ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630473

รหัส Obec 6 หลัก

25

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032003

รหัส SMIS 8 หลัก

298

จำนวนนักเรียน

1072630473

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 28 18 46 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 22 49 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 48 33 81 2
รวมทั้งหมด 103 73 176 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 26 24 50 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 24 39 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 20 33 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 54 68 122 6

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 157 141 298 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วัชระ ดอกไม้เทศ ชาย WATCHARA DORKMAITHED รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัยพร พัฒนกิตติเวทย์ ชาย CHAIYAPHORN PHATTHANAKITT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เอมอร ลายคราม หญิง EM-ON LAIKRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพรัตน์ ชื่นเอี่ยม หญิง TIPPARAT CHUENIAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณฑา บัวบาน หญิง MONTHA BUABAN ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วิวรรธนา สำเนากลาง หญิง WIWATTANA SAMNAOKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภาชุณี จันทร์ไพจิตร หญิง Pachunee ๋๋ีJunprijit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ การภักดี หญิง Pornsawan Kanpakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมพร เกตสุวงษ์ หญิง sompron ketsuwong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชมภูนุข หนูนุรัตน์ หญิง Chompunut Noonurut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุเนาว์ พันธ์แตง หญิง Sunaw Phunteang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษฎาภรณ์ สารศาตร์บัญชา หญิง KIDSADAPORN SARASATBUNCHA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพล พันธ์ุค้า ชาย Watcharaphon Phunkh ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรากร กายะพันธุ์ ชาย Warakorn Kayapha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร สีชมพู หญิง Umapron Srichompoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัล สวัสดิี ชาย Charun Sawatdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัญรัตน์ สิงห์บตร หญิง ๊Unyarut Sengbut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ สาปาน ชาย Tanawut Sapan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัทร อินโสม หญิง ์Napatr Insom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดม เทพสถิตย์ ชาย ีUdom Teepsatid นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จีรนันท จีนสุกแสง หญิง ่Jiranan Jeansooksang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พูลทิพย์ อินทรศักดิ์ หญิง Poonthip Intarasuk อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาพร มูลละออง หญิง prapapron moonlaorang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิดา เทพารักษ์ หญิง Suttida Tapaluk เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาพร มูลละออง หญิง prapapron Moonlaorang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.89
ภาษาอังกฤษ 27.85
คณิตศาสตร์ 19.92
วิทยาศาสตร์ 28.84

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.64
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.89
ภาษาอังกฤษ 20.31
คณิตศาสตร์ 15.71
วิทยาศาสตร์ 23.36

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ทุ่งแฝกพิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ทุ่งแฝกพิทยาคม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด