ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630467

รหัส Obec 6 หลัก

42

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022002

รหัส SMIS 8 หลัก

759

จำนวนนักเรียน

1072630467

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 85 78 163 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 73 75 148 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 57 70 127 4
รวมทั้งหมด 215 223 438 12
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 52 63 115 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 41 56 97 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 59 50 109 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 152 169 321 9

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 367 392 759 21

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วันชัย สวัสดิ์ทิพย์ ชาย Wanchai Sawattip รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวัน ฉิมวัย หญิง ์Nuntawan Chimwai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปภาณ โอนอ่อนปภากุล ชาย PAPAN AONONPAPAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิราภรณ์ ซิรุคก้า หญิง JIRAPORN Sirucka ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปราณี บูรณโพธิ์ทอง หญิง PRANEE BOORANAPHOTHO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิษา ขวัญเสน่ห์ หญิง WANWISA KWANSANE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุมาพร การภักดี หญิง UMAPORN Kanpakdee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นาริสา เรืองสุรีย์ หญิง NARISA RUANGSURI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศศิวิมล พลเสริม หญิง SASIWIMON PHONSERM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เปรมจิต ดอกชะเอม หญิง PRAMJIT DOKCHA-EM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรษา ชิดปราง หญิง ORRASA CHITPRANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤษณา เนตรสว่าง หญิง KRITSANA NEDSAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เนาวรัตน์ สนธิเณร หญิง NAWWARAT SONTHINAIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พีระ เทศทอง ชาย PEERA TESTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประคอง เทศทอง หญิง PRAKONG TESTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มยุรี สุดแก้ว หญิง MAYUREE SUDKEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ กฤษณชาญดี ชาย SUCHAT KRITSANACHAND ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชาติรส เลิศรัตนปัญโญ หญิง CHATIROS LOETRATTANAPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี ภูฆัง หญิง SUPHAWADEE PHOOKHANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ ศรีวรรณคำ หญิง NOWARAT SRIWANKHAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งรัตน์ ภมรพล หญิง RUNGRAT PHAMORNPHOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา คล้ายจินดา หญิง KANJANA KLAYJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์ หญิง ARUNSIRI AITSUWANNASIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณ์นุช โพธิ์ประสิทธิ์ หญิง PAWEENUT PHOPASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นภครินทร์ น้อยอุทัย ชาย NAPAKARIN NOIUTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุทาทิพ นิ่มนวล หญิง SUTHATHIP NIMNUAL ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วัชรินทร์ บุญมี ชาย WACHARIN BOONMEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปราณี เที่ยงอินทร์ หญิง PRANEE TENGIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พูนพิศมัย คงจิ๋ว หญิง POONPITSMAI KONGJIW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาวิตรี ทองประดิษฐ์ หญิง Savitri Thongtummachat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธนกร ใยบุญสวัสดิ์ ชาย ธนกร ใยบุญสวัสดิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐวุฒิ อัมวัฒน์ ชาย ืNatthawut Ammawat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ สุวรรณทับ หญิง SIRIWAN SUWANNATAB ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิพย์ แสงเกตุ หญิง RUNGTHIP SAENGKET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หทัย ศรีสิงห์ หญิง HATHAI SRISING ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภนิดา โพธิ์ศรีแก้ว หญิง Suphanida Phosrikaeo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภามาศ บัวกองโค หญิง Supamas Buakongko ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คชาทัช โชคสุขนิรันดร ชาย Kachatuch Choksuknirundon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัทร ดอนพรไพร หญิง Supus Donponpri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จันทิมา มณีวงษ์ หญิง Jantima Maneewong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัส ผลิศักดิ์ หญิง Napas Phisak เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงศักดิ์ กังวานทวีทรัพย์ ชาย Songsak Kungwantawisup ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.77
ภาษาอังกฤษ 32.70
คณิตศาสตร์ 24.37
วิทยาศาสตร์ 27.65
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.37
ภาษาอังกฤษ 31.05
คณิตศาสตร์ 24.84
วิทยาศาสตร์ 29.48

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.98
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.71
ภาษาอังกฤษ 23.76
คณิตศาสตร์ 20.03
วิทยาศาสตร์ 26.66

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สองพี่น้องวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สองพี่น้องวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด