ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

นักเรียนจำนวน 500 - 1,499 คน

นักเรียนจำนวน 500 - 1,499 คน

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย