ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

นักเรียนจำนวน 1,500 - 2,499 คน

นักเรียนจำนวน 1,500 - 2,499 คน

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย