ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบรี

นักเรียนจำนวน 2,500 คน ขึ้นไป

นักเรียนจำนวน 2,500 คน ขึ้นไป

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
72012003 สงวนหญิง 2,858
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 2,871
72022010 อู่ทอง 2,905
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 2,923

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย