ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบรี

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 99
72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 171
72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 188
72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 216
72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา 237
72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี 248
72022001 บ่อสุพรรณวิทยา 261
72012005 สรวงสุทธาวิทยา 285
72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม 298
72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 377
72032002 บ่อกรุวิทยา 418
72022004 สระยายโสมวิทยา 490
72032010 ด่านช้างวิทยา 545
72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา 591
72012001 ตลิ่งชันวิทยา 615
72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 652
72022002 สองพี่น้องวิทยา 722
72022005 ดอนคาวิทยา 748
72012010 สวนแตงวิทยา 799
72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข) 949
72022003 อู่ทองศึกษาลัย 1,055
72032007 หนองหญ้าไซวิทยา 1,313
72022011 บางลี่วิทยา 1,510
72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 2,020
72032009 สามชุกรัตนโภคาราม 2,067
72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย 2,154
72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2,215
72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 2,449
72012003 สงวนหญิง 2,858
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 2,871
72022010 อู่ทอง 2,905
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 2,923

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย