ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2564

ปีการศึกษา

630476

รหัส Obec 6 หลัก

59

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022003

รหัส SMIS 8 หลัก

1,055

จำนวนนักเรียน

1072630476

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 77 177 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 85 72 157 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 121 91 212 6
รวมทั้งหมด 306 240 546 16
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 69 151 220 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 65 92 157 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 44 88 132 4
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 178 331 509 14

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 484 571 1,055 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ฉลอง สวยค้าข้าว ชาย Chalong Suykhakaow ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัช กรุดมณี ชาย TAWAT GRUDMANEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง ลัดดา ดอกประดู่ หญิง LADDA DOKPRADOO รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิริยาภรณ์ มหาเมฆ หญิง WIRIYAPORN MAHAMEK รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ยมนา ทองใบ หญิง Yomna Tongbai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นารีย์ ทับทิมทอง หญิง Naree Thumthimthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกชา หงษ์เวียงจันทร์ ชาย Kachar Hongweangjun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประคอง อดทนดี ชาย PRAKONG ODTONDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นารินทร์ แจ่มจิตต์ ชาย NARIN JAMJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พาวิณีย์ ปิยะพันธ์ หญิง PAWINEE PIYAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประกิจ เข็มเพ็ชร์ ชาย PRAKID KHEMPET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยาภัทร์ รัตนศิรินิธิเมธ หญิง Thunyaphat Rattanikaninith Method ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนา ทับทองดี หญิง TASANA THUPTHONGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปรัสรา เนียมแก้ว หญิง PASSARA NIAMKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อโนทัย กลิ่นพยอม หญิง ANOTHAI KLINPAYOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มณเฑียร ศรีสุข ชาย MONTHAN SRISUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุเมธกุล คล้ายสินธุ์ ชาย SUMETHKUL KHLAISIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนพงษ์ คล้ายทอง ชาย THANAPONG KLAYTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะมาศ แผนสมบูรณ์ หญิง Piyamas Pansomboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ หญิง Janpen Kaewhomkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา คำเทศ หญิง Kanchana kumtes ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อานนท์ พุ่มมาลา ชาย Anon Phummala ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัชชา ปทุมสูตร หญิง Touchcha Phathummasut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประกายดาว ชุมภูบาง หญิง Prakaidao Chumpubang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยพัชญ์ วิจิตรวรารัตน์ ชาย Chaiyaphat Wichitwararart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เชตวัน ศริแพทย์ หญิง Chet wạn Medical doctor ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรีรติกานต์ ขุ่มด้วง หญิง Kriratikan Supanpuwong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐนพร จันทร์มั่น หญิง Tanaporn Chanman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุพรรณศรี พันธุ์แตง หญิง Supannasri Pantaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา สินสุขภัณฑ์ หญิง Wanna Sinsukaphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สุดา พรศีลศรีอุทัย หญิง Thipsuda Pornsensriuthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา รัตนจำนอง หญิง Janya Rattanachamong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรวิภา ดาวดี หญิง Kornwipa Daodee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพา รุ่งเร่ หญิง Porntipha Rungre ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพิชญ์ ตั้งกองทรัพย์ หญิง Siripich Tangkongsap ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รุ้งตะวัน วรนุช หญิง Rungtawan Woranush ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตลดา รักน้อย หญิง Chatlada Raknoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี เติมใจ หญิง Supawadee Termjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาทร พุทธิมัย ชาย Athorn Putthimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทวีพร แก้วบัวดี หญิง Thaweeporn Kaewbuadee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ ชาญกล้า หญิง Wirawan Chankla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิสา เกตุเห่ง หญิง ็Sutthisa Ketheng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาณ์นินท์ แสนโดด ชาย Chayanin Sandod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สไบทิพย์ จันทร์พัชรินทร์ หญิง Sabaithip Chanphatcharin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปริญญารัตน์ โพธิกุล หญิง Pharinrat Phonikul ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เรวัต จิตเที่ยง ชาย Rawat Tattann ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาณัติ เนืองนุ้ย ชาย Arnut Nostalgic ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุเทน จำนงค์บุญ ชาย Utenth Jamnongbun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชาลิสา ผิวคราม หญิง Chalisa Phiwkraw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ไชยชาญยุทธ์ หญิง ๋Jutamas Chaichanyut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารีนาฎ เย็นสบาย หญิง Nareenat Yensabai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางค์รักษ์ อมรวดีกุล หญิง Prangrak Amonwadeekul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวินี วงษ์กรณ์ หญิง Savinee Wongkorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร จันทร์เรือง หญิง Suphaphon Chanrueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มรกต สุวัชรกุล หญิง Morakot Chotitham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี ปานอินทร์ หญิง Suthasinee Panin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ อยู่สุข หญิง Siriruk Yoosuk ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สกล อาจคงหาญ ชาย Sakol Arjkonghan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลชนก ทับทิมศรี หญิง Kamonchanok Tubtimsee อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.98
ภาษาอังกฤษ 29.64
คณิตศาสตร์ 20.19
วิทยาศาสตร์ 26.50
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.31
ภาษาอังกฤษ 27.82
คณิตศาสตร์ 20.73
วิทยาศาสตร์ 26.55

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.57
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.68
ภาษาอังกฤษ 22.52
คณิตศาสตร์ 16.24
วิทยาศาสตร์ 23.63

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อู่ทองศึกษาลัย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อู่ทองศึกษาลัย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด