ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630477

รหัส Obec 6 หลัก

32

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022004

รหัส SMIS 8 หลัก

508

จำนวนนักเรียน

1072630477

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 46 51 97 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 53 53 106 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 57 94 3
รวมทั้งหมด 136 161 297 9
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 47 39 86 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 27 30 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 29 39 68 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 103 108 211 7

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 239 269 508 16

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง พรลักษณ์ สุพงศ์ หญิง ่PORNLAK SUPONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐนนท์ ภูธรานนท์ ชาย NUTTANON PHOOTARANON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัชนก ศรีทองสุข หญิง RATCHANOK SRITHONGSUK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว หทัยณัฐ แก้วบัวดี หญิง HATHAINAT KEAWBUADEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุนันท์ พูนพานิชอุปถัมป์ หญิง SUNAN POONPANITUPTHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทองชุบ พันธุ์อยู่ หญิง TONGCHOOP PHANYU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนตรี อนุสาร ชาย MONTRI ANUSARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ คงคาใส หญิง RABEAB KHONGKHARSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุชิต กลิ่นกำเนิด ชาย ANUCHIT KLINKUMNERD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย แสง ชัยสอง ชาย SANG CHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์ ชาย NARUNAT VISITARNUPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณภัทร จงใจรัก หญิง NAPAT JONGJAIRAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัตชัย ช้างเขียว ชาย Chatchai Changkheaw ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อาธิติยา งอกสิน หญิง Arthitiya Ngoksin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิพร ธรรมเนียม หญิง SUTTIPORN THUMNEAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กมลทิพย์ ใจสัจจะ หญิง KAMONTHIP JAISADJA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา พิมพ์โตนด หญิง Sunisa Pimtanot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สาวิตรี จันทร์นาลาว หญิง Savitree Jannalaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจา ศุภมานพ หญิง RUJA SUPAMANOP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร สุวรรณศรี หญิง SIRIPORN SUWANASRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาติ นิ่มเจริญ หญิง PARICHAT NIMJAROEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แววดาว แผนสมบูรณ์ หญิง WIEADAO PHANSOMBOON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกรัตน์ ศรีสุราษฎร์ หญิง Kanokrat Srisurat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล สุขปรุง ชาย ฺNuttapon Sukprung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัทร ช่วยศรี หญิง Napat Chuaysri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลลักษณ์ เพ็ชรเสน หญิง Kamonlak Petsen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชกุล ใจเบิกบาน หญิง ์Nichagul Jaiberkbarn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ใจรัก พจน์ศิลปชัย หญิง Jairuk Potsinlapachai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิดา ศรีเสน หญิง LALIDA SRISEN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา จันทร์ประสพพร หญิง RUNGNAPA CHANPRASOPPORN อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ต้นตระการ สุขสม ชาย Tontrakarn Sooksom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมย์ริน พานทองวัฒนกุล หญิง Mayrin panthongwathanakool ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.83
ภาษาอังกฤษ 26.44
คณิตศาสตร์ 21.38
วิทยาศาสตร์ 28.78
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.39
ภาษาอังกฤษ 28.51
คณิตศาสตร์ 22.45
วิทยาศาสตร์ 27.14

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.65
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.12
ภาษาอังกฤษ 22.41
คณิตศาสตร์ 18.90
วิทยาศาสตร์ 25.11

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สระยายโสมวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สระยายโสมวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด