ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630475

รหัส Obec 6 หลัก

151

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022010

รหัส SMIS 8 หลัก

2,928

จำนวนนักเรียน

1072630475

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 215 295 510 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 243 288 531 13
มัธยมศึกษาปีที่ 3 230 285 515 13
รวมทั้งหมด 688 868 1,556 39
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 98 226 324 8
มัธยมศึกษาปีที่ 5 84 246 330 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6 113 224 337 8
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 490 882 1,372 33

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 1,178 1,750 2,928 72

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอู่ทอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พนิดา งามยิ่ง หญิง Panida Ngamying ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูวนัย ปทุมสูติ ชาย Puvanai Pathummasut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิวาห์ อมรมงคลศิลป์ หญิง Wiwa Saengpunya ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิวรรณ คุ้มฉายา หญิง SASIWAN KOOMCHAYA รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญนภา อุณหกานต์ หญิง KWANNAPHA UNHAKANT รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนกร ขุนจันทร์ดี ชาย Thanakorn KhunJandee รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิกุล ้เฉิดฉวีวรรณ หญิง Phikul Chardchaweewan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม หญิง Patha Supsongsurm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รอยพิมพ์ มานะวิน หญิง ROIPIM MANAWIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศราวุฒิ โมกกงจักร ชาย SARAWUT MOKEKONGJUK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ ชาวโพธิ์สระ ชาย Sompong Chaowphosa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คนึงนิต สาฆะ หญิง Khanuangnit Saka ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุดารัตน์ คล้ายสินธุ์ หญิง SUDARUT KHLAYSIN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จันจิรา เหมลี หญิง CHANJIRA HEMLEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกศสุดา ชูวงค์วาลย์ หญิง KETSUDA CHUWONGWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รักชนก คูห์เทวารัณ หญิง RUKCHANOK KUTAVARUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัฒษา สารสาริน หญิง SUPATSA SARASARIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณศรี ปาณิวรรณ หญิง AROONSRI PANIWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัญชเกศ บุญศรี หญิง ANCHAKET BOONSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิศมัย สังใจสม หญิง PITSAMAI SUNGJAISOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี แผนสมบูรณ์ หญิง SUMALEE PHAENSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิกุล พลายพิชิต หญิง PIKUL PLAYPICHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงษ์ระพี ศรีคำทา ชาย PONGRAPE SRIKAMTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกศินี กีรติดำเกิงสกุล หญิง KASINEE KURATIDUMKERN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นลินี ย้อนเพชร หญิง NALINEE YONPETH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จรีพร สาหร่ายทิพย์ หญิง CHAREEPORN SARAITIP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สงบ พลายพิชิต ชาย SANGOB PLYPICHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพชร์ลัดดา ขันทองดี หญิง PETLADDA KHANTHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวิมล ทองคำ หญิง SUWIMON THONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยา อุ่นศิริ หญิง KUNLAYA AUNSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แก้วตา ไชยภักดี หญิง KAEWTA CHAIPHAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วัลลภา สถาปนพิทักษ์กิจ หญิง WANLAPA SATAPANAPITUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุธาพร โมกข์บุรุษ หญิง SUTHAPORN MOKBURUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อภินันท์ ทวีเดช หญิง APINUN TAVEEDACH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เมทินี ชัยมา หญิง MATINEE CHAIMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธวัลรัตน์ ศรีธรรมรัชต์ หญิง TAWANRAT SRITAMMARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยั่งยืน ทองกะไลย หญิง YANGYUNE THONGKALAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย พลไกร ชาย WANCHAI POLKRAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ออเพชร ชาย SOMSAK AUPETCHR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิวารัตน์ มาแสง หญิง TIWARAT MARSAENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุมาลี ดวงจินดา หญิง SUMALEE DUANGJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพ็ญสินี ธงชัย หญิง PHENSINEE THONGCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัทนรินทร์ ปั้นเพชร หญิง NUTNARIN PANPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารี ฉันท์วงศ์ชนะ หญิง AREE CHANWONGCHANA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เกียรติกุล หินทอง ชาย KIATTIKUL HINTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เมธี ทองคำ ชาย METEE THONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริลักษณ์ คำเรียง หญิง SIRILUK KAMRIANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปวีณ์วัสสา เอ็งนิธิธารา หญิง PAWEWATSA AngNithiThara ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี แสงสุข หญิง SUMALEE SAENGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว คนึงหา พรมเพชร หญิง KANUNGHA PROMPET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริวรรณ งามทอง หญิง SIRIWAN NGAMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภาสินี มากระจัน หญิง PHASINEE MAGRAJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา ชาย ARTISIT AngNithiThara ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัดชา ศรีเหรา หญิง PATCHA SRIHERA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกรียงไกร บำรุงเวช ชาย KRIENGKRAI BUMRUNGWET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ชาย POUNGSETH KESSONGKRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬาลักษณ์ หอมขจร หญิง CHULALUCK HOMKHAJOHN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พนม อาจคงหาญ ชาย Panom artkonghan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไทยรัฐ โพธิ์พันธุ์ ชาย THAIRAT PHOPHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญเรือน เนียมศิโรรัตน์ หญิง KWUNREAN NEMSIRORAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชณิตรา หงษ์เวียงจันทร์ หญิง Chanitra Hongwiangchan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มยุรี ศรีคำ หญิง MAYUREE SRIKHOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนุวัฒน์ จันทร์สุข ชาย Anuwat Jansuk ครู ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นางสาว วีราภรณ์ วงศ์คนดี หญิง Weeraporn Wongkondee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เปมิกา ปรีดารมย์โรจน์ หญิง pemiga preedaromroj ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลปนา อินปันใจ หญิง kanlapana inpanjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา สีตองอ่อน หญิง Wijitra Seetong-On ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว หัทยา ศรีเหรา หญิง Hattaya Srihera ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฤดีมาส แก้ววิจิตร์ หญิง Rudeemad Kaewwijit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดช พละเดช ชาย Detch Phaladetch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลนิษฐ์ พิพิธพงศานนท์ หญิง Gullanit Pipitpongsanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มานิตรา สุทนต์ หญิง Manitra Suthon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ธีรา อายุวัฒน์ หญิง pimtera AyuWat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พงษ์ดนัย โตเลี้ยง ชาย PhongDanai ToLiang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พงศกร สุคลธา ชาย Phongsakorn Sukholtha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เมธาพร ศรีชาติ หญิง MethaPhon SiChat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑา มาตรตา หญิง Montha Martta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เทวพร ขำเมธา หญิง Thewaporn Kammata ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พะเยาว์ คงยืน หญิง Phayao KhongYuen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เจษฎา ชวนะไพศาล ชาย ChetSaDa ChaWaNaPhaisan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำเพชร ศรีสุข หญิง NamPhet SiSuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นฤเทพ สุขประเสริฐ ชาย Naruethep Sukprasoep ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวรี ยืนยงค์ หญิง Pawaree Yuenyong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุนิสา เครือปาน หญิง Sunisa Kaupan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา เรื่อศรีจันทร์ หญิง Kannika Ruasrijan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ นุชนารถ หญิง Chutharat Nutchanat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ วังมูล หญิง Kannika Wangmoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฏฐนันท์ ปิ่นกุมภีร์ หญิง Nattanan Pinkumpee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัญชลี ทิมจิ๋ว หญิง Anchalee Timjew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ มนูญโย หญิง Jaruwan Manoonyo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาพร ขำเชย หญิง Nipaporn Khamchoey ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์ เมาลี ชาย Pituk Maolee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา อดมพรเกิดผล หญิง Aphinya Audomphonkoedphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์ ตันกสิกิจ หญิง Suree Tankasikit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รชต พิกุลเงิน ชาย Rachata Phikunngoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุสกาญจน์ ศรีใส ชาย Phanusakan Srisai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชร์ธนภรณ์ พุ่มเจริญ หญิง Phatthanaporn Poomcharuen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง อู่อรุณ หญิง Sompong Uaroon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รติกร กุศลพุทธรักษ์ หญิง Ratikorn Kusonphuttharak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิสิต วิมานจันทร์ ชาย Nisit Wimanjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บงกช ศิริสิทธิ์ หญิง Bongkot Sirisit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญนภา ภู่สุวรรณ หญิง Phennapha Phusuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิช สามสี หญิง ORANIT SAMSEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ ชาย Somsak Hongwiangchan ครู ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นาย วรวิทย์ ศรีจันทร์ ชาย Woravit Srijan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว น้ำทิพย์ เที่ยงตรง หญิง Namthip Theangtrong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เยาวเรศ รุ่งพันธ์ หญิง YAOWARAT RUNGPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เตชทัต ชัยชีวานนท์ ชาย TeChaThut ChaiChiwaNon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วันดี แผนสมบูรณ์ หญิง wandee phansomboon ครู ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา โพธิ์มงคล หญิง Chanida Pomongkhon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา บุญมาอ้น หญิง Kanchana Boonmaon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำรงค์ มงคลโรจน์กุล ชาย DAMRONG MONGKOLROTKUN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ หญิง Porntip Klannamthip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศุภรดา พันธุ์ทองดี หญิง suparada punthongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิราพัชร เสมอ่วม หญิง chiraput Samoum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงกมล นิลวงษ์ หญิง Doungkamol Nilawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุวดี ยอดแก้ว หญิง ํYuwadee Yodkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ บุญส่ง ชาย ์Natthapong Boonsong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญรัตน์ เพ็งสวย หญิง Tanyarat Pangsuay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปารวี จำปี หญิง Parawee Jampee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิ่มอนงค์ ราชประสิทธิ์ หญิง Nimanong Rachprasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมมาศ บริสุทธิ์ หญิง Patummas Borisut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงฤทธฺ์ นวนมีศรี ชาย Songrit Nuanmeesri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชลดา แลเพชรศรีทองดี หญิง Mrs.Chollada Laephetsrithongdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุฑามาส คงกะพัน หญิง Jutamas Khongkaphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธิติยา แจ่มถาวร หญิง Thitiya Jamtaworn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะพร เผดิมวัฒนกุล หญิง Piyaporn Phadermwattanakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาลัญญา ใจชื่น หญิง kalunya jaicheun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกาญจน์ อยู่หลาบ ชาย THANAKAN YOULAB ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย มนะ ทองกะไลย ชาย Mana Thongkalai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรถพล ภักดี ชาย Attapon Pakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพภาณี คนึงคิด หญิง Tippanee Khanungkit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดุษิต สว่างศรี ชาย Dusit Sawangsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกศล อัยรารัตน์ ชาย KOSON AIYARARAT ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง สุนันทา ว่องไวพานิช หญิง SUNANTA WONGWAIPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริรัตน์ อายุวัฒน์ หญิง SIRIRAT TYUWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ มะลินิน หญิง Benchawun malinin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา สุธารักษ์ศักดา หญิง khanittha sutaruksukda ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุคนธา ยศวิชัย หญิง Sukhontha Yodwichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ ดวงตาแก้ว หญิง Supaporn Duangtakaew ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมภัสสร์ จิตใจมั่น หญิง Khemmaphat Jitjaiman ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุ แลเพชร ชาย Mr.Panu Laephet ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศิริพร วิมลศรี หญิง Siriphon Wimonsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณธิดา ศรีกมล หญิง ์Nathida srikamon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลชญา คุณกมุท หญิง Vimonchaya Khunkamut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิริยะ ชูวงศ์วาลย์ ชาย Wiriya Chuwongwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิภัสสร อินทร์ใจเอื้อ หญิง SiriPhatSon InChaiUea ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิภารัตน์ ปุสดี หญิง WiphaRat PuSaDi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กันยณัฐ ปราณีตพลกรัง หญิง KanYaNat PranitPhonKang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร คงคารักษ์ หญิง Bangon KhongkhaRak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจวรรณ กลิ่นหอม หญิง Benchawan Klinhom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.70
ภาษาอังกฤษ 37.14
คณิตศาสตร์ 29.55
วิทยาศาสตร์ 31.83
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.08
ภาษาอังกฤษ 31.46
คณิตศาสตร์ 29.55
วิทยาศาสตร์ 30.02

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.58
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36.02
ภาษาอังกฤษ 26.45
คณิตศาสตร์ 27.37
วิทยาศาสตร์ 30.21

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อู่ทอง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อู่ทอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด