ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630472

รหัส Obec 6 หลัก

100

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032009

รหัส SMIS 8 หลัก

2,080

จำนวนนักเรียน

1072630472

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 196 201 397 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 179 198 377 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 188 201 389 10
รวมทั้งหมด 563 600 1,163 30
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 122 163 285 7
มัธยมศึกษาปีที่ 5 83 157 240 7
มัธยมศึกษาปีที่ 6 85 126 211 7
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 376 541 917 27

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 939 1,141 2,080 57

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ไพโรจน์ ยังศิริ ชาย PHIROJ YOUNGSIRI รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิทยา แก้วทิพย์ ชาย Mr.Pittaya Kaewtip ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นงลักษณ์ เนี่ยมมา หญิง Nonglak Niamma รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จีรพรณัฏฐ์ เอมโกษา หญิง Mrs.Jeerapornnat Emgosa รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ผกา ภูผา หญิง Miss Pakae Pupue ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประวีณา ชูชาติ หญิง Praweena Choochat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์ หญิง AMPHAWAN THONGBAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุญณิตา จิตรีเชาว์ หญิง Boonnita Jittreechao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวลักษณ์ อาษานอก หญิง SAOWALAK ARSANORK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวณิต แสงสว่าง หญิง Saowanit Sangsawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริภรณ์ ศรีนาค หญิง Mrs. Siriporn Srinak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กาญจนา เวชวิฐาน หญิง KANCHANA WETWITHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณี กำลังแพทย์ หญิง Arunee Kamlungpaet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พูลศิริ สรหงษ์ หญิง Miss Phulsiri Sorahong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยาภรณ์ แสงสว่าง หญิง PIYAPHARN SAENGSAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิมิตร ด้วงยศ ชาย NIMIT DUANGYOS ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นาง เพ็ญจันทร์ เทศทอง หญิง PENJAN TEADTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุพิน เหล่าพิเดช หญิง Mrs.Supin Laopidech ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นุกูล ภู่ประเสริฐ ชาย NUKOOL POOPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริรัตน์ ด้วงยศ หญิง SIRIRAT DUANGYOS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิราพร รุ่งอร่าม หญิง JIRAPORN RUNGARAM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธานินทร์ เทศทอง ชาย TANIN TEDTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชระ เจริญผล ชาย WATCHARA CHAROENPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเทพ ขำโขมะ ชาย SUTAP KHOMKHOMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิตต์มนัส สารสุวรรณ หญิง JITMANUS SANSUWUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุคนธ์ สิกขโกศล ชาย SUKON SIKKAKOSOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมพิศ เจริญผล หญิง SOMPIT CHAROENPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมโภชน์ พิศเพ็ง ชาย SOMPOST PISPENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สดายุ ทวีทรัพย์นวกุล ชาย SADAYU THAVEESABNAVA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประนารถ ปิ่นทอง หญิง PRANART PINTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนุกูล บุญโสภาค ชาย ANUKOON BUNSOPAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลาวรรณ ยังศิริ หญิง Lawan Yangsiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภาวนา เปลี่ยนขำ หญิง PAVANA PLEINKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรฤทธิ์ คงสงค์ ชาย Surarit Kongsong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์ หญิง Nattanan Ravipong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง ประไพ พลายโถ หญิง PRAPAI PHAYTHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชำนาญ แสงงาม ชาย CHUMNAN SEANGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อักกนิษ ประทุมวัน ชาย AKANIT PRATOOMWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยุทธ ศรีบุญมี ชาย Yutt Sribunmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิยะดา ขวัญแก้ว หญิง Wiyada KWANKAEW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ประไพ พุทธิวาส หญิง Phimpraphai Phutthiwat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นิสารัตน์ โพธิ์ทองคำ หญิง Nisarat Pothongkum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิชยา ศรีบุญมี หญิง Pichaya sribunmee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เพชร แตงอ่อน ชาย PECH TANGON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุปผา พวงวัธนชัย หญิง BUPPA PHUANGWATTHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรรถพล พวงวัธนชัย ชาย ATTHAPOL PHUANGWATTANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จมานนท์ บุตรชาดา หญิง Jamanon Butchada ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์ หญิง Nisarat Thanaweerawat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อดุลย์ เข็มเพ็ชร ชาย Mr.Adun Khemphet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง ชาย Phaithoon Yaekpiwpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา ร่มโพธิ์รี หญิง CHONTICHA ROMPHOREE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวรัตน์ กล้าหาญ หญิง Nawarat Klahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อติกานต์ เอี่ยมนิ่ม หญิง Atikarn Iamnim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา ธัญญเจริญ หญิง Janjira Thanyajaroen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุณี วารีนิล หญิง MissJarunee Vareenil ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา หงษ์พัฒน์ หญิง Nittaya Hongpat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ชูกุล หญิง Sukanya Chukul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชยารักษ์ แก้วมณี ชาย Chayarak Kawmanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะ ภู่ประเสริฐ ชาย Piya Puprasert ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ไพรินทร์ ร่มโพธิ์ชี หญิง Pairin Rompochee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมา พิกุลทอง หญิง Pattama pikulthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมคิด แก่นจันดา หญิง Somkid Kanjanda ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กวี โพธิสุธา ชาย Kawee Potisutha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรรญา นูมหันต์ ชาย Wanya Numahan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดิศญา ศิวะนันต์วงษ์ หญิง Disaya Siwananwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวิมล โพธิ์พิทักษ์ หญิง Suwimol Popitak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมสาร พวงบุบผา ชาย Thammasan Poungbupha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศราวุธ หวังวิมาน ชาย Sarawut Hwangwiman ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กิตติยาพร น้ำแก้ว หญิง Kittiyapron Namkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วราพร เนตรสว่าง หญิง Waraporn Natsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัมพร วรรชะนะ หญิง Aumporn Wanchana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อัศวพล อิ่มสุดสำราญ ชาย Asawapol Aimsudsomran ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิญญาพัชญ์ หงษ์โต หญิง Pinyapat Hongtor ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภโชค เอี่ยมงาม ชาย Supachok Aiumngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วีระธนา ศรีสังข์งาม ชาย Werathana Srisangam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วันวิสาข์ เรืองปานกัน หญิง Wanwisa Ruangpankan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญทิชา อรเอี่ยม หญิง Kwanthicha Aonaem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจน์สิตา ตู้แก้ว หญิง Kansita tukea ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา สุมา หญิง WASANA SUMA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศิริ เมฆฉาย หญิง PENSIRI MEAKCHAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ ชื่นมาลา ชาย Parkpoom Chuenmala ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ ชมชื่น หญิง Apichart chomcheun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วศิน ชูชาติ ชาย Wasin Chuchart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กชกร คงทัศน์ หญิง Kotchakorn Khongthat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา สุมา หญิง Wasana Suma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์ หญิง Siyaphat Lertdanaisak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นีรนาฎ บุญประเสริฐ หญิง Neeranat Bunpraseat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวนันท์ ธัญญเจริญ หญิง Suwanan Thanyacharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำภาพร ศรีอุบล หญิง Amphaphon Sriaubon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ เลี้ยวไพบูลย์ หญิง wanwisa Leowphaiboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ผานิต แซ่อึ้ง หญิง Miss.Panit Saeoueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกวลี รัมมะพัฒน์ หญิง Kawalee Rummaphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย สว่างศรี ชาย Uthai Sawangsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชษฐา เอติยัติ ชาย Chedtha Atiyat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนี กล้าหาญ หญิง SUNEE KHLAHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงษ์ดนัย ศรีวิเชียร ชาย pongdanai sriwichian ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จตุรภัทร จันทร์ลอย ชาย Mr.Jaturapat Janloy ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุตา ภูฆัง หญิง Wichchuta Pookang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตตพล พลเสน ชาย Jittaphon phonsan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิสิฐ เชี่ยวศิลป์ ชาย Pisit Chiawsin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.85
ภาษาอังกฤษ 40.84
คณิตศาสตร์ 29.16
วิทยาศาสตร์ 33.06
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.47
ภาษาอังกฤษ 33.98
คณิตศาสตร์ 26.36
วิทยาศาสตร์ 29.49

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.03
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36.70
ภาษาอังกฤษ 26.36
คณิตศาสตร์ 19.89
วิทยาศาสตร์ 27.77

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สามชุกรัตนโภคาราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สามชุกรัตนโภคาราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด