ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630478

รหัส Obec 6 หลัก

38

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022005

รหัส SMIS 8 หลัก

746

จำนวนนักเรียน

1072630478

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 57 74 131 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 73 66 139 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 67 64 131 4
รวมทั้งหมด 197 204 401 12
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 38 71 109 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 43 73 116 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 47 73 120 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 128 217 345 9

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 325 421 746 21

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนดอนคาวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย คมสัน ธรรมนู ชาย Khomsan Thummanoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทรดา กองแก้ว หญิง Pattarada Kongkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วินัย ลิมป์รัชดาวงศ์ ชาย WINAI Limrutchadawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ขวัญใจ พิมพ์พงษ์ ชาย KWANJAI PIMPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ สุภาพวรรณ์ หญิง AREE SUPAPWON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ เชื้อหนองปรง ชาย PAIROT CHUENONGPRONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัศมี พิมพ์พงษ์ หญิง RASSAMEE PIMPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรินทร์ ธนูรเวท ชาย SURIN TANURVET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บังอร โชระเวก หญิง BANG-ORN CHORAWEK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คมสัน โชระเวก ชาย KOMSUN CHORAWEK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์ หญิง TATIYAPORN LIMRUTCHADAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปรารถนา เที่ยงธรรม หญิง Prathana Thiangtham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง ชาย BOONSONG THINVONGDANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รัตนะ พวงแก้ว ชาย RATTANA POUNGKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชชา ศรีสุข หญิง PITCHA SRISUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร หญิง JANPEN SUWANNAKORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย มณเฑียร เรียบเรียง ชาย MONTHIAN RIABRIANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภรดา สุนทรภัณฑ์ หญิง SUPHARADA SOONTORNPHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นันทวดี มีเนตรทิพย์ หญิง Nuntawadee Meenetthip ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศุภมิตร เหมือนจันทร์ ชาย Supamit Muanchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นภัสรพี หงษ์ทอง ชาย Napat-rapee Hongtnong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตรงกิจ สุขเหลือ ชาย Trongkit Sukloue ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จรีพร วังคีรี หญิง Jareeporn Wungkeeree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรวดี ปลิวพิมาย หญิง Rewadee Pliwphimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน อาจคงหาญ ชาย Sutin Artkongharn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลศรี​ หอมสุวรรณ​ หญิง Kamolsri Homsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา เหิมใจหาญ หญิง Nittaya Hermjaihan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรสิทธิ์ ตันทอง ชาย Surasit Thuntong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อัญชลี คณนาวุฒิ หญิง Anchalee Kananawut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วรรณิภา เฉิดฉวีวรรณ หญิง Wannipa Cherdchaweewan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดารณี ศรีสุข หญิง Daranee Srisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งวิมล ครคง หญิง Rungwimon Kornkong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อานัตชา ยอดทองดี หญิง ANATCHA YODTHONGDEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ณิชาภา ภูบุญลาภ หญิง Nichapa Poobunlap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐชานนท์ ฐิติภัทราภรณ์ ชาย Natchanon Thitipattraporn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญพร สอนจันสี หญิง Thunyaporn Sonjunsi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์ มิ่งขวัญ หญิง Suree Mingkwan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิวรรณ สุขแล้ว หญิง SUTTIWAN SUKLAEW ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.00
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 23.00
วิทยาศาสตร์ 24.00
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.32
ภาษาอังกฤษ 27.57
คณิตศาสตร์ 21.79
วิทยาศาสตร์ 27.57

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.07
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.16
ภาษาอังกฤษ 24.28
คณิตศาสตร์ 19.93
วิทยาศาสตร์ 24.47

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ดอนคาวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ดอนคาวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด