ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630456

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032006

รหัส SMIS 8 หลัก

176

จำนวนนักเรียน

1072630456

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 13 30 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 8 37 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 8 34 2
รวมทั้งหมด 72 29 101 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 14 24 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 18 27 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 10 24 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 42 75 7

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 105 71 176 13

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว กุหลาบ หงษ์ทอง หญิง KULAB HONGTHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ปวีณา สว่างศรี หญิง Paweena sawangsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม ชาย Noppadon Juypiem ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิมล กาฬภักดี หญิง Wimon Kalapakdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สิริ อินโพธิ์ ชาย Siri Inpho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประอรศิริ ชวีวัฒน์ หญิง Praonsiri Chaveevat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพรัตน์ นุชนารถ หญิง Tipparut Nutchanart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงเดือน รุ่งเรือง หญิง Duangduen Rungrueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรรณี บุญฤทธิ์ หญิง Phannee Boonrit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สถาพร คล้ายแสง ชาย Sataporn Klayshang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุษกร โสขุมา หญิง Budsakorn Sokuma แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อนุพงษ์ ฝาแก้วจันทร์ ชาย Anupong Fakaewchan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สมหญิง คมขำ หญิง Somying Khomkham เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา เกตุลักษณ์ หญิง Ladda Kaslak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เลิศฤทธิ์ โรจน์สน ชาย Loedrit Rotson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ ชาย Chonlabadin Klinchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุณยนุช อินทร์สสวาท หญิง Boonyanoot Insawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณิชาภัทร เพ่งพินิจ หญิง Nichapat Pengphinit ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.06
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 16.00
วิทยาศาสตร์ 24.55
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.39
ภาษาอังกฤษ 26.47
คณิตศาสตร์ 19.89
วิทยาศาสตร์ 27.34

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.82
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 29.07
ภาษาอังกฤษ 22.86
คณิตศาสตร์ 16.61
วิทยาศาสตร์ 21.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 7

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 7

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด