ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2562 2,797 3,324 6,121
2563 2,462 3,210 5,672