ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630451

รหัส Obec 6 หลัก

145

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72012007

รหัส SMIS 8 หลัก

2,481

จำนวนนักเรียน

1072630451

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 219 198 417 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 194 239 433 13
มัธยมศึกษาปีที่ 3 201 243 444 13
รวมทั้งหมด 614 680 1,294 39
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 163 241 404 12
มัธยมศึกษาปีที่ 5 149 233 382 12
มัธยมศึกษาปีที่ 6 179 222 401 12
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 491 696 1,187 36

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 1,105 1,376 2,481 75

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ณิชชา พลเสน หญิง Nitcha Ponlasen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวัธนา เล็กสมบูรณ์ หญิง SUWATTANA LEKSOMBOON รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประทีป ประทีปทอง ชาย PRATEEP PRATEEPTHONG รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์ หญิง SUPATTANIYA PREEDIVARARAT รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ชาย WIRAT CHERDCHAWEEWAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์ ชาย Pravitory Trepenmarn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิศรุต ศรีนวล ชาย WISARUJ SRINUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปฏิมา ขำเจริญ หญิง PATIMA Khamjarean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สนชัย ศรีโมรา ชาย SONCHAI SRIMORA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์เดช สุนทรเนตร ชาย NARONGDECH SOONTHORNNET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานต์รวี ชูกิตติกุล หญิง KARNRAWEE CHOOKITTIKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ญาณิศา มีทองคำ หญิง YANISA MEETHONGKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวพร น้ำชม หญิง NAVAPORN NUMCHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำเริง พิมพ์พันธุ์ หญิง SAMRERNG PIMPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญญา สุขาทิพยพันธุ์ หญิง BENYA SUKHATIPPAYAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิทัศน์ เอี่ยมสอาด ชาย NITAT AMSARD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนัช อินทแสน ชาย THANUCH INTASAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ พรหมใจรักษ์ หญิง MANEERAT PROMJAIRUG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณดี ทิวาวงษ์ หญิง WANANDEE TIWAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน เขียวฉอ้อน หญิง SANGDUAN KHEARWCHA-ON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณี อรเอี่ยม หญิง ARUNEE ON-AIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา เทพคุณ หญิง KANJANA TEPKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานต์มณี คงเกื้อ หญิง KARNMANEE KONGKUA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชญา จริยบุณสุข หญิง PEACHAYA YODMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ หญิง WUNPEN KITICHAICHAN ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ หญิง PRAPAPEN CHOOPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา นวีภาพ หญิง RATANA NAVEPHAB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา ชาย SUPHON AUTHONTAWIKAN ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ศิริรัตน์ แพโชติรัตนะกุล หญิง SIRIRAT PHECHOTRATANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงชาญ ภูฆัง ชาย THONGCHAN POOKUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภดล ดลโสภณ ชาย SUPADOL DOLSOPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชา อุ่นวรรณธรรม ชาย WICHA OONWANNADHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม หญิง SUNTARAPORN OONWANNADHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศนิชา คุ้นประเสริฐ หญิง SANICHA KOONPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร หญิง AURAPAT POPIJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนพัฒน์ มุขโต ชาย THANAPHAT MUKTO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อภิรดา มุขโต หญิง APIRADA MUKTO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาพร อุ่นศรี หญิง KANYAPORN OUNSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อริญรดา จับทอง หญิง ARINRADA JABTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สราญจิตร วงษ์ทองดี หญิง SARANJIT WONGTONGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย คณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม ชาย Kanisorn Yaiboueam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ถิรดา สังข์วรรณะ หญิง THIRADA SUNGWANA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ชาย Ratit Keawrungrung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภธรเดช วสุวีรกร ชาย JATURONG VAENPHET ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปานน้อย แพ่งบรรเทา หญิง Phannoy Pheangbanthaow ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุศรา อิ่มทรัพย์ หญิง Bussara Imsup ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิมพิมล จรเข้ หญิง Pimpimon Chourakae ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัศนัย บุญลือ ชาย Tuchsanai Boonlue ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ล้อมวงษ์ หญิง Wassana Lomwong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปารวัณ รัตนทองคง หญิง Parawan Rattanathongkong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมยศ ญาดี ชาย Chaloemyot Yadee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รุจจิรัช ภักมี หญิง RUJJIRACH PAKMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิวิมล นาคสุวรรณ หญิง Sasiwimol Naksuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รษิกา น้ำใจดี หญิง Rasika Namjaidee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิประภา ยาวีระ หญิง Sasiprapa Yaweera ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา หญิง Dongporn U-torntawigarn N Ayutaya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ชาย Akkapong Boonya-udtayan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐหทัย เรือนทอง หญิง Nathathai Raunthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา ชาย Jakawat Aumputcha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรทัย แต่งงาม หญิง ORATHAI THANGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์ หญิง Kingkan Chawengpakdeewet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา ปานชา หญิง Kanittha Pancha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อารีรัตน์ แสงสุขดี หญิง Areerat Sangsukdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล หญิง Waratnicha Lamlaskun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ หญิง Piyanun Pinwiset ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรินทร์ อู่อรุณ หญิง Warin Uarun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล หญิง THALANRAT THITIWALANKUL ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิชาภา เดชบุญ หญิง Nichapa Dechboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะณัฐ บ่อพิมาย ชาย Piyanat Bophimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ครองขวัญ ฉิมณรงค์ หญิง Kongkan Kimnarok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวรส พันธ์พืช หญิง Saowaros Phunpuech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาคาร ธนาวิวัฒัน์ ชาย Tanakan Tanavevat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญชู กระฉอดนอก ชาย Bunchu kachodnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล หญิง tebkamon sagonsaksakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรริษา พัฒนมาศ หญิง Orrisa Phatthanamat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรุณีย์ พิทักษ์ หญิง Arunee peetak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์ ชาย Tanapad Rempibum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อัญณิการ์ ตู้พิจิตร หญิง Aonyeka tupijid ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณษา พวงวงษ์ หญิง supansa pugvog ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จตุพร เคนผาพงษ์ ชาย Chatuporn Kenphaphong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิประภา กาฬภักดี หญิง sasipapa kanrapakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัทธิรา เจริญวิมล หญิง napadtira jaranvimon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต ขอสกุล ชาย banded kusakun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา ชาย Oasarad runso n kayudnaya ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สำเรียง บัวนาค หญิง saomrag bunak ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ เอกลาภ ชาย ratit Oakrab ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวดี ธาตุดี หญิง nadtavadee taddee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผกากรอง เอี่ยมปั้น หญิง pakakok Oempan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธามาศ ทวีศรี หญิง sutamad navesee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาวิตรี ถีระแก้ว หญิง savitee tirikav ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยสุณี ม่วงพันธ์ หญิง soisunee moungphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกร ไร่คลองครุ หญิง kanokkorn raiklongkru ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล มีมุข หญิง Narumon Meemook ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล ชาย Wanit Uanomjitkul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชญาภา พินิจการ หญิง Chayapa Phinitkarn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานพ บาเปีย ชาย MANOP BAPEAR พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ประดิษฐ์ เปียบุญมี ชาย Pradit piaboonmee พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รวีวรรณ จันทร์จริยากุล หญิง RAWEEWAN CHANCHARIYAKU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทยา ดลโสภณ หญิง NANTAYA DOLSOPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัฒนา ถอยวิลัย หญิง WATTANA TOYWILAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร จำปาเงิน หญิง BUNGON JUMPANGERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รังสันติ์ บุญเทียน ชาย RANGSAN BOONTAIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เทวัญ ศรีพัชรมงคล ชาย THEWON SRIPUCHARAMONKON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรวดี บุญเชื้อ หญิง PATTHAWADEE BOONCHUA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า ชาย WANLOP SRIDANGPEANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญปลูก เขียนดี หญิง BOONPLUK KHIANDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ บาเปีย หญิง Sansanee Bapear ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปวีร์ วิริยวุฒิวงศ์ หญิง SUPAVEE WIRIYAWUTTIWONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กันนิกา อนุช หญิง KANNIKA ANUCH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธันยสร ศรีธัญญา หญิง THANYASORN SRITHANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คำศรี สร้อยสุวรรณ หญิง KAMSRI SOISUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์ หญิง CHANIDA LIMRATCHADAWO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สำเนียง อรุณรุ่ง หญิง SUMNEING AROONRUNG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์ หญิง PENPRAPA NANTHANASIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา อิ่มทรัพย์ ชาย Yutana Eamsub ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สวลี มะยุรา หญิง Sawalee Mayura ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาภรณ์ บุญอนันต์ หญิง Arphaporn Bunanan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถนอมศักดิ์ พงษ์ช้างอยู่ ชาย Thanomsak Pongchangyoo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญ์ธีมา ทรัพย์อินทร์ หญิง Thanteema Sabin เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก หญิง Chatmaporn Chaobuaimak เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมบูรณ์ เมืองแก้ว หญิง Sombun Mueankaeo แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เนตรนภิส สุขปลั่ง หญิง Netnapis Sukplung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา สุวรรณเวช หญิง Panida Suwannawesh ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน หญิง Natthawut Thapnun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารุณี เม็ดฝ้าย หญิง Darunee Medfai อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสิตา มีทองคำ หญิง Vasitra Metongkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำฝน ดวงใจดี หญิง Namfon Duangjaidee แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญชนก พึ่งเจริญ หญิง Kuanchanok Pungcharean แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ฉันทนา โมวพรหมานุช หญิง Chantana Moupromanuch แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว น้อย ทิมใจทัตร์ หญิง Noit Timchaitat แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ณรัตนันท์ ปุชิตะ หญิง Naranun Puchita แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ธนารัตน์ คงแจ่ม หญิง thanarat khongchaem ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย samang pumkutap ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย จำรัส แสงสุวรรณ ชาย jumrut saensuwan ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย Samai Phoomkhuntod ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พิจิตรา พวงมาลัย หญิง Phichittra Phuangmalai ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ปรีชา ชาวกงจักร ชาย prechar chawkangjank ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง กัญญาภัทร คำวิภาค หญิง PHENKHAE Kamwipark ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิศาชล ประทีปทอง หญิง NISACHON PRATEEPTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนกกมล เนียมวรรณ์ หญิง CHANOKKAMON NIAMWON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงษ์ศิริ ชินสุวรรณ หญิง wongsiri chinsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนัทพล คุณาวิศรุต ชาย Thanutpon Kunavisrut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัศนารินทร์ นกสกุล หญิง tatsansren roksakur ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นริญ พิสิฐรัชต์ หญิง Natnarin Pichirat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัทชลิดา พุ่มก๋ง หญิง Natcalida Pumkung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.39
ภาษาอังกฤษ 44.48
คณิตศาสตร์ 36.80
วิทยาศาสตร์ 35.68
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 68.99
ภาษาอังกฤษ 41.98
คณิตศาสตร์ 38.93
วิทยาศาสตร์ 34.37

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.55
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.61
ภาษาอังกฤษ 35.81
คณิตศาสตร์ 38.09
วิทยาศาสตร์ 33.09

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด