ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630465

รหัส Obec 6 หลัก

146

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022009

รหัส SMIS 8 หลัก

2,164

จำนวนนักเรียน

1072630465

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 177 194 371 11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 202 202 404 11
มัธยมศึกษาปีที่ 3 216 203 419 11
รวมทั้งหมด 595 599 1,194 33
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 135 174 309 8
มัธยมศึกษาปีที่ 5 116 164 280 7
มัธยมศึกษาปีที่ 6 104 169 273 7
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 405 565 970 25

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 1,000 1,164 2,164 58

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ ชาย AMONTHEP PATTARASUWANN รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญช่วย อ้นสืบสาย ชาย Boonchuay Aonsuebsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ชาย Atiwat Phanrat รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ช่อลดา ประไพ หญิง chuladda prapai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนทะกาล ทองบุราณ ชาย Nontakan Tongburan รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ หญิง Wachiraporn Varatsoovan รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา ด่วนดี หญิง WASSANA DUANDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โกศล จันทรโชติ ชาย GOSOL CHANTHACHOTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ไกรทองสุข หญิง WASANA KRAITHONGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิชารมย์ สุขกลม หญิง PICHAAROM SUKKLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ สีน้ำเงิน ชาย SURASAK SEENAMGERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ ชาย PHUREEWIT PENGSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โฉมศรี อินสว่าง หญิง SHOMSRI INSWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เนาวพร คงสมนึก หญิง NAO-WAPORN KUNGSOMNUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุดา งามอักษร หญิง WICHCHUDA NGAMUGSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กัมปนาท คำจวง ชาย KHAMPANAT KHAMJUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาคร แก้ววิไล หญิง SAKORN KAEWWILAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิลาณี ฉัตรทอง หญิง PTLANEE CHATTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทวัน ก่ำมอญ หญิง NANTAWAN KAMMORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จินตนา ลิ้มธนกิจ หญิง JINTANA LIMTANAKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ละออง องค์วิมลการ หญิง LAONG ONGVIMOLGARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาภรณ์ แสนละเอียด หญิง BENJAMAPORN SAENLA-IED ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์ หญิง SOUWAPACK PUMRACHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รวงทอง ปิ่นเจริญ หญิง RUNGTONG PINAJOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัญธมณีกร ระรอกแก้ว หญิง NANTHAMANEEKO RAROKKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จรูญ ยืนยง ชาย JAROON YUENYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปณิสรา ชูศรีชัย หญิง PANISARA CHUSRICHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัณวดี แก้วทิพย์ หญิง PHANWADEE KEAWTIP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไชยพร แย้มมี ชาย CHAIYAPORN YAMME ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์วรีย์ บุ้นหลี หญิง PHIMWAREE BOONLEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์นภัส อินทร์สกุล หญิง PHIMNAPAT INSAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริพร เถาว์โท หญิง SIRIPORN THAOTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เนตรราตรี ท้าวโสม หญิง NEDRATREE THAOSOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
จอญ. หทัยชนก คำนึงธรรม หญิง HATAICHANOK KUMNUNGTAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาพัชร เกตุแก้ว หญิง KANYAPAT KETKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำดวน ชิดปราง หญิง Lumduan Chidprank ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาศ เห็นประเสริฐ หญิง JUTHAMAS HENPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพร แหลมแก้ว หญิง SUPHAPORN LAMKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปราณี อินทรักษา หญิง PRANEE INTARUKSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นาตยา พิทักษ์วงศ์ หญิง NATTAYA Pitukwong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์ ชาย CHALERMCHAI PITAKWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รจนา ดาวเรือง หญิง ROTCHANA SILA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุสา ทองปรีชา หญิง Usa Thongpreecha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประเมิน โพธิ์หอม ชาย Pramoen Phohom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มัณฑรี เกตุแก้ว หญิง Mantharee Ketkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สราวุธ แช่มช้อย ชาย Sarawut Chaemchoi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อำพิกา บารมี หญิง AMPIKA BARAMEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวรา สุกใส หญิง NATTHAWARA SUKSAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กรริสา จันทร์สุวรรณ หญิง KORNRISA JANSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ลินดา จุฬาวรรณ หญิง LINDA CHULAWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภานุวัฒน์ บ่อพิมาย ชาย PANUWAT BORPHIMAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เสกสรร คำนนท์ ชาย SEKSAN KAMNON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ลิ้มประเสริฐ หญิง JIRAPORN LIMPRASERT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกชัย ลวดคำ ชาย EKACHAI LWODKOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา บำรุงเพ็ชร หญิง Jintana Bumrungpetch ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จุมพล อยู่คง ชาย jumpol yukong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญญาวดี ประดับสุข หญิง Punyawadee Pradubsook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย จักรพันธ์ วิจิตรบรรจง ชาย Jagkaphan Wichitbanchong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จุฑามาศ ศิริมงคล หญิง Juthamas Sirimongkol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ชินวงษ์ หญิง saowalak chinnawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปพัชญา จันทรโชติ หญิง papatchaya chantharachot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาณี ปุ้ยทองดี หญิง supanee puithongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ มาลัย หญิง Waraporn Malai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ ชาย Werayuth Posuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว ชาย Theerasak Compookhiaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลพักตร์ กลิ่นกาหลง หญิง Wilaiphak Klinlalong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์ ชาย kornphong phattanapakornphong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ แก้วกระจ่าง หญิง Waraporn Kaewkrajang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภารตี เพิ่มพูน หญิง Paratee Puampoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรางคณา พรหมชนะ หญิง Warangkana phomchana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ วันดี หญิง Pornthip Wandee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา วงษ์จินดา หญิง Paweena Wongjinda ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราภรณ์ ศรป้อม หญิง wachiraporn sompom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัตตา ทองบ้านโข้ง หญิง Thanatta Thongbankhong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริขวัญ สุพรรณคง หญิง Sirikwan Suphankhong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุเทศ อาชาทองสุข ชาย Uthed Achathongsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นิคม วงษ์สุวรรณ ชาย ืnikhom wongsuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล ชาย Warut Damrongkiatsakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิชัย สุขราชกิจ ชาย sitthichai sukradchakit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ หญิง Kanjanaporn Cherdchoosuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริดา แก้วประหลาด หญิง Parida Kaewpralad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ ศรีทาคง หญิง Patcharin Sreetakong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มณีวรรณ อู๋หนู หญิง Maneewan Ounu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสนันท์ ศรีสังข์งาม หญิง Manatsanan Srisungngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชาริตา พลายละหาร หญิง Charita Phailahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัคภร เอกอมรธนกิจ หญิง Pakkaporn Ekamontanakit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาวดี นามเมืองจันทร์ หญิง Jutawadee Nammuangchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพนธ์ ชิดปราง ชาย Praphon Chidprank ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ หญิง Nantiya Panyatikawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศริยา วงษ์จันทร์ หญิง Sariya Wongjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ วุฒิ หญิง Benjawan Wootthi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำภา แก้วจันทร์ หญิง Ampa Kaewjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรษา กาญจนลักษณ์ หญิง Wansa Kanchanaluck ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราพรรณ ชูประสิทธิ์ หญิง Siraphan Chooprasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา อันทะระ หญิง Sukanya Ountara ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พชรมนต์ คงเกื้อ หญิง Patcharamon Kongkuea ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปิยธิดา สร้อยระย้า หญิง Piyathida Sroyraya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรวัฒน์ โสภาพันธุ์ ชาย Jirawat Sopapan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูวนัย อ่อนสอาด ชาย Bhuvanai Onsaard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาพร เต่าให้ หญิง PATTHAMAPHRON TAOHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมปาณี ทับทิมศรี หญิง PATTAMAPANEE TUBTIMSRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยพรรณ บุญมี หญิง Wilaiphan Boonme ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุสรา โพธิ์ทองคำ หญิง Anusara Photongkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรารัตน์ เอี่ยมเขียว หญิง Jirarat aeamkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภิสรา ผ่านกระแส หญิง Supisara Pankrasae ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ สุดโต ชาย ์natthawut sutto ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัศนัย กองมา ชาย Thassanai Kongma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา ดวงเกตุ หญิง Aunkkana Duangket ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพัชร์ ทองรอด ชาย Natthaphat Tongrod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตา คงศิริ หญิง Chalita Kongsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษจมาภรณ์ น้ำสุทอง หญิง Gadjamaporn Numsuthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตรลัดดา กุศลเสถียร หญิง Jitladda Kusonsathain ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา สุวรรณเนตร์ หญิง sunisa suwannet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสรา เพ็งใย หญิง Pussara Pengyai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จุฑามาศ เอี่ยมเกตุ หญิง Juthamas Eamket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นคร คำพล ชาย Nakorn Kumpol ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญส่ง จำปาสัก ชาย Boonsong Jumpasak ช่างสี ระดับ 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ใส ช่อพะยอม ชาย Sai Choprayom ช่างปูน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว เนตรชนก ศรีชมภู หญิง netchanok srichomphu ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โยธิน เวชวิฐาน ชาย Yotin Waswethan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรเจิด พุ่มพันธ์สน ชาย Banjerd Pumpansow ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิชัย แพน้อย ชาย Sitthichai Panoi ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พัฒพงศ์ สวัสดี ชาย Patpong Sawaddee จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ชัญญา โพธิ์พันธุ์ หญิง Chanya Phophan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวี สีสุกใส ชาย Thawee Seesooksai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อำภวัน พันธุ์มาตร์ หญิง Amphawan Phanmat แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เวนิช ทรัพย์ธรณี ชาย Wenich Sapthoranee พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย เจรจา บุญศรี ชาย Cheracha Bunsri ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง แสงเทียน สว่างอารมณ์ หญิง Saengthian Sawangarrom แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย กฤตพจน์ พลเสน ชาย Kittapot Polsan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว แสงดาว ประโคนชัย หญิง Saengdow Pakonchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาภรณ์ จงรอบคอบ หญิง Yuphaphon Jongrobkob ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญจรัตน์ ปั้นทองคำ หญิง Panjarat Pantongkum เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรทัย โฉมสุข หญิง Orathai Chomsook พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จำเนียร สีสุกใส หญิง Chamnian Sisuksai แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จอห์น จิ๊กก์เนอร์ ดี. จากุท ชาย John Jiggner Dajao Jaguit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยงยุทธ จิตรใจตรง ชาย Yongyut Jitjaitong พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ประจวบ จิรารัตน์ หญิง prajob jirarat แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อาร์นีย์ คาเยา อะเวนทูล่า ชาย Arnie Cayao Aventura ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีระยุทธ์ บุญมีประเสริฐ ชาย Phirayut Boonmeprasert ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชนารถ มูลทองเนียม หญิง Nutchanat Moonthongniam แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐกานต์ อุ่นยศ หญิง Nuttakan Un-yot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิกานต์ ประทุมสูตร หญิง sasikan pratumsoot เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวันรัตน์ อยู่รวม หญิง pawanrat oiuruam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ธนา ทองแม่น ชาย sakthana tongman ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญเรือน รุ่งราษี หญิง Kwanruen Rungrasee แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.01
ภาษาอังกฤษ 34.55
คณิตศาสตร์ 22.87
วิทยาศาสตร์ 31.35
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.31
ภาษาอังกฤษ 30.11
คณิตศาสตร์ 24.07
วิทยาศาสตร์ 28.94

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.45
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.70
ภาษาอังกฤษ 24.55
คณิตศาสตร์ 20.54
วิทยาศาสตร์ 26.62

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด