ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630454

รหัส Obec 6 หลัก

25

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032002

รหัส SMIS 8 หลัก

419

จำนวนนักเรียน

1072630454

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 39 39 78 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 35 67 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 29 56 2
รวมทั้งหมด 98 103 201 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 24 37 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 20 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 20 26 1
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 97 121 218 6

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 195 224 419 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ่อกรุวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ชาย Wannadon Sukhathiphayaphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ชาย Prakornsit Oonsup ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนัส อ่อนสำลี ชาย Manat Onsamlee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัชพล กาฬภักดี ชาย Natchaphon Karapakdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ปนดา เพ็งรักษ์ หญิง ANOTHAI PENGRAK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ษิชณาก์ สว่างพื้น หญิง Sichana Sawangpuen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญา จันทรา หญิง Kanya Jantra ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมหมาย ศรีสุข หญิง Sommai Srisook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันทา พันธุมิตร หญิง Sunantha Phunthumitr ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิยา เอกคณาปราชญ์ หญิง Nantiya Akanaprach ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิร์ภร เกาะแก้ว หญิง Sasiporn Kohkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษปศร กาฬภักดี หญิง Bussapasorn kanlaphakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ก้องภพ ธัญญเจริญ ชาย Kongphob Thanyacharean ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา นิ่งกลาง หญิง On-Uma Ningklang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง เรือนขวัญ พลฤทธิ์ หญิง Ruenkhwan Phonlit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ ชาย Jakkraphan Jitphet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกราช พาชัย ชาย Ekkarat Phachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ ภูผา ชาย Chaiwat Phupha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ณ พัทลุง ชาย Kritsada Na-Phatthalung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญาเรศ จุลปานนท์ หญิง Thanyatet Suwatthanamongchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา สัญชานันท์ หญิง Natthada Sanchanan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสนันท์ บุญเกิด หญิง Manatsanan Bunkerd ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สรยุตต์ จุลปานนท์ ชาย Sorayut Chunlapanon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา แก้วเปี่ยม ชาย Wittaya kaewpaem ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.83
ภาษาอังกฤษ 26.54
คณิตศาสตร์ 21.02
วิทยาศาสตร์ 27.74

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.06
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.24
ภาษาอังกฤษ 21.90
คณิตศาสตร์ 15.40
วิทยาศาสตร์ 27.52

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ่อกรุวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ่อกรุวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด