ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

นักเรียนจำนวน 1 - 499 คน

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย