ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630468

รหัส Obec 6 หลัก

72

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72022011

รหัส SMIS 8 หลัก

1,682

จำนวนนักเรียน

1072630468

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 167 164 331 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 159 291 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 122 150 272 8
รวมทั้งหมด 421 473 894 25
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 133 181 314 8
มัธยมศึกษาปีที่ 5 91 167 258 7
มัธยมศึกษาปีที่ 6 83 133 216 5
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 307 481 788 20

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 728 954 1,682 45

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบางลี่วิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เชี่ยวชาญ ดวงใจดี ชาย CHEAWCHAN DUNGJAIDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ หญิง PARAMAPORN YAMAMOTO รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาย สุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ ชาย Sutthisitthichai Mahamek รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพัตรา ชัยสอง หญิง Supattra Chaisong รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดวงเดือน สำเร็จทรัพย์ หญิง Dongdern Somratsop ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาติ ศรีเหรา หญิง PARICHART SRIHARA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อุมารินทร์ น้อมบุญญา หญิง UMARIN NOMBOONYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วีรยุทธ เลาหเรณู ชาย WEERAYUTH LAOHARAENOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มนฤดี เลิศรัตนปัญโญ หญิง MONLURDEE LOEDRATTANAPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมหมาย คูธนะวนิชพงษ์ หญิง SOMMAI KUTANAVANICHPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทฤฒมน มากระจันทร์ หญิง THITTHAMON MAKRACHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชวลิต ไชยลา ชาย CHAVALIT CHAIYALA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร รัตนกุลวดีวงศ์ หญิง SUPAPORN RATANAKUDWADE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา นุชถนอม หญิง KHANITTHA NUCHTHANOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพทูล บุญส่งดี ชาย PAITOON BOONSONGDI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา หงษ์โต หญิง CHANTIMA HONGTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชรีย์ มณีพงษ์ หญิง NUCHREE MANEEPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรากร หงษ์โต ชาย WARAGORN HONGTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว บุญสม ไทยเจริญสุข หญิง BOONSOM THAICHAROENSU ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เสมอ เวชกุล ชาย SAMOU WACHKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นัยน์ภร วิริยะประสิทธิ์ หญิง NIYAPORN VIRIYAPRASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศาสตรวิทย์ บรรจุทรัพย์ ชาย SASTRAVIT BUNJUSUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พุธทิตา ผิวเกลี้ยง หญิง PUTTITA DONFUNGPAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สิริพร สบายยิ่ง หญิง SIRIPORN sabyeying ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มารยาท บุญเกิด หญิง MARAYAT BOONKIRD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พสิษฐ์ตา สมบูรณ์ หญิง PHASITTA SOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน ศรีสุขา หญิง SAIFON SRISUKHA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิษฐ์วดี เปี่ยมธนาธิป หญิง NITWADEE PIEMTHANATIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นภารัตน์ รัตนปัญญา หญิง NAPARAT RATTANAPUNYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐกานต์ บุญชอบ หญิง NATTHAKAN ฺBOONCHOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุดม ชื่นใจดี หญิง UDOM CHUENJAIDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนิสา ประดิษฐ์มณีโชติ หญิง SUNISA PRADITMANEECH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พูลสวัสดิ์ เรืองหิรัญวนิช หญิง POONSAWAT RUENGHIRUNWANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศรีนวล ทองธรรมชาติ หญิง SRINUAL THONGTHAMMACHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร พงษ์โภคา หญิง SASITHORN PONGPHOKA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดนุพล บุญชอบ ชาย DANUPON BOONCHOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกชัย ศรีมงคล ชาย EKACHAI SRIMONGKOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นวพร น้ำดอกไม้ หญิง NAWAPORN NAMDOKMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุดา วรรณศรี หญิง suda wannasri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชยา ศรีคำไทย หญิง PATCHAYA SRICOMTHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เกศินี เสาวงจันทร์ หญิง KESINEE SAOWWONGJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศรีรัตน์ เอกปัชชา ชาย Srirat Ekpatcha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยศดนัย อาจวิชัย ชาย YOTDANAI ARCHWICHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมยศ เรืองเนตร์ ชาย Somyote Ruengnets ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพร สุขเผือก หญิง Putcharaphon Sukpuak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิมากร หงษ์โต ชาย TIMAKORN HONGTO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อิศราภรณ์ จงชนะ หญิง ITSARAPORN JONGCHANA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จันทร์ตั้ว หญิง KANOKWAN JANTUA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวมาลย์ ปานศรีแก้ว หญิง YAOWAMAN PANSRIKAEW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษรา เอี่ยมสอาด หญิง KETSARA IAMSAARD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คุณัญญา เปรมอาษา หญิง KUNANYA PREAMASA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณะ ภุมมา ชาย KRITSANA PHUMMA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แสงสุรีย์ เกิดโภคา หญิง SANGSURI KOEDBHOKA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วีรวรรณ จีนแคะ หญิง WEERAWAN JEENKHAE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา เกิดสมบูรณ์ หญิง SUNANTA KERDSOMBOON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุระ ศรีอาจ ชาย SURA SRIARG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปนัดดา แสงอรุณ หญิง PANUDDA SAENGARUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตาพร ธัญญผล หญิง THITIPORN TANYAPON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วทัญญู สว่างประเสริฐ ชาย Watanyou Sawangprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพล เพชรี ชาย Watcharapol Petcharee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา เมฆฉาย หญิง Wannapha Makchay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ปิยวรรณนุกุล หญิง Kannika Piyawannukul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์ สมจิตต์ ชาย Pitak Somjitt ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เปี่ยมทรัพย์ พ่วงกลั่น ชาย Piamsap Phuangklan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญญารัตน์ อู่อรุณ หญิง unyarat auarun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิกา ศรีรุ่งเรือง หญิง chanika srirungrueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ อินบำรุง หญิง onanong inbamrung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชนารถ ศรีเมืองช้าง หญิง Nuchanart Srimueangchang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรีรัตน์ รักชาติ หญิง Sareerut Rukchat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ ชาย Puttupong Inmeeprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัลลภ ศรีรุ่งเรือง ชาย WANLOP SRIRUNGREANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธีรวัฒน์ วีระวงษ์ ชาย Teerawat Weerawong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.01
ภาษาอังกฤษ 31.04
คณิตศาสตร์ 24.35
วิทยาศาสตร์ 31.68
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.78
ภาษาอังกฤษ 30.51
คณิตศาสตร์ 23.72
วิทยาศาสตร์ 28.64

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.06
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.61
ภาษาอังกฤษ 25.07
คณิตศาสตร์ 20.74
วิทยาศาสตร์ 27.89

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บางลี่วิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บางลี่วิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด