ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630453

รหัส Obec 6 หลัก

113

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032008

รหัส SMIS 8 หลัก

2,143

จำนวนนักเรียน

1072630453

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 176 218 394 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 200 216 416 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 188 201 389 10
รวมทั้งหมด 564 635 1,199 30
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 118 143 261 7
มัธยมศึกษาปีที่ 5 119 135 254 7
มัธยมศึกษาปีที่ 6 104 134 238 7
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 419 525 944 27

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 983 1,160 2,143 57

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ชุติมา สุคันธตุล หญิง CHUTIMA SUCUNTATUL รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณภัทร นรสิงห์ หญิง Napat Norasingh รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นันทนัช ปาจิตร หญิง Nanthanat Pachit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร ชทิสาจารย์ ชาย Kraingkrai Chatisajarn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชี่ยวชาญ เทพกุศล ชาย CHIEWCHAN TEPKUSOL รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิโรจน์ ไชยภักดี ชาย Wirote Chaiphakdee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไพรินทร์ ช้างเขียว หญิง Pairin Changkhiew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปิ่นวดี พิพิธ หญิง PHINWADEE PIPIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสมอใจ จันละคล หญิง Samerjai Junlakol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉลอม รุ่งเรือง หญิง Chalom Rungrueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เฉลา เสือแดง หญิง Chaloa Suadang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา นุ่มคง หญิง Rattana Numkong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนู ดีกล่อม ชาย Thanoo Deeklom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สำเริง บุญมี ชาย Sumreang Boonmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยา รุจน์พิพัฒน์ หญิง Kanlaya Rujpipat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพวรรณ เมฆฉาย หญิง Ampawan Mekchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรพิมล บุญประเสริฐ หญิง Pornpimol Boonparsert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุท อุยานันท์ หญิง Chompoonut Uyanan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ หญิง Kanokwan Junbunyasit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุขุมาล แก้วจันทร์ หญิง Sukhumal Kaewjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุณี ภู่พานิช หญิง Sunee Poopanich ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อารมย์ ปานทอง หญิง Arom Panthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ ชาย Chaiyapon Rungrotteera ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมรักษ์ โสขุมา หญิง Somrak Sokuma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมบูรณ์ ระโหฐาน หญิง Somboon Rahothan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ แก้วจันทร์ ชาย Somsak Kaewjan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ หญิง Rattchaneegorn Rungrotteera ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา เมฆฉาย หญิง SีUKANYA MEKCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง หญิง Punthip Thiamsawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ถวรรณ จันทร์ลอย หญิง Tawan Janloy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมคิด พันธุมิตร ชาย Somkid Phanthumitr ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ชนก ทองบุราณ หญิง Pimchanok Tongburan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลิต เชื้อเพชร ชาย Chalit Cheauphet รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สราวุธ เจริญรื่น ชาย Sarawut Charoenruen ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์ หญิง SUTTHIRAT WISITTANONT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุบลรัตน์ จันทน์ชัย หญิง Ubonrat Janchai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงนภา ทองน่วม หญิง Duangnapha Thongnoum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม หญิง Jirawan Aiamsongkhram ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภานัน เอกธีรธรรม หญิง Supanan Akteeratham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อมรรัตน์ สายเสน หญิง AMORNRAT SAISEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นนทะกาล ทองบุราณ ชาย NONTAKARN TONGBURAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล หญิง Preenaphun Pimpisan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อารี ทองประสม หญิง Aree Thongprasom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปิยนาฎ แก้วสวรรค์ หญิง PIYANAT KAEWSAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุภาวดี สุวรรณวิจิตร หญิง SUBHAVADI SUWANWICHIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บำรุง สรหงษ์ หญิง Bumroong Sorrahong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภร พวงมาลี หญิง SUPORN PHUANGMALEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ ทองคำ ชาย Wisanu Thongkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บงกช เชื้อกุล หญิง ฺBongkoch chueakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรายุทธ แก่นหอม ชาย Sarayut Kanhom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร จันทร์สุวรรณ ชาย Tossaporn Jansuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ อู่สุวรรณ หญิง Kanokwan Usuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พชรพล จันทร์สุวรรณ ชาย Pacharaphon Jansuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา คล้ายนาค หญิง Sirinapa Klainark ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณษา ชูเมฆ หญิง Suphansa Chumek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศวรรณ พันธวงวงษ์ หญิง Tassawan Phanthawawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ หญิง Kwanpawee Sitthikhetkorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทรงพล ม่วงยิ้ม ชาย Songpol Muangyim ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เตชินี วิทยาปรีชากุล หญิง Techinee Wittayapreechakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภโชค สาระสันต์ ชาย Supachoke Sarasan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริตตา ชาญสมร หญิง Paritta Chansamorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร วงจันเพ็ง หญิง Jiraporn Wongjunpang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปาริฉัตร บุญเทียน หญิง PARICHAT BOONTIEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ สายเสน ชาย PAITOON SAISEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิษณา น้ำเพชร หญิง Nissana Nampet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา เลิศเจริญธรรม หญิง SUKANDA LOESCHAROENTHAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา เลี้ยงหล่ำ หญิง PATTAMA LIENGLAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พชรวรรณ นิติสิริ หญิง PACHARAWAN NITISIRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา บุญประดับ หญิง Paweena Boonpradub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารัณ สรรสม หญิง Darun Sunsom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายใจ กันประชา หญิง Sayjai Kanpracha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธิราภรณ์ ใจมั่น หญิง Tiraporn Jaimon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงศักดิ์ เรืองทับ ชาย Songsak ruangtap ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ชาย Chanapatt Aumsa-ard ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร คำพิลา หญิง Sasithon Kumpila ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา จิวเจริญ หญิง Junya Jiwcharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดา จิตสามารถ หญิง Ratchada Jitsamast ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชวลิต พึ่งเสือ ชาย Chawalit Phuangsuea ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา มาดอนคา หญิง Suphansa Madonkha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ เมฆโพธิ์ ชาย Phakpoom Mekpho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์ หญิง KANHA DRITANGON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรวาล เข็มเงิน ชาย JAKKAWAN KHEMNGOEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย หญิง YAOWARET PHRAPHOWANGSAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ ชาย SORANAT TANONGSAKVISET ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รังสิยา วุฒิไพบูลย์ หญิง RANGSIYA WUTTPAIBOOL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กณิกนันต์ สุริยกานต์ ชาย KANIKNAN SURIYAKAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อลิษา จันทร์เปล่ง หญิง ALISA JUNPLENG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง คุ้มสิน หญิง SOMPONG KOOMSIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญญา หรุ่มคำ หญิง Waranya Hrumkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มารี ชุมฤทธิ์ หญิง Maree Chumrid ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัญญากร ธรรมกาย ชาย Tanyakorn Tammakay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ชื่นอารมย์ หญิง Patcharin Chuenarrom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรพนธ์ เหล่าต้น ชาย Weeraphon Laoton ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนวรรณ โสขุมา หญิง Thanawan Sokhuma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกษมณี พึ่งนุสนธ์ หญิง Ketmanee Puengnuson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุมาพร ไพฑูรย์ หญิง Umaporn Phaitoon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กชนิภา ลายพยัคฆ์ หญิง Kotehanipar Laypayak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมาพร มาดี หญิง Samaporn Madee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฬาลักษณ์ กล้าหาญ หญิง Chulalak Klahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์สุวรรร หญิง Saowalak Sangsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภณิดา ขาวฟ้า หญิง Suphanida Khaofa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติพร บุราณเดช หญิง Ratiporn Burandet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียงอัมพร ปิ่นทอง หญิง Phiengamphorn Pinthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ ชาย Watcharapong Tangtoncharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล เชี่ยวชาญ ชาย Noppadol Cheawchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ชาย PIYAWAT APIWATMETHAKORN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ อ่อนสอาด หญิง Atcharaporn Onsaart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ แสงสว่าง หญิง siriwan saengsawang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ เรืองสังข์ หญิง Benjawarn Ruengsang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประภาศิริ พูนชัย หญิง PRAPHASIRI POONCHAI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุณี ธนสิน หญิง JARUNEE THANASIN ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณวดี พิศวง หญิง PANWADEE PHISAWONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณ ปิ่นทอง ชาย Suwan Pinthong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.87
ภาษาอังกฤษ 35.64
คณิตศาสตร์ 28.93
วิทยาศาสตร์ 31.15
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.77
ภาษาอังกฤษ 31.06
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 28.64

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.84
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.74
ภาษาอังกฤษ 24.28
คณิตศาสตร์ 21.27
วิทยาศาสตร์ 26.51

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ธรรมโชติศึกษาลัย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ธรรมโชติศึกษาลัย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด