ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630457

รหัส Obec 6 หลัก

152

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032001

รหัส SMIS 8 หลัก

2,847

จำนวนนักเรียน

1072630457

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 246 341 587 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 286 283 569 15
มัธยมศึกษาปีที่ 3 246 329 575 15
รวมทั้งหมด 778 953 1,731 45
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 259 409 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 149 235 384 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 104 219 323 9
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 403 713 1,116 29

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 1,181 1,666 2,847 74

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วสันต์ โพธิ์พันธุ์ ชาย Wason Phophan ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จรง สุขเกษม ชาย CHARONG SUKKASEM รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โสฬส ทองรอด หญิง SOROT THONGROD รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรีวิภา พูลเพิ่ม หญิง Sriwipa Poolperm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ฉัตรชัย น้ำชม ชาย chatchai numchom รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติพร หงษ์โต หญิง THITIPORN HONGTO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ณญาดา กฤษณา หญิง Nayada Krisana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริญญา สุดโต หญิง Sirinya Soodto ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จันทร์คีลี ปิ่นทศิริ หญิง Chankheeree Pintasiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิรินภา บัวผ่อง หญิง SIRINAPHA BUAPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภรภัทร สะราคำ หญิง SARAKHAM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิวพร กาจันทร์ หญิง Siwaporn karchan ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง อรอิริญา อินต๊ะ หญิง Oniriya Inta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ อัยรา หญิง UDSANEE AIYARA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พัฒนกร ปานฑสูตร ชาย Phattanakorn Phantasoot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ญาณภัทร กาจันทร์ ชาย YARNNAPATH KAJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพชรรุ่ง สื่อสวน หญิง PHETROONG SUESUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย มาโนช โชคดี ชาย MANOCH CHOKDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา สิ้นทุกข์ หญิง KHANITHA SINTOOK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กิตติมา ฉิมพาลี หญิง KITTIMA CHIMPALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา หอมยามเย็น หญิง KANITTHA HOMYAMYEN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรัตน์ พิทักษ์วงศ์ หญิง WARUT PHITAGWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน ชาย SANEH PANPHUNUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประพนธ์ เพ็ญศรี ชาย PRAPON PENSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธีรนันท์ รูปสูง หญิง THEERANUN ROOPSOONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วีณา จันทร์สุวรรณ หญิง WEENA CHANSUWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ผาสุข อุบลทัศนีย์ หญิง PHHSOOK UBOLTASSANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พีระ จันทร์ลอย ชาย PEERA JUNLOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม จันทร์ลอย หญิง PRANOM CHUNLOY ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พนาพร คงพันธุ์ หญิง PANAPORN KONGPUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริโชติ หญิง SIRILAK SIRICHOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ชาย SUPOCH NAIRATANAHIRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุหงา ชาญประโคน หญิง BUNGA CHANPRAKHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน จงสมจิตร ชาย Pranithan JONGSOMJIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุริยา สุนทโรทก ชาย SURIYA SOONTHAROTOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิฑูรย์ ผลไพบูลย์ ชาย WITOON PHOLPIBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณี เข็มเพ็ชร หญิง SUVANNEE KHEMPET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนกวรรณ โสวรรณรัตน์ หญิง KANOKWAN SOWANNARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมชาย สุธีกุล ชาย SOMCHAI SUTHEEKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย คำรณ ฉิมพาลี ชาย COMRON CHIMPALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรสิทธิ์ โสวรรณรัตน์ ชาย SURASIT SOWANNARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ สารประสิทธิ์ ชาย ADISAK SANPRASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี หญิง CHATCHANOK KRANBUNPHAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รภัทภร ระงับทุกข์ หญิง DARANEE Rangabtuk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ สุขสมัย ชาย SOMSAK SUKSMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คนอง พิมศร ชาย KANONG PIMSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทวัน น้ำชม หญิง NUNTAWAN NUMCHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรสวรรค์ เพ็ชรัตน์ หญิง PORNSAWAN PHETCHARUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ คเชนชาติ ชาย NARONG KAKHENCHAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เยาวพา พนาสกุลการ หญิง YAOWAPA PANASAKUNKAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาล พานิชวงษ์ ชาย CHATCHAWAN PANITCHAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงตา จงสมจิตร หญิง DUANGTA JONGSOMJIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อโนมา เชิดฉัน หญิง ANOMA CHERDCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา ยอดคำดี หญิง Kanittha Yodkhamdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ขันตี หญิง SUJITRA KHUNTEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิศรา วงษ์สุบรรณ์ หญิง Nissara Wongsuban ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อุสา วันทอง หญิง USA WANTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาภร เข็มทอง หญิง JUTAPORN KHEMTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว น้ำอ้อย ชัยศิรินทร์ หญิง NAM-OY CHAISIRIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เอกนรินทร์ อิ่มรส ชาย Eknarin Imros ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บาหยัญ นันทา หญิง BAYAN NUNTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธันยากร ธัญญเจริญ หญิง Thanyakorn Thanyajareon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุล หญิง NITTIMA SRIBOWONSAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธเนศ ชะพินทร ชาย Thanath Chapintorn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ พยัฆซ้อน หญิง WANWISA PAYUKSON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย kanawad suttiprapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิวัฒน์ สงวนทรัพย์ ชาย Wiwat Sanguansap ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อำนวย โพชนัง หญิง Amnuai Phochanang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ ปั้นปล้อง หญิง AREERAT PUNGPLONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ เณยา ชาย SOMSAK NEYA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษอร ฝึกวาจา หญิง THAKSAON FUEKWAJA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บัลลังก์ แก้วโกสีย์สกุล ชาย BANLONG KAEWKOSISAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐากมล กันพงษ์ หญิง NATTAKAMOL KANPHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา หญิง NUTCHUMA POOMALA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กนกพร มะโนรม หญิง Kanokporn Manorom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมวรรณ มหามิตร หญิง patumwan mahamit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ ขวัญอ่อน หญิง Nopparat Khwanon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โอวาท ขอผึ้ง ชาย Owat Koophueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรเทพ มีเวชสม ชาย Pornthep Meevatsom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนีย์ วังทองชุก หญิง SAOWANEE WANGTHONGCHUK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช ตัญยงค์ ชาย MANOCH TUNYONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ ชาย Chatchai Chotikadaechanorong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร หญิง THIWANKARN WONGUMMATS ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วไลลักษณ์ ปานกล่ำ หญิง Walailuk Panklam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิปัศยา เยี่ยวยา หญิง Wipassaya Yeawya ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รุ่งรดิศ ธนาเมธากรณ์ ชาย rungradis thanamathakorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมธาวดี วันทอง หญิง Methawadi Wanthong ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว กิติยา สามสี หญิง kitiya samsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกรัตน์ นกแก้ว ชาย aekarat nookkeraw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลรัตน์ เทพสถิตย์ หญิง wimonrat tetfsasaid ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รัสนี บัวนาค หญิง rutsanee bungnang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วีรวรรณ อยู่ชมวงษ์ หญิง Weerawan Yoochomwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงศ์ ภู่สำอางค์ ชาย Teerapong Poosamaung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนจันทร์ เหลืองสถิตย์ หญิง Rattanajan Ruengsatit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสจิตรัตน์ พนาวันสุทธิศาล หญิง Sojitrat Pranasudtisal ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภา ช่างทำ หญิง Chonnipa Chanhtum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพงษ์ ธรรมวิชิต ชาย Watcharapong Tammawichit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมเกียรติ แก้วคำหอม ชาย Somkeat Keawchamhom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญพรรธน์ รักแสงเจริญเดช หญิง Thanyapat Raksangcharoendet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นวรัตน์ ฉิมพงษ์ หญิง Nawarat Chimpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดุสิตา ชลมาก หญิง Dusita Chonlamak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา แร่เพชร หญิง Sarunya Rarpet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยา กิจลิขิต ชาย Suriya Kitlikit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์ธิดา คำกุ้ง หญิง Chantida Kumkung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร ปิ่นขำ หญิง Prapassorn Pinkum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภีชาวิชญ์ ยางงาม ชาย pheravit youngyang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณัฐกานต์ กฤษวงษ์ หญิง Natthakan kritsawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ พูลเพิ่ม หญิง saowalak phoonpheom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อธิญา แตงทอง หญิง Atiya Tangtong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย กิตติ์ดนัย เคลือแก้ว ชาย Kiddanai Khluakaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญส่ง สัญจร ชาย boonsong sanjon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ จันทบัตร์ ชาย Adisak Chantabut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิชา กิจศิลป์ชัย หญิง Nunticha Kigsinchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรีดาวรรณ นัทธีทอง หญิง Preedawan Natteethong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิรญา พิมใจใส หญิง piraya pimjaisai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นรารัตน์ หงษ์สกุล หญิง Nararat Hongsakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา จันทะโสตถิ์ หญิง janjira jantasod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร ใจยั่งยืน หญิง pattatraporn jaiyangyuen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌาย์ ชูครีจันทร์ หญิง supitcha choosrijan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา กาฬภักดี หญิง titima karapakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวนภา วักไธสง หญิง Preawnapa wakthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัลลภ เพ็ชรรุ่ง ชาย Pallop Petrung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา สะราคำ หญิง Warangkana sarakam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ปทุมานนท์ หญิง Aunchalee Pratumanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุไรรัตน์ วัชราไทย หญิง Jurairat Watcharatai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บัญชานิธการ ชาย Thanakon Banchanithikan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สาคร วงษ์ศรีจันทร์ ชาย Sakorn Wongsrijan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สัญญา อินทพันธุ์ ชาย Sanya Inthapan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิลาวรรณ เพ็งอุ่น หญิง Wilawan Phengaun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกร สุขสวัสดิ์ ชาย Tinnakorn Suksawat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ มาลี หญิง Kanokkan Malee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมศรี เส็งหลวง หญิง SOMSRI SENGLUANG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชษฐ์ จันทะสุ ชาย VICHAT JANTASU ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จีราภรณ์ แพนพันธุ์อ้วน หญิง Jeeraporn Panphanaoun เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นันทพงษ์พันธ์ ผลวารินทร์ ชาย Nuntapongpan Pholwarin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา วงศ์ศรีไทย หญิง Khanittha Wongsrithai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร มณีวงค์ หญิง Jatuporn Maneewong เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา ช่างสลัก หญิง Suchada Changsalak บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชนาฏ ทองโล้น หญิง Nutchanart Thongloan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธฤต จันทร์สุวรรณ ชาย tarit junsuwant ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัศนีย์ ธัญญเจริญ หญิง aranee tunyajarung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรวดี สอดศรี หญิง RAWADEE SODSRI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน บาลนคร หญิง Saifon Bannakorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย sitichai mangsuwant อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นิศากร เพชรฤทธิ์ หญิง nisakorn petcharit แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ครองขวัญ รูปสูง หญิง Krongkwan Roopsoong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพียงใจ สุกาวาส หญิง Peangjai Sukavas แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สรพงษ์ จงเจริญ ชาย Sorrapong Jongjaroen ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สิทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย Sittipong Maksuwan ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุรชัย มากสุวรรณ ชาย Surachai Maksuwan ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย คุณากร กันยานะ ชาย Kunakorn Kanyana ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุพรรณษา นาคศรีโภชน์ หญิง Suphansa Naksriphod เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.57
ภาษาอังกฤษ 41.30
คณิตศาสตร์ 32.97
วิทยาศาสตร์ 33.79
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.04
ภาษาอังกฤษ 35.26
คณิตศาสตร์ 31.83
วิทยาศาสตร์ 31.69

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.55
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.21
ภาษาอังกฤษ 28.97
คณิตศาสตร์ 29.68
วิทยาศาสตร์ 32.03

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด