ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630471

รหัส Obec 6 หลัก

24

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022007

รหัส SMIS 8 หลัก

157

จำนวนนักเรียน

1072630471

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 26 59 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 16 33 2
รวมทั้งหมด 52 43 95 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 15 30 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 22 32 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 37 62 4

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 77 80 157 10

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ หญิง Onjan Nutchaboon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย สุวัฒน์ ศรีดี ชาย Suwat Sridee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิตย์ตญา ข่วงทิพย์ หญิง NITTAYA KHUANGTHIP ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดุสิตา แดงประเสริฐ หญิง DISITA DANGPRASERT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทับทิม จันทร์จู หญิง TABTIM JANJUU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนันต์ แสงสุข ชาย ANAN SANGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิรวัฒน์ สุขัมพรรณ์ หญิง CHIRAWAT SUKHMPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย กังวานทวีทรัพย์ หญิง PISSAMAI KANGWANTHAWEESAB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสภณ สุขัมพรรณ์ ชาย SOPHON SUKHMPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลักขณา ใจแจ้ง หญิง Lakkana Jaijang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธงชัย เจนโกศล ชาย Thongchai Jankosol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เกษสุดา ศรีสิงห์ หญิง Katesuda Srising ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จรุงจิต จำปานิล หญิง Jarungjit Jumpanil ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตหรา คำภาพักตร์ หญิง ่CHINTARA KHAMPHAPHAK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมยศ รัตนไพบูลย์กิจ ชาย Somyot Rattanapaiboonkij ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นันธิดา สุขประเสริฐ หญิง Nuntida Sukorasert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิราภา อุโมงค์ หญิง Nirapa umong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พล ใจซื่อ ชาย Phol Jaisue ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัทรสุดา รักกล่อง หญิง patsuda rakklong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นธี ทองเชื้อ ชาย Natee Thongcher ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุภิญญา สุภาคนิมิต หญิง Supinya Supaknimit ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพิน ใจซื่อ หญิง Yupin Jaisue ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญธิดา ด้วงแก้ว หญิง Khuntida Dongkaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร อินทรเสนี หญิง SASITHON INTARASAENEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 69.58
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 37.33
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.25
ภาษาอังกฤษ 27.90
คณิตศาสตร์ 23.50
วิทยาศาสตร์ 28.16

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.98
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.64
ภาษาอังกฤษ 21.48
คณิตศาสตร์ 16.48
วิทยาศาสตร์ 23.95

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองวัลย์เปรียงวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองวัลย์เปรียงวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด