ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630455

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032004

รหัส SMIS 8 หลัก

106

จำนวนนักเรียน

1072630455

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 10 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 8 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 8 27 1
รวมทั้งหมด 42 26 68 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 8 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 22 38 3

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 58 48 106 6

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง SOMJAI SUBWATTANAPHONGKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย องอาจ หนูเส็ง ชาย ONGART NUSENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว โชติกา ขาวผ่อง หญิง Chotika Khowpong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุภา สุจริตธุระการ หญิง Yupa Sucharitthura ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว โสภณา นาคเกษม หญิง Sopana Nakgasame ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวรรณ น้อยนารถ หญิง NUTTAWAN NOYNAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นฐดา หนูเส็ง หญิง NATADA NUSENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรวัช ศรีวัฒทานัง ชาย TEERAWAT SRIWATTANANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญชนก มาลากุล หญิง KWANCHANOK MALAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ หญิง KANPHATCHA HOMSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชเรศ วงษ์เฉลียง ชาย watchalad wongchalaung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล รุ่งคุณาธร ชาย PATTARAPHOL ROONGKUNATHORN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ สอนรอด หญิง SUDARAT SONROD ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัฐภิญญา ขันธุลี หญิง ATTAPINYA KHANTULEE ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.71
ภาษาอังกฤษ 30.42
คณิตศาสตร์ 19.33
วิทยาศาสตร์ 28.60
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.35
ภาษาอังกฤษ 26.08
คณิตศาสตร์ 24.62
วิทยาศาสตร์ 29.42

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.23
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.91
ภาษาอังกฤษ 21.59
คณิตศาสตร์ 15.45
วิทยาศาสตร์ 22.82

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด