ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630479

รหัส Obec 6 หลัก

86

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032007

รหัส SMIS 8 หลัก

1,359

จำนวนนักเรียน

1072630479

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 130 110 240 7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 88 208 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 135 104 239 7
รวมทั้งหมด 385 302 687 20
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 116 98 214 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5 102 99 201 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 95 101 196 6
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 325 347 672 21

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 710 649 1,359 41

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุรยุทธ อยู่สุข ชาย Surayuth Yousook รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ขจรวุฒิ สว่างศรี ชาย Kajohnvut Sawangsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทรงพล แก้วเรือง ชาย Songpol Kaewruang รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กุญช์พิสิฎฐ์ กัลวงษ์ ชาย Kunpisit Kunlawong รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปาลิดา นามเสนาะ หญิง PALIDA NAMSANOR ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นิวัฒน์ สุขพินิจ ชาย NIWAT SUKPINIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กาญจนา เสรีเบญจพล หญิง KANJANA Sareebenjapol ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เบ็ญจมาศ ชื่นด้วง หญิง BENJAMAS CHENDUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภนิช การสมจิตร หญิง SUPANICH KANSOMJIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รติกร ยาสุวรรณ หญิง Ratikorn Yasuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณวรรธน์ ยาสุวรรณ ชาย Nawat Yasuwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรศิริ เปาอินทร์ หญิง Pornsiri Paoin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เกรียงไกร ธนภูริทรัพย์ ชาย Krianjkrai Thanaphurisap ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มัลลิกา เตชะเสนา หญิง Mullika Techasena ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ สุขพินิจ หญิง Prontip Sukpinit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา แก้วเรือง ชาย Watthana Kawruang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิรัก ทัพรวย หญิง Suttiruk Tupruay ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ปิยะพงศ์ จงใจงาม ชาย Piyapong Chongchaingam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช ประกอบแสง ชาย Manoch Prakobsang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชรา อินทมาศน์ หญิง Patchara Intamat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นภัสวรรณ แตงโสภา หญิง Napatsawan Thangsopa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล ดวงจินดา ชาย NATTAPOL DAUNGCHINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุนัน กลำพะบุตร หญิง Sunan Klampabut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณ แตงโสภา หญิง Suwan Tangsopa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวี ภูฆัง ชาย Tawee Phookang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประจิน ทับโชติ ชาย Prajin Tubchod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กิตติพร สว่างศรี หญิง Kittiporn Sawangsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุษบา กัลวงษ์ หญิง Bossaba Kunlawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ยิ้มยวน หญิง Saowalak Yimyuan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาคร ทัศน์ศรี หญิง Sakorn Tassri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มยุรดา ทองสุข หญิง Mayurada Tongsook ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประสาน พูลเผ่าว์ ชาย Prasan Poolpao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุรีรัตน์ เกิดณรงค์ หญิง Sureerat Koednarong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ เกตุแก้ว ชาย Suchat Gatkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นิธิ จุ้ยแก้ว ชาย Nithi Jooykaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสนันท์ แป้นแก้ว หญิง Naphatsanun Pankaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภาดา ธนภูริทรัพย์ หญิง Suphada Thanaphurisap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ดวงลัดดา น้ำแก้ว หญิง Doungladda Namkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา ลาแพงดี หญิง Kanittha Lapangdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ บุญช่วย หญิง Wilawan Chueyboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ โกษาแสง หญิง Patharaporn kosasang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จุติพร สุขสวัสดิ์ หญิง Chutiporn Sooksawat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุท หาญทนงค์ หญิง Chomphunut Hanthanong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำภา ธัญญเจริญ หญิง Ampha Thanyacharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ใจดี หญิง Nittaya ๋Jaidee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาภา รุ่งโรจน์ธีระ หญิง Chayapha Rungrodteera ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการณ์ ฉ่ำวัฒน์ หญิง Kannikan Chamwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย จิตรเพ็ชร์ หญิง Nuengruthai Jitphetch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกานต์ อำนวยศิริ หญิง Sirikarn Amnuaysiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพัฒน์ ชะเอม ชาย Nipat Chaam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาพร แสนงาม หญิง Prapaporn Sanngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชชา มามาตร หญิง Patcha Mamat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พชรพรรณ ศรีจันทร์งาม ชาย Phacharaphan Srichanngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา ธนานันต์ หญิง Jariya Thananan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร ภูฆัง ชาย Thanakon Pookang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา วันทอง หญิง Nittaya Wanthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีอุษา วรรธนะบูรณ์ หญิง Sriusa Wantanaboon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณภาภัช นาครินทร์ หญิง Napapaht Nakarin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกร พินิจ ชาย Thanakorn Pinit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิเชษฐ์ สุจินตวงษ์ ชาย Pichate Sujintawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รัตนาภรณ์ น้อยสุทธิ หญิง Rattanaporn Noisutthi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนวรรณ เต็งรัง หญิง Tanawan Tengrang Tengrang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรพัฒน์ ทองเลี่ยมนาค ชาย Weerapat Tongliamnak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา นารี หญิง panatda naree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยณิชชา ศิรกิตติวรพงษ์ หญิง ploynitcha sirakittiworaphong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เบญจภรณ์ เทพา หญิง Benjaphorn Thepha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสันต์ กาฬภักดี ชาย Komsan Kalaphakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ เลิศหงิม หญิง DARARAT LERDNGIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเดิม บรรจงพินิจ ชาย Praderm Banjongpinit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระโชค แก้วเรือง ชาย Weerachok Kaewrueng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันธิญาน์ ลาภักดี หญิง Nunthiya Lapakdee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพันธ์ กาฬภักดี ชาย Aekaphan Kanpakdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมจิตร พึ่งชะอุ่ม หญิง Somjit Peangchaaum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกริจ แตงทอง ชาย Jakkrit Tangtong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณดี วงษ์สุวรรณ หญิง Wannadee Wongsuwan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระ ทองคำดี ชาย Watchara thongkamdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันเฉลิม คิ้วเที่ยง ชาย Wanchalerm Kewtheang ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย พันธุ์วงษ์ ชาย Wichai Phanwong พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว บุญธรรม กรรณแก้ว ชาย ฺBuntham Gunkeaw แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิไลย์ ดอนโม้ หญิง Wilai Donmo นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง มะยม จ๊ะสุนา หญิง Mayom Jasuna แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา นุประพันธ์ ชาย Pachya Nupraphan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สนั่น ขอผึ้ง ชาย Sanun Khophung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย กันตนา ตาลหวาน ชาย Kantana Talwhan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เมธี เจเถื่อน ชาย Metee Jethean นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย กัญญา ตาลหวาน ชาย Kanya Talwhan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.46
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 21.47
วิทยาศาสตร์ 28.72
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.18
ภาษาอังกฤษ 28.74
คณิตศาสตร์ 24.74
วิทยาศาสตร์ 29.18

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.78
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.20
ภาษาอังกฤษ 22.87
คณิตศาสตร์ 20.61
วิทยาศาสตร์ 26.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองหญ้าไซวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองหญ้าไซวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด