ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630450

รหัส Obec 6 หลัก

40

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72012001

รหัส SMIS 8 หลัก

661

จำนวนนักเรียน

1072630450

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 68 54 122 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 47 58 105 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 76 67 143 3
รวมทั้งหมด 191 179 370 9
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 43 42 85 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 56 106 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 50 50 100 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 143 148 291 9

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 334 327 661 18

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทักษิณ อารยะจารุ ชาย TAKSIN ARAYAJARU ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุภานี บุญพรวงศ์ หญิง SUPANEE BOONPORNWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ วัฒนากูล หญิง CHUTARAT WATTANAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชลฤทัย บุตรแสงดี หญิง CHONRUTAI BUDSANGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิลวรรณ โพธิ์ศรี หญิง NILLAWAN PHOSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยะนาฎ นุ่มอ่อน หญิง PIYANAT NOOMON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย ศรีวิพัฒน์ ชาย WANCHAI SRIVIPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ หญิง WIWONTHANEE SRIVIPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ หญิง AONTHAI ROMPHOPHAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลอ จำปาศักดิ์ ชาย CHALOR JAMPASAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ สุดโต หญิง PIYAWAN SUTTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มณเฑียร พรหมจรรย์ ชาย MONTION PROMAJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษร ภักดีภักดิ์ หญิง GASORN PAKDEEPAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มัณฑนา นิลวงษ์ หญิง MONTANA NILLAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ พลเสน ชาย PRASROTH PHONSEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์ รักษี หญิง SUREE RAKSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนินทร์ นิลดี ชาย CHANIN NINDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อมรรัตน์ จำปาเงิน หญิง AMORNRAT CHUMPANGEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายัณห์ นิลวงษ์ ชาย SAYAN NILLAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา เรืองวิเศษ ชาย JADSADA RUANGWISED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญตา อินทะชัย หญิง BOONTA INTACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริกุล หญิง NATNARIN Worapatsirikul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุรเดช อนันตสวัสดิ์ ชาย SURADECH ANUNTASAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาย กฤชนนท์ จันทร์ขำ ชาย Kitchanon JANKHAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณี เคหะจุ้ย หญิง YANEE KAHAJUI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปานธนา ทับทองดี หญิง Pantana Tubthongdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทนา สงสุวงษ์ หญิง Nantana Songsuwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัครดา มากเทพพงษ์ หญิง Pakarada Makteppong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สิริชัย ชูดี ชาย sirichai choodee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจริต อินทรแปลง ชาย Sujarit Inplaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์อินทร์ หญิง Patcharapon Chanin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดสาคร จันทา ชาย SUTSAKHON CHANTHA นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อภิศักดิ์ ล้ำเลิศ ชาย APISAK LAMLERD เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย Practhaya Thongsuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประแพน สีสำทอง ชาย Prapan Sisamthong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อภิสิทธิ์ ลิ้มทองไพศาล ชาย APISIT LIMTHONGPTSAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ทิพวรรณ เงินงาม หญิง TIPAWAN NGOENNGAM นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย จรัญ สามทอง ชาย JARUN SAMTHONG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ประคอง ศรีทองคำ ชาย PRAKHONG SRITONGKHAM นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ศุภฤกษ์ ศรีสังข์งาม ชาย SUPARURK SRISUNGNGARM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 76.75
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 38.40
วิทยาศาสตร์ 40.96
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.93
ภาษาอังกฤษ 27.12
คณิตศาสตร์ 20.84
วิทยาศาสตร์ 26.79

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.04
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.21
ภาษาอังกฤษ 21.40
คณิตศาสตร์ 17.54
วิทยาศาสตร์ 25.50

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ตลิ่งชันวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ตลิ่งชันวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด