ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2562 11 11 22
2563 0 0 0