ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630462

รหัส Obec 6 หลัก

52

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72012008

รหัส SMIS 8 หลัก

997

จำนวนนักเรียน

1072630462

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 105 83 188 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 91 211 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 130 95 225 6
รวมทั้งหมด 355 269 624 18
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 55 79 134 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 53 61 114 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 50 75 125 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 158 215 373 11

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 513 484 997 29

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รังษี วิบูลย์อรรถกร ชาย RANGSEE WIBOONATHAKORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนทรี มณีรัตน์ หญิง Mrs.Soontharee Maneerat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมถวิล กลิ่นกุหลาบ หญิง MissSomthawin Klinkularb ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์ หญิง MissChanpen Limpiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพศรี วิบูลย์อรรถกร หญิง Mrs.Paisri Viboonatakon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชล พรหมศรี ชาย Mr.Chell Phomsri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รวงทอง นาควงษ์ หญิง Mrs.Ruangthong Narkwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรพรรณ เอมสมบุญ หญิง Mrs.Pornpan Aimsomboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอื้อน ชูวงษ์ ชาย Mr.Euen Choowong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัสวี บุญโสภาค หญิง Mrs.Patsawee Boonsopark ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ เกตุมณี หญิง Mrs.Wipawan Ketmanee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริรัตน์ กระจาดทอง หญิง MissSirirat Grajadthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวารี จีนหมิ่น หญิง MissSuwaree Cheenmin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณพิชญ์ชา ม่วงงาม หญิง MissKunpichcha Moungngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชยพล กุมารสิทธิ์ ชาย Mr.Chayapol Kumansit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะรัตน์ หลั่นเจริญ หญิง MissPiyarat Luanjarean ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชำนาญ แก้วกำเนิด ชาย CHAMNAN KAEWKAMNOED ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นัฐพล เรือนทอง ชาย Mr.Nattapol Ruanthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง ศกุนตลา แหวนทองคำ หญิง MissSakuntala Wanthongkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นุกูล แจ้งสว่าง ชาย Mr.Nukul Jaengsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รชตะ แก้วสวรรค์ หญิง Mr.Rachata Kaewsawan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมฤทัย ชื่นใจฉ่ำ หญิง MissSomluetai Chuenjaichum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำภา กลิ่นพยอม หญิง MissAmpa Klinpayom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารี พิมพ์พา หญิง MissNaree Pimpa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรพงศ์ จันทา ชาย Mr.Sorapong Chanta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ ศรีสุวรรณ ชาย Mr.Suksan Srisuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร หญิง MissLaddawan Junton ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรนุช ปานทอง หญิง MissTheeranuch Panthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิกานต์ กุลดี หญิง MissSasikarn Kundee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนภัทร เทพสถิตย์ ชาย Mr.Thanaphat Thepsathip ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ร่มพิมาย หญิง MissKannina Romphimail ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ นิ่มนุช หญิง MissThidarat Nimnuch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัลยรัตน์ จิรธนาโรจน์ หญิง MissKanyarat Jiratanaroge ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย ปราบเสร็จ ชาย Mr.Aekkachai Prabsred ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร ม่วงประสิทธิ์ หญิง MissNichakorn Muangprasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤติกา รัตนโพธิ์ หญิง MissKittika Rattanapho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอนก ทีเหล็ก ชาย Mr.Anake Teelek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐปคัลภ์ ชาติกูล ชาย Mr.Nutpakun Chatgool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติศักดิ์ ลือบรรเลง ชาย Mr.Kittisuk Luabunleng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรี แก้วแกมทอง หญิง MissPhatcharee Kaeokaemtong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์ หญิง MissAmornrat Siripornsawan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสรา บุสดี หญิง MissKetsara Budsadee Budsadee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์พิชชา ชูวงษ์ หญิง MissKanpitcha Choowong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกอร กล้าหาญ หญิง MissKanokon Klahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิ ฟักเงิน ชาย Mr.Suthi Fugngern นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุนทร สามสี ชาย Mr.Sunthorn Samsri เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม มะกรูดอินทร์ ชาย Mr.Nikom Magroodin นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อัจราพร เกิดในแก้ว หญิง Mrs.Autcharaporn Keadnaikaew ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถาพร กล้าหาญ ชาย Mr.Sathaporn Klahan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนทร มูลธรรม ชาย Mr.Sunthorn Multham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัย ตันติวิชญ์โกศล หญิง MissWalai Tantiwitkoson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย รามิล เรืองวิเศษ ชาย Mr.Ramil Ruangwised ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.40
ภาษาอังกฤษ 29.63
คณิตศาสตร์ 22.48
วิทยาศาสตร์ 25.87
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.69
ภาษาอังกฤษ 28.09
คณิตศาสตร์ 21.97
วิทยาศาสตร์ 27.75

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.94
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.42
ภาษาอังกฤษ 21.82
คณิตศาสตร์ 17.05
วิทยาศาสตร์ 25.58

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ศรีประจันต์(เมธีประมุข)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ศรีประจันต์(เมธีประมุข)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด