ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630469

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022001

รหัส SMIS 8 หลัก

269

จำนวนนักเรียน

1072630469

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 29 51 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 19 48 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 34 58 2
รวมทั้งหมด 75 82 157 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 22 38 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 19 38 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 18 36 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 53 59 112 6

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 128 141 269 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ศิริพร ปั้นหยัด หญิง siriporn panyad เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบเอก สุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร ชาย SURASIT CHAMNAN-AKSORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรัช มยุรางกูร ชาย Suraj Mayurangura ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุวพล เกตุแก้ว ชาย Yuwapon KetKaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤชกร ศรเพียงออ ชาย Kritchagon SonPeangor ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พวงบุปผา เสาวรส หญิง Phuangbuppha Saowaros ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อำพร สิรวิกัย หญิง Amporn Siriwikai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยภัทร เพ็งเล็ง ชาย Chaipat Pengleng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรดาว ล้ำสุขดี หญิง Netdow Lamsukdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธดา รุ่งโรจน์ หญิง Sutthada Rungroj ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กุลภัทร์ กรินรักษ์ ชาย Kullapat Karinrak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรา ตรึกตรอง หญิง Mayura Thunkthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณ มาสมาน ชาย Suwan Masaman ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กติมา คำนุชนารถ หญิง katima kumnuchanart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนโชติ ต่ายนิล ชาย TANACHOT TAINIL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.87
ภาษาอังกฤษ 25.87
คณิตศาสตร์ 21.49
วิทยาศาสตร์ 25.56
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.70
ภาษาอังกฤษ 28.98
คณิตศาสตร์ 19.81
วิทยาศาสตร์ 25.55

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 32.28
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.25
ภาษาอังกฤษ 22.73
คณิตศาสตร์ 18.83
วิทยาศาสตร์ 24.61

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ่อสุพรรณวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ่อสุพรรณวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด