ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 98
72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 167
72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 191
72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 215
72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา 231
72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี 248
72022001 บ่อสุพรรณวิทยา 259
72012005 สรวงสุทธาวิทยา 274
72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม 284
72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 374
72032002 บ่อกรุวิทยา 415
72022004 สระยายโสมวิทยา 490
72032010 ด่านช้างวิทยา 545
72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา 592
72012001 ตลิ่งชันวิทยา 621
72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 654
72022002 สองพี่น้องวิทยา 721
72022005 ดอนคาวิทยา 748
72012010 สวนแตงวิทยา 801
72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข) 963
72022003 อู่ทองศึกษาลัย 1,043
72032007 หนองหญ้าไซวิทยา 1,305
72022011 บางลี่วิทยา 1,513
72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 2,018
72032009 สามชุกรัตนโภคาราม 2,054
72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย 2,147
72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2,203
72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 2,453
72012003 สงวนหญิง 2,856
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 2,863
72022010 อู่ทอง 2,895
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 2,919

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย