ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

นักเรียนจำนวน 2,500 คน ขึ้นไป

นักเรียนจำนวน 2,500 คน ขึ้นไป

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
72012003 สงวนหญิง 2,856
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 2,863
72022010 อู่ทอง 2,895
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 2,919

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย