณ น้อยอุทัย หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุรีย์พร ศรีประยงค์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง นันทนา สมิงไพร หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ชื่นฤทัย นิยมทอง หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จันทนา ขุนพินิจ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วรรณภา วิพัฒน์ครุฑ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สมพร อินทร์สุริวงค์ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สหพัฒน เพ็งเรือง ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สายสุณีย์ หงษ์โต หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ปริญช์ สมาลาวงษ์ ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กาญจนา มิ่งโมรา หญิง บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย วุฒิชัย สวัสดี ชาย บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย รังษี วิบูลย์อรรถกร ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุนทรี มณีรัตน์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สมถวิล กลิ่นกุหลาบ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ไพศรี วิบูลย์อรรถกร หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เชล พรหมศรี ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง รวงทอง นาควงษ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พรพรรณ เอมสมบุญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย เอื้อน ชูวงษ์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง พัสวี บุญโสภาค หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง วิภาวรรณ เกตุมณี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศิริรัตน์ กระจาดทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว สุวารี จีนหมิ่น หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กัณพิชญ์ชา ม่วงงาม หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ชยพล กุมารสิทธิ์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ปิยะรัตน์ หลั่นเจริญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชำนาญ แก้วกำเนิด ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย นัฐพล เรือนทอง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
ว่าที่ร.ต.หญิง ศกุนตลา แหวนทองคำ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นุกูล แจ้งสว่าง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย รชตะ แก้วสวรรค์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว สมฤทัย ชื่นใจฉ่ำ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อำภา กลิ่นพยอม หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นารี พิมพ์พา หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สรพงศ์ จันทา ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สุขสันต์ ศรีสุวรรณ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ธีรนุช ปานทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศศิกานต์ กุลดี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธนภัทร เทพสถิตย์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กรรณิการ์ ร่มพิมาย หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ธิดารัตน์ นิ่มนุช หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กัลยรัตน์ จิรธนาโรจน์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เอกชัย ปราบเสร็จ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณิชากร ม่วงประสิทธิ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว กฤติกา รัตนโพธิ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย เอนก ทีเหล็ก ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ณัฐปคัลภ์ ชาติกูล ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย กิตติศักดิ์ ลือบรรเลง ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว พัชรี แก้วแกมทอง หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว เกสรา บุสดี หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กานต์พิชชา ชูวงษ์ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กนกอร กล้าหาญ หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุทธิ ฟักเงิน ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุนทร สามสี ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นิคม มะกรูดอินทร์ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อัจราพร เกิดในแก้ว หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สถาพร กล้าหาญ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย สุนทร มูลธรรม ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วลัย ตันติวิชญ์โกศล หญิง ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย รามิล เรืองวิเศษ ชาย ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณรงค์ ชูศรีชัย ชาย สรวงสุทธาวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว อารีรัตน์ คุ้มเดช หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย พัลลภ ยอดไม้งาม ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง รัตนา วรรณพุฒ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย กิติพร โพธิ์พุ่ม ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กัญญานิมิตร มะกรูดอินทร์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วีรนุช เก่งธัญกรรม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ทิพากร ปาระบับ ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศรินณา พลายละหาญ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว กนิฐา พลอยงาม หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐธิดา หอมสวาสดิ์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทับทิม แสงอินทร์ หญิง สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ปราโมทย์ เอมมา ชาย สรวงสุทธาวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วศณิฐฐ์ฌา เล็กล้อม หญิง สรวงสุทธาวิทยา