ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1/2565

ปีการศึกษา

630458

รหัส Obec 6 หลัก

37

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72032010

รหัส SMIS 8 หลัก

577

จำนวนนักเรียน

1072630458

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 64 48 112 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 55 53 108 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 54 94 3
รวมทั้งหมด 159 155 314 9
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 54 60 114 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 33 56 89 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 32 28 60 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 119 144 263 9

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 278 299 577 18

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนด่านช้างวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ภูริชยา สืบโถพงษ์ หญิง poorichaya suebthopong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา สุวรรณศิริ หญิง Suputtra Suwannasiri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณู สรหงษ์ หญิง Renu Sorahong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรวลัญซ์ คำเที่ยง หญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิวมาศ ศิลปหัสดี หญิง SIWAMAS SINLAPAHADSADEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุวิตร เพ็งสุข ชาย SUWIT PENGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จินดา พรหมโชติ หญิง Jinda Prommachod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมพร เพิ่มพูล ชาย SOMPORN PURMPUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จรัสรวี พรมทองดี ชาย CHARATRAWI PROMTHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ปณิศา เพ็งสุข หญิง PANISA PENGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา เสือนิล หญิง CHONTHICHA SUANIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา บุญวงษ์ หญิง Chonthicha Boonwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เรณู ตันติจรูญโรจน์ หญิง Renu Tuntijaroonroj ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ แตงนิ่ม หญิง Sirirat Tangnim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นาถระพี ศรีสุข หญิง natrapee srisuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นิรุตต์ ธัญญเจริญ ชาย Nirut Thanyacharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร ชาย KONTHANAT NA NAKHON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เนาวรัตน์ ทองมาก หญิง Nauwarut Tongmak รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปพิชญา เกษร หญิง Papitchaya Kasorn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มณเฑียร คุนาวงษ์ หญิง montean Kunawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัสร์กาญจน์ การสาลี หญิง Phatsakan Kansalee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุโณทัย ภูฆัง หญิง Arunotai Phookang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธันวดี พฤกษชาติ หญิง tunwadee pluksachat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา หญิง ployphairin chunura ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสมอใจ หมวดผา หญิง Samurjai Muadpha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาพร จันทร์เรือง หญิง RATTANAPORN JANREANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ถนอมสิน ศรีอริยะกุล หญิง THANOMSIN SRIARIYAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล ทองสุก หญิง Pornpimon Thongsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา สุขแสน หญิง Pannipa Suksaen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา พาดี หญิง Kusuma Pardee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศกุณตลา ปานสกุล หญิง Sakuntala Pansakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัปสร ชัยเภรี หญิง Apsorn Chaipheree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทักษพร ทิพยานนท์ หญิง Thaksaporn Thipphayanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญดี อ่อนคำสี ชาย ิboondee on-kumsri ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด ชาย CHATMONGKOL AIEMSAARD ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตโยดม เณรจาที ชาย Chattayodom Nanjatee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา สวาสนา หญิง Titima sawatna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.52
ภาษาอังกฤษ 30.14
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 27.07
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.75
ภาษาอังกฤษ 26.86
คณิตศาสตร์ 21.42
วิทยาศาสตร์ 30.68

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.13
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.22
ภาษาอังกฤษ 22.08
คณิตศาสตร์ 16.17
วิทยาศาสตร์ 25.30

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ด่านช้างวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ด่านช้างวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด