ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630464

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72012006

รหัส SMIS 8 หลัก

277

จำนวนนักเรียน

1072630464

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 33 26 59 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 20 52 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 32 18 50 2
รวมทั้งหมด 97 64 161 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 26 28 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 20 13 33 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 15 29 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 56 116 6

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 157 120 277 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บรรเทา คุ้มฉายา ชาย BANTAO KOOMCHAYA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนันทา มีชนะ หญิง Sunanta Meechana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันทา ท่าฉลาด หญิง SUNANTA THACHALAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ ชาย PEUMSAK SRIPETPOOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ มีชาวนา หญิง BENCHAMAS MEECHOWNA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรี ซ่อนกลิ่น หญิง SOONTAREE SONKLIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สันติ สวยรูป ชาย SANTI SAUYROOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บรรเทิง ท่าฉลาด ชาย BANTOERNG THACHALAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รพีพรรณ จำปาสัก หญิง RAPEEPHAN CHAMPASAK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปราณี สวยรูป หญิง PRANEE SAUYROOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ สุดสวาด หญิง onanong sudsaward ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมจิต ลาวัง หญิง somjit lawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธิติมา พลอยงาม หญิง Thitima Ploy-ngam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณัติรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์ ชาย Nattirut Lertdanaisak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บงกช สนธิ หญิง Bongkoch Sonthi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ล้อมวงษ์ ชาย JAGGAPHAN LOMWONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.26
ภาษาอังกฤษ 29.56
คณิตศาสตร์ 22.71
วิทยาศาสตร์ 26.83
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.45
ภาษาอังกฤษ 28.36
คณิตศาสตร์ 22.04
วิทยาศาสตร์ 27.23

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.15
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.22
ภาษาอังกฤษ 22.07
คณิตศาสตร์ 20.43
วิทยาศาสตร์ 25.09

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วังหว้าราษฎร์สามัคคี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วังหว้าราษฎร์สามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด