ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630461

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72012011

รหัส SMIS 8 หลัก

222

จำนวนนักเรียน

1072630461

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 20 42 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 38 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 23 44 2
รวมทั้งหมด 62 62 124 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 17 46 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 15 29 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 10 23 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 56 42 98 6

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 118 104 222 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สถาน จงสมจิตต์ ชาย SATHAN CHONGSOMCHIT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำพึง วารีรัตน์ หญิง LUMPEUNG VAREERAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพย์วรรณ น้อยอุทัย หญิง TIPPAWAN ์NOIYAUTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรีย์พร ศรีประยงค์ หญิง SUREPORN SRIPRAYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทนา สมิงไพร หญิง NANTANA SMINGPRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชื่นฤทัย นิยมทอง หญิง CHENRUETHAI NIYOMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จันทนา ขุนพินิจ หญิง CHANTHANA KHUNPINIJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ ชาย PAIROJ WIPATKRUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา วิพัฒน์ครุฑ หญิง WANNAPA WIPATKRUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร อินทร์สุริวงค์ หญิง SOMPORN INSURIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สหพัฒน เพ็งเรือง ชาย SURAT PENGRUENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ หญิง NATTAPAT CHAYAUGKOONATSAWACHOT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายสุณีย์ หงษ์โต หญิง SAISUNEE HONGTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปริญช์ สมาลาวงษ์ ชาย PRIN SAMALAVONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา มิ่งโมรา หญิง KANJANA MINGMORA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย สวัสดี ชาย WUTTICHAI SAWADDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.05
ภาษาอังกฤษ 26.76
คณิตศาสตร์ 19.68
วิทยาศาสตร์ 27.53

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.79
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.21
ภาษาอังกฤษ 21.34
คณิตศาสตร์ 16.43
วิทยาศาสตร์ 24.14

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด