ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2563

ข้อมูลนักเรียน 2563
ดูรายละเอียด ประเภทการออกกลางคัน จำนวน
มีปัญหาในการปรับตัว 0
สมรส 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0
หาเลี้ยงครอบครัว 0
อพยพตามผู้ปกครอง 0
ฐานะยากจน 0
มีปัญหาครอบครัว 0
กรณีอื่นๆ 0
อายุนอกเกณฑ์ 0