ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630474

รหัส Obec 6 หลัก

29

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032005

รหัส SMIS 8 หลัก

372

จำนวนนักเรียน

1072630474

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 33 21 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 28 19 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 34 62 2
รวมทั้งหมด 89 74 163 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 40 25 65 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 37 23 60 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 32 14 46 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 128 81 209 9

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 217 155 372 15

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง นิลวดี กวีรัตน์ธำรง หญิง Ninwadee Kaveeratthumrong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วีระ ปิ่นเจริญ ชาย weera pincharoen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัยพร ศรีวิเชียร ชาย CHAIYAPORN SRIWICHIAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ นิลประดิษฐ์ หญิง TASSANEE NILPRADIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภิต พิศเพ็ง หญิง SUPIT PISPENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำนวย เนตรมณี ชาย AMNUAY NATEMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เฟื่องฟ้า แตงโสภา หญิง FUANGFA TANGSOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑารัตน์ แตงโสภา หญิง CHUTARAT TANGSOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งกานต์ แสงสุระ หญิง ROONGKAN SANGSURA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรมิตร แสงสุระ ชาย SURAMIT SANGSURA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โสภา เนตรมณี หญิง SOPA NATEMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อภิรดี ฟาน เดอ ปุท หญิง APIRADEE VAN DE PUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทร ทองวิเศษสุข หญิง SOONTHORN THONGWISETSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันดี วรกรรณ์ หญิง Wandee Worrakan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพศาล สะราคำ ชาย PAISAN SARACAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิไลลักษณ์ ทองรอด หญิง PILAILUK THONGROD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รินดา กรุดเนียม หญิง RINDA KRUDNIAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วลีรัชช์ษา สกุลปั้นถนอม หญิง WALEERATTSA SKUNPANTHANOM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระ อินทร์สว่าง ชาย THEERA INDRASAWANG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตรีมงคล จันทร์เสวก ชาย Trimongkon Jansawek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริธร ยิ้มประเสริฐ หญิง Siritorn Yimprasert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิชัย สมประสงค์ ชาย Sithichai Somprasomg ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ สุวรรณประทีป หญิง Sirilak Suwanpratheep ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีร์ภูภัฏ ธิปพสุภัทร์ ชาย Pheephupat Tippasuphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ ทรัพย์มิด หญิง Kanokkarn Submit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤตธี อินหาดกรวด ชาย Kitti Inhadkruad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ มีชะนะ ชาย SUCHAT MEECHANA นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ช่ำ สว่างศรี ชาย CHUM SAWANGSRI นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
ว่าที่ ร.ต. วรุตม์ พิพัฒนาบูรณ์ ชาย Warut Pipattanaboon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.83
ภาษาอังกฤษ 29.05
คณิตศาสตร์ 20.74
วิทยาศาสตร์ 28.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.67
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.05
ภาษาอังกฤษ 24.64
คณิตศาสตร์ 17.14
วิทยาศาสตร์ 27.98

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด