ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630449

รหัส Obec 6 หลัก

45

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72012010

รหัส SMIS 8 หลัก

822

จำนวนนักเรียน

1072630449

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 89 69 158 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 82 81 163 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 84 73 157 4
รวมทั้งหมด 255 223 478 13
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 51 68 119 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 52 77 129 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 39 57 96 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 142 202 344 9

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 397 425 822 22

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสวนแตงวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง อุบลรัตน์ กรุดมณี หญิง UBONRAT KRUTMANEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ นิลศร ชาย SAWAT NILSORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นาริษา รอดมาลี หญิง NARISA LODMALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธัญญ์ธิชา ทองเสน หญิง SAYUMPHON THONGSEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภาวิตา อ่อนอินทร์ หญิง PAVITA ON-IN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์พร จึงสง่าสม หญิง SUREEPORN JUNGSANGASOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชลดา เกตุมณี หญิง CHONLADA KETMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ชาติทอง ชาย SOMSAK CHARTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา สุวรรณศร หญิง KANISTHA SUWANSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นาตนภา เอื้อทยา หญิง Natnapha Ueathaya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพมณฑา ทนุการ หญิง TIPMONTA TANUKARN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิธร ธรรมนู หญิง SASITON THUMMANU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร กล่ำจีน หญิง SUPAPORN KLAMJEEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลดาวัลย์ มาลาวงษ์ หญิง LADAWAN KEAWWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญหทัย พิกุลทอง หญิง KWANHATAI PIKULTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว วาสนา ทองดี หญิง WASANA THONGDE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉัตรชนก นิลจินดา หญิง CHATCHANOK NINJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิตยา สุขสำราญ หญิง NITTAYA SOOKSRMRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อินทิรา หนูเทศ หญิง Intira Nuthas ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ หญิง PRAPAIPAT PATIPATSIMLAPAKIJ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ใจมั่น ชาย SOMCHAI JAIMUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์ หญิง KLINPAKON INSEEVONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรัตน์ ด้วงละไม้ ชาย WIRAT DOUANGLAMAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกษราพร บุญญาอรุณเนตร หญิง Gessaraporn Boonya-arunnate ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปริยวิศว์ วิลานันท์ ชาย pariyavit vilanun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง Phensiri Thaila ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย sorot malaiwong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วศิน ภูฆัง ชาย Wasin Phookung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วศินี แสงบุญเรือง หญิง WASINEE SANGBOONRUANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญชริญา ลิ้มทอง หญิง KANCHARIYA LIMTHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิติพัทธ์ สวนทอง ชาย Chitipat Suanthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ บาเหร็ม หญิง Aorrawan Barem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพร อิ้ดแสง ชาย sittiporn it sang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชนันทน์ แผนสมบูรณ์ หญิง ์Nichanan Phansomboom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุดมรัตน์ จันทร์เสวก หญิง ๊Udomrat Jansawek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิมา สังข์ศิริ หญิง sutima sangsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุุนิสา ธีรนนทเศรษฐ์ หญิง sunisa teeranonthaset ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงยศ สะราคำ ชาย SONGYOT SARAKHAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ โตทอง หญิง Areerat Totong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธรรม์ภัสร รักดี หญิง Thampatsorn Rukdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา พุทธิมาโน หญิง ์Natcha Putthimano ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พยอม สระพรหม ชาย Payom Saphrom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย หัสธชัย ภุชคนิตย์ ชาย Hastachai Phuchakhanit นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ดวงฤทัย หลิน หญิง Duangriethai Lin นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ศุภานัน นามใจ หญิง Supanan Nanjai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.05
ภาษาอังกฤษ 31.14
คณิตศาสตร์ 24.73
วิทยาศาสตร์ 32.78
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.57
ภาษาอังกฤษ 27.70
คณิตศาสตร์ 20.30
วิทยาศาสตร์ 28.13

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.40
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.47
ภาษาอังกฤษ 23.00
คณิตศาสตร์ 18.10
วิทยาศาสตร์ 23.79

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สวนแตงวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สวนแตงวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด